تحلیل الگوی سینوپتیکی طوفان‌های گرد و غبار در منطقه جنوبی حوضه خزری

قسمتی از متن پایان نامه :

زمان‌بندی روزانه و فصلی گرد و غبار

در نواحی گوناگون طوفان گرد و غبار در زمان خاصی از روز متمرکز می گردد. در بیش‌تر مناطق، بزرگ‌ترین طوفان‌های گرد و غبار در اواخر صبح و بعد از ظهر رخ می‌دهند. یک طوفان گرد و غباری زمانی توسعه می‌‌یابد که یک سیستم به سمت ناحیه بیابانی حرکت کند.

5-1 -2 مدت زمان پایداری طوفان

مدت زمان پایداری طوفان با در نظر داشتن شرایط منطقه بین چند ساعت تا سه روز متغیر می‌باشد

6-1-2 عوامل موثر در ایجاد گرد و غبار

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  1. وضعیت زمین:

نوع خاک، رطوبت خاک، پوشش گیاهی

  1. مهار آب‌های سطحی:

ایجاد سد، انحراف مسیر رودخانه، برداشت بی رویه از منابع آب (به ویژه آب‌های زیر سطحی)

  1. شرایط جوی:

کم بارشی و خشکسالی

7-1-2 اصلی‌ترین عوامل ایجاد پدیده گرد و غبار

وزش بادهای به نسبت شدید بر روی بیابان‌های با خاک نرم و خشک، حرکت صعودی هوا موجب انتقال عمودی ذرات گرد و خاک معلق به ترازهای بالاتر جو می گردد، انتقال ذرات معلق توسط جریانات سطوح فوقانی جو به نقاط دورتر می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

  1. توزیع مکانی و زمانی پدیده گرد و غبار در منطقه مورد مطالعه چگونه می‌باشد؟
  2. سایت منبع

  3. سامانه‌های همدیدی موثر در ایجاد طوفان گرد و غبار در مناطق خزری کدامند؟

 

Written by