دانلود پایان نامه

 تحلیل الگوی سینوپتیکی طوفان‌های گرد و غبار در منطقه جنوبی حوضه خزری

قسمتی از متن پایان نامه :

تنها داده هواشناختی قابل دسترس در ارتباط با گرد و غبارها در کشور، تعداد روزهای همراه با گرد و غبار می باشد. در این پژوهش جهت تحلیل همدید روزهای گرد و غبار، از دو پایگاه داده‌ محیطی و گردشی بهره گیری خواهد گردید.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-4 جمع‌آوری داده‌ها

داده‌های مورد بهره گیری در این پژوهش، داده‌های سالانه، ماهانه و روزانه هواشناسی و تعداد روزهای همراه با گرد و غبار می باشد. داده‌ها از سازمان کل هواشناسی کشور اخذ شده می باشد. دوره‌ی آماری مورد مطالعه، از بدو تاسیس هر ایستگاه تا سال 2010 می‌باشد. در این پژوهش از دو گروه داده بهره گیری شده می باشد که شامل:

  1. آمار روزانه، ماهانه و سالانه پارامترهای هواشناسی نظیر دید افقی، کد پدیده‌ی هواشناسی، رطوبت نسبی، فشار، سرعت و جهت باد می‌باشد. دراین پژوهش داده‌های رطوبت نسبی بر اساس متوسط میانگین روزانه مورد بهره گیری قرار گرفته و در مورد داده‌های فشار هوا از داده‌های مربوط به فشار سطح دریاهای آزاد بهره گیری شده می باشد.
  2. تعیین دوره آماری مشترک بین سال‌های موجود بین ایستگاه‌هایی که در این دوره زمانی دارای داده‌های ثبت شده مطمئن بوده می باشد.
  3. تعیین تعداد روزهای همراه با گرد و غبار، سمت و سرعت باد و دید افقی در سطح زمین و رطوبت نسبی در حالت رخداد طوفان‌های گرد و غبار در منطقه مورد مطالعه.
  4. شناسایی طوفان‌های گرد و غباری شاخص در منطقه؛ معیار انتخاب فراگیر بودن طوفان این می باشد که طوفان مورد نظر بتواند در یک ایستگاه دید را به زیر 5000 متر رسانده و هم چنین در دو یا چند ایستگاه نیز آثاری از آلودگی نظاره گردد.

5. نقشه‌های هم فشار به دست آمده از سایت NCEP / NCAR در سطح زمین، 500، 700 و 850 هکتوپاسکال

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

  1. توزیع مکانی و زمانی پدیده گرد و غبار در منطقه مورد مطالعه چگونه می‌باشد؟
  2. سامانه‌های همدیدی موثر در ایجاد طوفان گرد و غبار در مناطق خزری کدامند؟

سایت منبع

 

متن کامل پایان نامه ها در سایت sabzfile.com