دانلود پایان نامه

 تحلیل پیامدهای توسعه گردشگری در شهر لاهیجان با تاکید بر جنبه های زیست محیطی با روش ماتریس

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

روش ICOLD  :

این روش یکی از روش هایی می باشد که با بهره گیری از ان می توان نتایج کیفی ارزیابی محیط زیستی پروژه را به صورت کمی بیان نمود.در این روش اثر هر یک از فعالیت های طرح بر عوامل محیط زیستی منطقه مطالعاتی در دو فاز احداث و بهره برداری پروژه به تفکیک محیط های فیزیکی ٬ بیولوژیک ٬ اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی سنجیده شده و برای بزرگی دامنه اثر٬ امتیازی بین صفر تا 3+ و صفر تا 3- داده می گردد. این ماتریس دارای چند سطر و ستون می باشد. در ستون های این ماتریس ریز فاکتورهای محیط زیستی که در مرحله قبل شناسایی شده اند٬ آورده شده و در سطر های آن ریز فعالیت های پروژه نوشته می گردد. ماتریس ICOLD  که اصطلاحا کمیسیون بین المللی سدهای بزرگ نیز نامیده می گردد بیشتر برای ارزیابی اثرات زیست محیطی سدها مورد بهره گیری قرار می گیرد و اجزای فعالیت و اجزای محیط زیست این ماتریس بر اساس فهم و دستورالعمل کمیسیون بین المللی سدهای بزرگ تهیه و انتخاب می گردد.از محاسن ماتریس ICOLD  اظهار ویژگی های هر اثر بر محیط زیست می باشد ٬ به طوری که علامت ها و اعداد مورد بهره گیری در این ماتریس ٬ وضعیت و خصوصیات اثر را تبیین می دهند. در روش ICOLD در محل تلاقی اجزای فعالیت و پارامترهای محیط زیست در صورتی که اثری وجود داشته باشد ٬ نوع ویژگی اثر با بهره گیری از توصیف کننده های زیر اظهار می گردد:

الف) نوع اثر : علامت های + و – به ترتیب اظهار کننده مطلوب و نامطلوب بودن اثر می باشد.

ب) توصیف کننده شدت اثر:”زیاد” ٬ این توصیف کننده در مورد اثراتی به کار برده می گردد که موجب تغییرات قابل توجهی نسبت به وضع موجود می گردند.در ماتریس مورد نظر این شاخص با نماد عددی 3 نشان داده می گردد. “متوسط” ٬ این توصیف کننده اثراتی را شامل می گردد که موجب تغییرات حاصل از آنها نسبت به وضع موجود کمتر از اثرات عمده می باشد٬ اما مقدار این تغییر آنقدر کم نیست که در گروه کم قرار گیرد.این شاخص با نماد عددی 2 نشان داده می گردد. “کم” ٬ اثراتی در گروه توصیف کننده کم قرار می گیرند که تغییرات حاصل از آنها نسبت به وضع موجود کمتر ار اثرات دو گروه قبل و با درجه اندک باشد. نماد نمایش این شاخص در ماتریس عدد 1 می باشد.

ج) تداوم اثر : اثراتی که در مقطع خاص به وقوع می پیوندند و تداوم ندارند ٬ اثرات مقطعی می باشند و با نماد T  نشان داده می شوند. اثراتی که در درازمدت به صورت دوره ای یا مداوم وجود خواهند داشت٬ اثر دایم هستند و با نماد نمایش داده می شوند.

د) زمان وقوع : کلیه اثراتی که در نتیجه یک پروژه ایجاد می شوند ٬ به گونه همزمان پدید نمی آیند ٬ بعضی اثرات ممکن می باشد که بلافاصله یا در فاصله کوتاهی از شروع فعالیت پدیدار شوند و بعضی اثرات ممکن می باشد در زمان طولانی تری رخ بنمایند. در ماتریس ICOLD  سه نماد L٬ M٬ I به ترتیب اظهار کننده وقوع فوری ٬ میان مدت و درازمدت اثر می باشد. (فلاحتکار و همکاران٬ 1389)

سایت منبع

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1 . ارزیابی پیامدهای زیست محیطی توسعه گردشگری در شهر لاهیجان .

2 . دستیابی به راهبردهایی مناسب جهت تقویت پیامدهای مثبت گردشگری و کاهش زیانهای ناشی از توسعه .

3 . شناخت عوامل اثرگذار توسعه پایدار در توسعه گردشگری در شهر لاهیجان .

 

متن کامل پایان نامه ها در سایت sabzfile.com