دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل پیامدهای توسعه گردشگری در شهر لاهیجان با تاکید بر جنبه های زیست محیطی با روش ماتریس

قسمتی از متن پایان نامه :

در روش ICOLD  در سلولی از ماتریس که احتمال بروز اثر هست، نوع و ویژگی اثر با بهره گیری از توصیف کننده های زیر اظهار می گردد:

1 – ماهیت اثر

علامت های + و – به ترتیب بیانگر اثر مطلوب واثر نامطلوب هستند.

2 – توصیف کننده های شدت اثر

  • زیاد (Major) : این توصیف کننده در مورد اثراتی به کار برده می گردد که موجب تغییرات قابل توجهی نسبت به وضع موجود می گردند.در ماتریس آیکولد این شاخص با نماد عددی 3 نمایش داده می گردد.
  • متوسط Moderate) ) : این توصیف کننده اثراتی را شامل می گردد که اندازه تغییرات حاصل از آنها نسبت به وضع موجود کمتر از اثرات عمده می باشد اما مقدار آن تغییر آنقدر کم نیست که در گروه کم قرار گیرد. این شاخص در ماتریس با نماد عددی 2 نمایش داده می گردد.
  • کم ( Minor ) : اثراتی در گروه توصیف کننده کم قرار می گیرند که تغییرات حاصل از آنها نسبت به وضع موجود کمتر از دو گروه قبل و با درجه اندکی می باشد.نماد نمایش این شاخص در ماتریس عدد 1 می باشد.

3 – قطعیت اثر

برای نشان دادن اندازه اثر قطعیت اثر نیز از شاخصهای متفاوتی بهره گیری می گردد:

  • اثرات قطعی ( Certain) : این شاخص در مورد اثراتی به کار می رود که وقوع آنها با در نظر داشتن وضعیت موجود و همچنین موارد مشابه از نظر تیم کارشناسی به اثبات رسیده می باشد.در ماتریس آیکولد این اثرات با نماد C نمایش داده می شوند.
  • اثرات احتمالی ( Probable) : این شاخص در مورد اثراتی به کار می رود که وقوع آنها قطعی نمی باشد اما احتمال پیدایش آنها هست.نماد نمایش این اثرات در ماتریس P می باشد.
  • اثرات غیر محتمل ( Improbable) : این شاخص معرف اثراتی می باشد که احتمال وقوع آنها بسیار ضعیف می باشد.نماد نمایش آن در ماتریس آیکولد به صورت I می باشد.
  • اثرات نامشخص ( Non Probable ) : این شاخص معرف اثراتی می باشد که احتمال وقوع آنها نامشخص می باشد.نماد نمایش این اثرات در ماتریس آیکولد n می باشد.

 

سایت منبع

4 – تداوم اثر

اثراتی که در مقطع خاص به وقوع پیوسته و تداوم ندارند، اثرات مقطعی (Temprate) محسوب شده و با نماد T نمایش داده می شوند. اثراتی که در دراز مدت به صورت دوره ای یا مداوم وجود خواهد داشت اثر دائم  ( Permanenr ) بوده و با نماد P نمایش داده می شوند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1 . ارزیابی پیامدهای زیست محیطی توسعه گردشگری در شهر لاهیجان .

2 . دستیابی به راهبردهایی مناسب جهت تقویت پیامدهای مثبت گردشگری و کاهش زیانهای ناشی از توسعه .

3 . شناخت عوامل اثرگذار توسعه پایدار در توسعه گردشگری در شهر لاهیجان .

 

متن کامل پایان نامه ها در سایت sabzfile.com