عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل الگوی سینوپتیکی طوفان‌های گرد و غبار در منطقه جنوبی حوضه خزری

قسمتی از متن پایان نامه :

فرج زاده و رجایی (1391) به مطالعه در مورد گرد و غبار در استان بوشهر به خصوص گرد و غبار 5 اسفند 1388 به وسیله روش‌های ترسیمی و محاسباتی پرداختند و به این نتیجه رسیدند که در رخداد این طوفان وقوع پیچانه‌ در تراز‌های 500، 600 و 700 هکتوپاسکال، ناپایداری و همرفت شدید تاثیر داشته می باشد. به علاوه ایجاد یک سیستم واچرخند در شمال دریاچه خزر، مانع از حرکت این سیستم بلوکه شده به سمت شرق شده و در سطح زمین نیز در سودان و جنوب عربستان همرفت شدید حرارتی حاکم می‌باشد که تحت تاثیر موج‌های بادهای دینامیکی شده و ایجاد گرد و غبار می کند.

شمسی پور و صفرراد (1391) به مطالعه طوفان گرد و غباری پرداختند، که در تیر 1388 رخ داد و بیش از 17 استان کشور را تحت تاثیر قرار داد و در این مطاله از تصاویر مودیس بهره گیری کردند و به این نتیجه رسیدند که مکان گزینی محور ناوه و منطقه‌ی واگرایی بالایی در تراز 500 هکتوپاسکال و شکل‌گیری سلول کم فشار حرارتی در سطح زمین، تأثیر اصلی را در شکل‌گیری و هدایت گرد و غبار به سمت ایران دارند.

خوشحال دستجردی و همکاران (1391) به شناخت و مطالعه الگوهای گردشی اتمسفری ایجاد کننده گرد وغبار در ایلام طی دوره 19 ساله پرداختند. برای این ‌کار برای روزهای گرد و غبار ایلام پایگاه داده محیطی تشکیل و داده‌های فشار تراز دریا، ارتفاع ژئو پتانسل سطح 500 هکتو پاسکالی، جهت باد و دما را تعیین کردند سپس با تحلیل خوشه‌ای و فاصله اقلیدسی الگوهای چرخشی را تعیین کردند و به این نتیجه رسیدند که سامانه‌های ایجاد کننده بارش به دلیل فقدان رطوبت عامل ایجاد و انتقال طوفان‌های گرد و غبار به غرب ایران و منطقه مطالعاتی هستند. هم‌چنین کم فشار سودان و کم فشار گنگ در سطح زمین و فرود بلند مدیترانه، فرود دریای سرخ و پر ارتفاع جنب حاره آزور در سطوح میانی جو مهم‌ترین سامانه‌های همدید تاثیرگذار و انتقال گرد و غبار به غرب ایران و منطقه مطالعاتی هستند.

رضایی بنفشه و همکاران (1391)  به مطالعه پدیده گرد و غبار در استان کردستان به وسیله تصاویر ماهواره‌ای پرداختند و به این نتیجه رسیدند که اندازه نوع بدون گرد و غبار و گرد و غبار متوسط به گونه کلی روندی کاهشی و گرد و غبار ضعیف و شدید روندی افزایشی داشته‌ و به گونه کلی گرد و غبار شدید بیش‌ترین طریقه افزایشی را به خود اختصاص داده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

  1. توزیع مکانی و زمانی پدیده گرد و غبار در منطقه مورد مطالعه چگونه می‌باشد؟
  2. سامانه‌های همدیدی موثر در ایجاد طوفان گرد و غبار در مناطق خزری کدامند؟
  3. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

متن کامل در سایت sabzfile.com