دانلود پایان نامه

سایت منبع

عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل پیامدهای توسعه گردشگری در شهر لاهیجان با تاکید بر جنبه های زیست محیطی با روش ماتریس

قسمتی از متن پایان نامه :

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

روش گردآوری اطلاعات:

1 .  مطالعه اسناد٬منابع و مدارک موجود

2 .  جمع آوری داده های مورد نیاز در زمینه گردشگری و محیط زیست

3 .  مطالعه های میدانی

4 .  تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده

5 .  تهیه گزارش نهایی

 

1 8 . ابزار گردآوری اطلاعات :

مصاحبه ٬ نظاره ٬ بانکهای اطلاعاتی ٬ شبکه های کامپیوتری٬ نقشه٬ جداول٬ نمودارها

 

 

 

1 9 . روش تجزیه و تحلیل داده ها :

پس از جمع آوری و دسته بندی داده ها٬ با استفاد ه از اصول جغرافیایی و مدل ماتریس ICOLD داده ها تجزیه و تحلیل می شوند.

 

1 10 . سوابق پژوهش :

  • اسماعیل کهرم در کتاب اکوتوریسم به مواردی از پیامدهای مثبت ومنفی حاصل از گردشگری با جنبه زیست محیطی آن پرداخته می باشد .
  • آریان پور در پایان نامه خود با عنوان آسیب شناسی گردشگری ساحلی آسیبهای زیست محیطی آنرا مطالعه کرده می باشد.
  • حسین پور بازارمجی در سال 1383 در پایان نامه خود با عنوان مطالعه و رتبه بندی جاذبه های گردشگری شهرستان لاهیجان از دیدگاه گردشگران به مطالعه جاذبه ها و رتبه بندی جاذبه های طبیعی٬ فرهنگی و فن آوری-تجاری شهرستان لاهیجان و نیز رتبه بندی یازده جاذبه انتخابی از جاذبه های این شهرستان پرداخته می باشد و نیز مطالعه اینکه آیا سن و سطح تحصیلات  و درآمد گردشگر در دیدگاه و جذب او به این منطقه موثر می باشد یا خیر؟ تا بدین وسیله به سلیقه و علاقه گردشگران این منطقه آشنا شده و نقاط ضعف موجود در این جاذبه ها را رفع و نقاط قوت آنها را تقویت نموده و با تمرکز فعالیت های بازاریابی بر نتایج این پژوهش در جهت جلب و جذب گردشگر موثر واقع گردد.
  • حقیقت طلب در سال 1387 در پایان نامه ای با عنوان مطالعه توسعه فضایی لاهیجان و اثرات زیست محیطی آن در نیم قرن اخیر به شناخت و مطالعه معضلات و مسائل موجود در شهر لاهیجان و نیز کوشش برای رسیدن به شرایط مطلوب و ارائه الگویی زیست محیطی برای استقرار فضاهای مختلف جغرافیایی در شهر لاهیجان پرداخته می باشد و همچنین ایجاد و بهبود اقتصادی و اجتماعی و زیستی مطلوب که در سال های اخیر به دلیل توسعه شهر و افزایش جمعیت مورد تهدید قرار گرفته می باشد می باشد.
  • خانی و همکاران در سال 1388 در فصلنامه علمی پژوهشی جغرافیای انسانی به مطالعه اثرات گردشگری ساحلی با تکیه بر نظرسنجی از خانوارهای روستایی پرداخته اند.
  • رجبی تربه بر در سال 1389 در پایان نامه خود با عنوان ارزیابی آسیب پذیری زیست محیطی گردشگری سواحل بندر انزلی با بهره گیری از مدل SWOT و مطالعه عوامل بیرونی و درونی اندازه حساسیت این ناحیه را شناسایی نموده می باشد و به این نتیجه رسیده می باشد که در سواحل مورد نظر نقاط قوت نسبتا خوبی هست که می تواند باعث حفظ محیط زیست و به طبع آن باعث افزایش گردشگر شوند و نقاط ضعف هایی نیز وجود دارند که باعث آسیب رساندن به محیط می شوند.
  • رضوانی در کتاب جغرافیا و صنعت گردشگری خود به مطالعه پیامدهای توسعه گردشگری پرداخته می باشد.
  • زندی در مقاله ای به آثار و پیامدهای زیست محیطی طرح های گردشگری تصریح نموده می باشد .
  • سازمان مسکن و شهرسازی در طرح جامع خود از شهرستان لاهیجان وضع موجودرا مطالعه نموده و به تجزیه وتحلیل این شهرستان پرداخته شده می باشد.

 

1 . ارزیابی پیامدهای زیست محیطی توسعه گردشگری در شهر لاهیجان .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2 . دستیابی به راهبردهایی مناسب جهت تقویت پیامدهای مثبت گردشگری و کاهش زیانهای ناشی از توسعه .

3 . شناخت عوامل اثرگذار توسعه پایدار در توسعه گردشگری در شهر لاهیجان .

 

متن کامل پایان نامه ها در سایت sabzfile.com