تحلیل الگوی سینوپتیکی طوفان‌های گرد و غبار در منطقه جنوبی حوضه خزری

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه

در فصل اول این پژوهش به کلیات پژوهش، در فصل دوم ضمن مطالعه و مرور در مبانی نظری در حوضه موضوع مورد مطالعه، چارچوب و مبانی تئوریک مطالعه گردید. در فصل سوم معرفی منطقه و در فصل چهارم روش‌های مناسب معرفی گردید. در فصل پنجم هم ضمن تجزیه و تحلیل نتایج حاصله از مطالعه کتابخانه‌ای، فرضیات پژوهش مورد آزمون قرار گرفت. در این فصل خطوط کلی پژوهش مرور و سپس پیشنهادهایی داده می گردد.

2-6 نتیجه‌گیری

در بین عناصر اقلیمی، بارش و رطوبت دارای ارتباط معکوس با گرد و غبار می‌باشد. زیرا مناطق شمالی ایران از پوشش گیاهی جنگلی و مرتعی خوب برخوردار می باشد، فراوانی گرد و غبار در منطقه مورد مطالعه با تاثیرپذیری از شرایط طبیعی بسیار متفاوت می باشد. وضعیت آب و هوای هر منطقه هم در زمان رخداد شدید پدیده گرد و غبار بسیار موثر می باشد اما در بعضی مناطق تاثیر شرایط طبیعی بر گرد و غبار باعث کم رنگ شدن تأثیر عناصر اقلیمی می گردد. منابع اصلی گرد و غبار‌هایی که به ایران وارد می گردد بیش‌تر از صحرای سوریه و شمال شبه جزیره عربستان می باشد، اما صحرای آفریقا نیز در آن تأثیر دارد.

سایت منبع

به گونه کلی در زمانی که امواج گرد و غباری در ایران  فعالیت دارد در اکثر مواقع چند سامانه کم فشار و پر فشار در محدوده خارج از مرزهای ایران هست که خصوصیات بیش‌تر آن‌ها حرارتی می باشد. بدیهی می باشد که جایگاه مراکز کم فشار حرارتی ثابت نیست و شدت آن‌ها نیز متفاوت می باشد. موقعی که کم فشار حرارتی در قسمت‌های شمالی عربستان هست به علت نزدیکی به ایران تأثیر بیش‌تری در تشدید فعالیت گرد و غباری دارد. بیش‌ترین اندازه گرد و غبار زمانی در منطقه مورد مطالعه اتفاق می‌افتد که یک فرونشست در تراز 500 هکتوپاسکالی در جایگاه مناسب در ایران واقع شده باشد و با فرو بارهای حرارتی ارتباط پیدا کند و در این صورت کم فشارهای حرارتی، ویژگی حرارتی- دینامیکی پیدا می کند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

  1. توزیع مکانی و زمانی پدیده گرد و غبار در منطقه مورد مطالعه چگونه می‌باشد؟
  2. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  3. سامانه‌های همدیدی موثر در ایجاد طوفان گرد و غبار در مناطق خزری کدامند؟

 

متن کامل پایان نامه ها در سایت sabzfile.com