عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل الگوی سینوپتیکی طوفان‌های گرد و غبار در منطقه جنوبی حوضه خزری

قسمتی از متن پایان نامه :

در طول دوره‌های آماری کم‌ترین اندازه رطوبت نسبی 14 درصد و بیش‌ترین آن 98 درصد می‌باشد که حاکی از درصد تقریباً بالای این عنصر اقلیمی دارد. رطوبت نسبی کمتر از 50 درصد هم فقط در 6 درصد از روزها حاکمیت یافته، این در حالی می باشد که 94 درصد روزها هم دارای رطوبت نسبی بالاتر از 50 درصد می‌باشند.

کم‌ترین و بیش‌ترین دمای به وقوع پیوسته، 3 و 2/35 درجه سانتی‌گراد می‌باشند و عدد 14/15درجه‌ای هم نشان دهنده‌ی میانگین دما در طول دوره‌های آماری می باشد.

طریقه فشار در طول سال‌های آماری بین 4/988 تا 1038 هکتوپاسکال می‌باشد که در 35/24 درصد از روزها اندازه فشار بالاتر از 1015 هکتوپاسکال قرار گرفته می باشد.

بیش‌ترین و کم‌ترین اندازه برای سرعت باد، 14و 5/0 متر بر ثانیه می‌باشند. سرعت باد کمتر از 3 متر بر ثانیه در 42 درصد از روزها نظاره می گردد که در33/65 درصد روزها هم حداکثر سرعت باد به کمتر از 5 متر بر ثانیه می‌رسد، که وقوع چنین شرایطی گویای کم بودن اندازه سرعت باد و حداکثر سرعت باد در طول دوره‌های آماری می‌باشد.

سایت منبع

7-5 تحلیل شرایط همدیدی

برای مطالعه شرایط سینوپتیکی منطقه مورد مطالعه حدود 80 مورد در بین تمام ایستگاه‌های هواشناسی انتخاب شده که این انتخاب بر مبنای وجود کد 06 و 05 و هم‌چنین وجود دید افقی کمتر از حد معمول در منطقه می باشد. این 80 مورد از بین تمام ایستگاه‌های هواشناسی موجود در منطقه انتخاب شده اما به دلیل این‌که ایستگاه‌های هواشناسی در منطقه مورد مطالعه در طی سال‌های متفاوت احداث شده می باشد به همین دلیل آمار مشترک کمی هست. پس حدود 29 مورد به عنوان آمار مشترک انتخاب شده می باشد.

در جدول (3-5) تاریخ وقوع، زمان شدید‌ترین رخداد، طول زمان رخداد و هم‌چنین ایستگاه‌های تاثیر قرار گرفته   از گرد و غبار آورده شده می باشد.

از بین موارد آورده شده در جدول (3-5) سه مورد را به دلیل شدید بودن اندازه گرد و غبار و کاهش بیش از حد دید افقی و پراکندگی بیش‌تر در ایستگاه‌های مختلف مورد مطالعه بیش‌تر قرار می‌گیرد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

  1. توزیع مکانی و زمانی پدیده گرد و غبار در منطقه مورد مطالعه چگونه می‌باشد؟
  2. سامانه‌های همدیدی موثر در ایجاد طوفان گرد و غبار در مناطق خزری کدامند؟
  3. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

متن کامل پایان نامه ها در سایت sabzfile.com