دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل الگوی سینوپتیکی طوفان‌های گرد و غبار در منطقه جنوبی حوضه خزری

قسمتی از متن پایان نامه :

فرج زاده و رجایی (1391) به مطالعه در مورد گرد و غبار در استان بوشهر به خصوص گرد و غبار 5 اسفند 1388 به وسیله روش‌های ترسیمی و محاسباتی پرداختند و به این نتیجه رسیدند که در رخداد این طوفان وقوع پیچانه‌ در تراز‌های 500، 600 و 700 هکتوپاسکال، ناپایداری و همرفت شدید تاثیر داشته می باشد. به علاوه ایجاد یک سیستم واچرخند در شمال دریاچه خزر، مانع از حرکت این سیستم بلوکه شده به سمت شرق شده و در سطح زمین نیز در سودان و جنوب عربستان همرفت شدید حرارتی حاکم می‌باشد که تحت تاثیر موج‌های بادهای دینامیکی شده و ایجاد گرد و غبار می کند.

شمسی پور و صفرراد (1391) به مطالعه طوفان گرد و غباری پرداختند، که در تیر 1388 رخ داد و بیش از 17 استان کشور را تحت تاثیر قرار داد و در این مطاله از تصاویر مودیس بهره گیری کردند و به این نتیجه رسیدند که مکان گزینی محور ناوه و منطقه‌ی واگرایی بالایی در تراز 500 هکتوپاسکال و شکل‌گیری سلول کم فشار حرارتی در سطح زمین، تأثیر اصلی را در شکل‌گیری و هدایت گرد و غبار به سمت ایران دارند.

خوشحال دستجردی و همکاران (1391) به شناخت و مطالعه الگوهای گردشی اتمسفری ایجاد کننده گرد وغبار در ایلام طی دوره 19 ساله پرداختند. برای این ‌کار برای روزهای گرد و غبار ایلام پایگاه داده محیطی تشکیل و داده‌های فشار تراز دریا، ارتفاع ژئو پتانسل سطح 500 هکتو پاسکالی، جهت باد و دما را تعیین کردند سپس با تحلیل خوشه‌ای و فاصله اقلیدسی الگوهای چرخشی را تعیین کردند و به این نتیجه رسیدند که سامانه‌های ایجاد کننده بارش به دلیل فقدان رطوبت عامل ایجاد و انتقال طوفان‌های گرد و غبار به غرب ایران و منطقه مطالعاتی هستند. هم‌چنین کم فشار سودان و کم فشار گنگ در سطح زمین و فرود بلند مدیترانه، فرود دریای سرخ و پر ارتفاع جنب حاره آزور در سطوح میانی جو مهم‌ترین سامانه‌های همدید تاثیرگذار و انتقال گرد و غبار به غرب ایران و منطقه مطالعاتی هستند.

رضایی بنفشه و همکاران (1391)  به مطالعه پدیده گرد و غبار در استان کردستان به وسیله تصاویر ماهواره‌ای پرداختند و به این نتیجه رسیدند که اندازه نوع بدون گرد و غبار و گرد و غبار متوسط به گونه کلی روندی کاهشی و گرد و غبار ضعیف و شدید روندی افزایشی داشته‌ و به گونه کلی گرد و غبار شدید بیش‌ترین طریقه افزایشی را به خود اختصاص داده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

سایت منبع

  1. توزیع مکانی و زمانی پدیده گرد و غبار در منطقه مورد مطالعه چگونه می‌باشد؟
  2. سامانه‌های همدیدی موثر در ایجاد طوفان گرد و غبار در مناطق خزری کدامند؟
  3. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

متن کامل پایان نامه ها در سایت sabzfile.com