دانلود پایان نامه

 تحلیل الگوی سینوپتیکی طوفان‌های گرد و غبار در منطقه جنوبی حوضه خزری

قسمتی از متن پایان نامه :

خوش‌کیش و همکاران (1390) به شناسایی معضلات عدیده‌ای که گرد و غبار در استان لرستان و تحلیل شرایط موثر در ایجاد پدیده گرد و غبار از نظر سینوپتیکی پرداختند. نتایج نشان داد که فرود تراز میانی جو و سیستم‌های فشار سطح زمین که مهم‌ترین آن، کم فشار منطقه‌ی خلیج فارس می‌باشد و جریانی که به خاطر دما از شرق ترکیه و شمال غرب عراق با جهت شمال غربی – جنوب شرقی می‌وزد عامل اصلی ایجاد گرد و غبار و انتقال آن به منطقه مورد نظر می‌باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

کریمی و همکاران (1390) به شناسایی خاستگاه پدیده گرد و غبار در منطقه خاورمیانه پرداختند. در این پژوهش از داده‌های ماهواره‌ای برای انجام مطالعه بهره گیری کردند و به این نتیجه رسیدند که کشور عراق، سوریه، عربستان، ایران، اردن و ترکیه به ترتیب در تولید گرد و غبار در خاورمیانه تأثیر دارند. هم‌چنین با ایجاد یک نقشه تراکم تولید گرد و غبار در خاور میانه مشخص گردید که مناطقی در غرب عراق و شرق سوریه عامل‌های اصلی در تولید گرد و غبار در خاورمیانه می‌باشند.

مفیدی و جعفری (1390) علل وقوع طوفان‌های گرد و غباری تابستانه در جنوب غرب ایران و منابع اصلی گرد و غبار را مورد مطالعه قرار دادند. در این پژوهش از روش شبکه‌بندی و شاخص آئروسل سنجنده  Toms بهره گیری کردند. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که الگوی زوجی تابستانه در قیاس با سایر الگوی همدیدی از بالاترین تمرکز منطقه‌ای گرد و غبار نیز برخوردار می باشد.

میری و همکاران (1390) پدیده گرد و غبار در نیمه غربی ایران را از نظر آماری و همدیدی و سنجش از دور مورد مطالعه قرار داد. در این پژوهش با بهره گیری از تجزیه و تحلیل داده‌های آماری طولانی مدت و شناسایی روزهای همراه با گرد و غبار، منشا گرد و غبارهای وارد شده به نیمه غربی ایران و مسیر حرکت آن‌ها شناسایی گردید.

سایت منبع

بوچانی و فاضلی (1390) به مطالعه پدیده گرد و غبار و نیز به ارتباط اندازه آلودگی هوا و پیامدهای آن در استان ایلام با بهره گیری از تجزیه و تحلیل آماری در دوره زمانی مشخص پرداختند و به این نتیجه رسیدند که تعداد کانون‌های گرد و غبار در دو دهه گذشته در کشورهای عراق و عربستان و سوریه تقریبا 5/3 برابر شده و به تبع آن تقربیا هر سال تعداد و غلظت روزهای همراه با گرد و غبار در همه ایستگاه‌های مورد مطالعه نسبت به سال گذشته بیش‌تر شده می باشد.

بحیرایی و همکاران (1390) به مطالعه وضعیت گرد و غبار استان ایلام براساس آمار ایستگاه‌های هواشناسی سینوپتیکی برای دوره آماری 20 ساله پرداختند. در این پژوهش از الگوهای گردشی تراز 500 هکتوپاسکالی و سطح دریا از پایگاه داده‌های اقلیمی نووآ برای انجام تحلیل بهره گیری کردند و به این نتیجه رسیدند که در ماه ژوئیه قرارگیری هسته کم فشار بر روی دریای مدیترانه و زبانه فرود آن که بر روی بیابان‌های عراق، سوریه و عربستان قرار دارد باعث ایجاد گرد و غبار در غرب کشور می گردد. با استقرار محورهای فرود سطح بالا در مناطق گرم و خشک آفریقا، عربستان و عراق که منبع اصلی گرد و غبار هستند، شرایط گرد و غباری در کشور حادث می گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

  1. توزیع مکانی و زمانی پدیده گرد و غبار در منطقه مورد مطالعه چگونه می‌باشد؟
  2. سامانه‌های همدیدی موثر در ایجاد طوفان گرد و غبار در مناطق خزری کدامند؟

 

متن کامل پایان نامه ها در سایت sabzfile.com