دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل الگوی سینوپتیکی طوفان‌های گرد و غبار در منطقه جنوبی حوضه خزری

قسمتی از متن پایان نامه :

سایت منبع

ذوالفقاری و عابدزاده (1384) شرایط پیدایش و منشا سیستم‌های گرد و غبار غرب ایران را در بازه‌ی زمانی 5 ساله از سال 1983 تا 1987 مطالعه کرده و نتیجه گرفتند که جریان پرفشار آزور همراه با سیستم‌های مهاجر بادهای غربی، مهم‌ترین عوامل سینوپتیکی تاثیر‌گذار بر سیستم‌های گرد و غبار منطقه هستند. مهم‌ترین منبع گرد و غبارهای وارد شده به غرب ایران، صحرای سوریه، صحرای نفود در  شمال شبه جزیره عربستان و شمال صحرای بزرگ آفریقا هستند. هم‌چنین ذکر کردند که عوامل بسیاری در ایجاد طوفان‌ها تأثیر دارد؛ اما گردش جو و شرایط سطح زمین از عوامل اصلی ایجاد طوفان‌های گرد و غبار هستند. از عوامل گردش جو، پر فشار آزور و سامانه مهاجر بادهای غربی و مهم‌ترین منابع، بیابان‌های سوریه، ایران، اردن، عراق، شمال آفریقا و شبه جزیره عربستان می باشد. به گونه کلی بهترین شرایط رخداد یک طوفان گرد و غبار، وجود سامانه حرارتی- دینامیکی همراه با شرایط نا مساعد سطح زمین می باشد.

دهقان‌پور (1384) پیدایش طوفان‌های گرد و غبار غرب ایران را با حاکمیت یک رودباد جنب حاره‌ای قوی که در دوره گرم سال در این منطقه وجود داشته و می‌تواند باعث انتقال هوای شبه جزیره عربستان به سمت پایین گردد همراه می‌داند.

امیدوار (1386) در پژوهشی به مطالعه و تحلیل سینوپتیکی طوفان‌های ماسه در دشت یزد – اردکان، با بهره گیری از نقشه‌های سینوپتیکی سطح زمین و تراز 500 و 850 هکتوپاسکال پرداخته و به این نتیجه رسیده که در توده هوای کم‌فشار دینامیک که با جبهه سرد همراه می‌باشند، جریان‌های قائم هوا سبب ناپایداری شدید جو و ایجاد طوفان‌های شدید ماسه در منطقه می گردد. علت دیگر رخداد طوفان‌های ماسه در منطقه به سبب عبور یا نزدیک شدن ناوه‌ای می باشد که در غرب منطقه مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

حیدری (1386) به مطالعه گرد و غبار غرب کشور پرداخته و به این نکته تصریح نمود که چرخندهای بسته روی عراق و شمال عربستان که شرایط ناپایداری و صعود را ایجاد می کند عامل اصلی طوفان‌های گرد و غبار در غرب کشور می باشد.

لشکری و کیخسروی (1387) با مطالعه شرایط سینوپتیکی طوفان‌های گرد و غبار خراسان رضوی در فاصله زمانی 1993 تا 2005  به این نتیجه رسیدند که شرایط مساعد گردش جوی به وجود آمده از کم فشار مرز ایران و افغانستان و پر فشار مستقر روی دریای خزر دلیل ایجاد طوفان گرد و غبار می‌باشد.

طهماسبی بیرگانی و همکاران (1388) چگونگی طوفان‌های گرد و غبار و فرسایش بادی در استان خوزستان را مطالعه کرده و راهکارهای مقابله با آن را ارائه دادند و نتایج پژوهش حاکی از آن می باشد که اصلی‌ترین علت وقوع گرد و غبار  در نواحی جنوب غربی کشور، جریان‌های مربوط با وقوع طوفان در کشورهای عربستان و عراق بوده و فرسایش بادی که در اراضی کشور ایران صورت می‌گیرد به عنوان عامل داخلی مؤثر در وقوع گرد و غبارها  می باشد.

رشنو (1388) پدیده گرد و غبار را در استان خوزستان به لحاظ آماری و با بهره گیری از سنجش از دور مطالعه و تحلیل نمود. وی عوامل ایجاد گرد و غبار در منطقه را به دو دسته عوامل انسانی و طبیعی تقسیم‌بندی نمود. نامبرده خشکسالی‌های اخیر را یکی از مهم‌ترین علت های طبیعی و جنگ تحمیلی، کشاورزی، سد سازی، جنگ آب و سیاست انتقال آب از مناطق پرآب به مناطق کم‌آب را از علت های انسانی مؤثر در پدیده گرد و غبار ذکر می کند .

مهرشاهی و نکونام (1388) با مطالعه گلبادهای سالانه و ماهانه در یک دوره بیست ساله، از طریقه افزایشی وقوع گرد و غبار و رخداد حداکثری در ماه‎‌های اردیبهشت و خرداد در منطقه سبزوار خبر دادند و به علاوه،  نمودار گلباد منطقه را نیز ترسیم کردند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

  1. توزیع مکانی و زمانی پدیده گرد و غبار در منطقه مورد مطالعه چگونه می‌باشد؟
  2. سامانه‌های همدیدی موثر در ایجاد طوفان گرد و غبار در مناطق خزری کدامند؟

 

متن کامل پایان نامه ها در سایت sabzfile.com