دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل پیامدهای توسعه گردشگری در شهر لاهیجان با تاکید بر جنبه های زیست محیطی با روش ماتریس

قسمتی از متن پایان نامه :

. شیوه ارزیابی  [1]EIA و ماتریس ICOLD[2]:

بهره گیری عمده ماتریس ها در نشان دادن علت و تاثیر توسط لیست کردن عملکردها در محورهای افقی و پارامترهای محیطی در محورهای عمودی می باشد. در این شیوه ٬ تاثیرات هر دو جزء انفرادی پروژه ها را علاوه بر گزینه های اصلی می توان قیاس نمود. ساده ترین ماتریس ها برای نشان دادن اینکه آیا یک تاثیر پیش بینی شده می باشد یا خیر از یک علامت جداگانه بهره گیری می کنند. اما افزایش سطح اطلاعات به وسیله تغییر اندازه علامت جهت نشان دادن مقیاس یا با بهره گیری از یک مجموعه از علائم برای نشان دادن ویژگی های مختلف تاثیرات کاری آسان می باشد. (مدرک بدون عنوان) در طی قرن گذشته ، جایگاه حرفه ای طراحی سدهای سنگ ریزه ای ، اکثرا همانند طراحی ویژه سد آبی توسعه پیدا نموده می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سایت منبع

ساخت سدهای آبی برای هزاران سال صورت گرفته می باشد و توسط علوم ژئوتکنیکی ارتقا و بهبود می بابد و در نیمه پایانی قرن بیستم ، پایه های مستحکمی از مهندسی را جهت طراحی فراهم نموده می باشد.  به عوان مثال ICOLD  (1989) ،نشریه های متعدد مستندی جهت طراحی بهینه سدهای سنگریزه ای فراهم نموده می باشد. تفاوت هایی بین سدهای آبی و سدهای سنگریزه ای وجود دارند که نیاز به بازبینی در طراحی دارتد و اینها می توانند هم به سود و هم به زیان طراح اقدام می نمایند

روش پژوهش مصاحبات و هم پرسی های رسمی و غیر رسمی با اطلاعات کلیدی موجود در روش های متداول رسمی و بومی را در بر می گیرد.این موارد مشتمل بر موارد کلیدی صاحب منصبان حکومتی ، استادهای دانشگاهی ، مشاوران فنی در حوزه محیط زیست ، سازمان های غیر دولتی و رهبران و سردسته های عرفی می باشند.پرسش های نامحدودی برای شناسایی کردن ملزومات شیوه EIA  در کشور مورد نظر جهت مطرح شدن طراحی و برنامه ریزی گردیدند. این موارد توسط واکاوی  مفاد و محتویات اطلاعات ثانویه و اطلاعات حاصل از نشریات رسمی و سایر نوشته های مرتبط تکمیل شده بود.

ارزیابی EIA  فازهای مهم در جریان اجرا و پس از عملکرد صورت گرفت. سپس تاثیرات منفی هر یک از عملکردها بر منابع زیست محیطی مورد ارزیابی قرار گرفته و نتایج مورد بازبینی قرار گرفتند. در این روش ، منابع زیست محیطی که تحت تاثیر موارد خیلی منفی خیلی خیلی منفی قرار خواهند گرفت ، مشخص گردیدند. سپس عملکردهای منتج از تخریب منابع مشخص گردیدند.اهمیت کار در اندازه گیری دقیق و تاثیرات می باشد و این مورد می تواند به صورت اندازه جابجایی نسبت  به جایگاه خط مبدا ICOLD  محیطی مشخص که یک ماتریس بزرگ و فراگیر را برای بهره گیری در مطالعات EIA سدها فراهم نموده می باشد تعریف گردد.سیستم علائم هر باکس نمایانگر سودمند یا زیانبخش بودن تاثیر، احتمال وقوع ، مقیاس زمانی وقوع و اینکه آیا در طراحی تاثیر مقصود شده می باشد یا خیر، می باشد. اما، این شیوه جامع نسبتا خروجی نهایی را به لحاظ بهره گیری دشوار می سازد و یک مقدار حداکثر از سه مقیاس جهت حفظ وضوح اثر پیشنهاد می گردد.احمد و سامی بر این عقیده اند که مهمترین معیارها عبارتند از: اهمیت یا درجه تغییر؛وسعت جغرافیایی؛مفهوم ؛ و حساسیت ویژه. “مفهوم” بیشتر می تواند برای تصریح به این مطلب که چرا یک تاثیر اهمیت دارد تقسیم گردد. به عنوان مثال، ممکن می باشد که آن به دلیل غیرقابل نغییر بودن ، ضعف اقتصادی ، تهدیدی برای سکه های فلزی کمیاب و غیره باشد. ” حساسیت ویژه ” به پیامدهای مهم محلی موجود با با بخش های تحت مطالعه تصریح می نماید. در اینجا آن چیز که که اهمیت دارد در مقیاس یک به سه نشان داده می گردد. مفهوم به صورت یک اندازه گیری در این خصوص که ارزیاب با چه درجه اهمیتی به هر جابجایی نسبی به شرتیط خط مبداء پی می برد تصریح می نماید. دامنه مفهوم اهمیت از زیانبخشی بالا (5-) به مقدار بی اثر (0) تا سودمندی با اهمیت (5+) مشخص می گردد. در اصل تمامی مقادیر عملکردها می توانند به صورت اعداد ترتیبی ارزیابی شوند.

[1] – Environmental Impact Asscssment

[2] – International Commission On Large Dams

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1 . ارزیابی پیامدهای زیست محیطی توسعه گردشگری در شهر لاهیجان .

2 . دستیابی به راهبردهایی مناسب جهت تقویت پیامدهای مثبت گردشگری و کاهش زیانهای ناشی از توسعه .

3 . شناخت عوامل اثرگذار توسعه پایدار در توسعه گردشگری در شهر لاهیجان .

 

متن کامل پایان نامه ها در سایت sabzfile.com