دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل پیامدهای توسعه گردشگری در شهر لاهیجان با تاکید بر جنبه های زیست محیطی با روش ماتریس

قسمتی از متن پایان نامه :

چکیده:

به دلیل افزایش جمعت و فشاری که به تبع آن بر منابع طبیعی و محیط زیست وارد می گردد٬ گردشگری نیز می تواند اثرات مطلوب و نامطلوبی بر محیط زیست بر جای گذارد. شهر لاهیجان به دلیل اینکه یکی از توریست پذیر ترین شهرهای استان گیلان می باشد و دارای پتانسیل های مطلوب طبیعی و بشر ساخت می باشد می تواند در گسترش توریست در استان موثر باشد. هدف از این پژوهش این می باشد که پیامدهای زیست محیطی گردشگری در شهر لاهیجان می باشد که با بهره گیری از مدل ICOLD انجام می گردد. روش پژوهش ترکیبی توصیفی-تحلیلی و مدل ماتریس ICOLD می باشد. نتایج نشان می دهد که آموزش گردشگران تأثیر مثبت و مهمی در کاهش اثرات منفی توسعه گردشگری دارد و نیز تردد خودروهای گردشگران بیشترین اثر منفی توسعه گردشگری می باشد و نیز توسعه گردشگری و درآمدزا بودن و اشتغال­زایی و کاهش بیکاری از پارامترهای مثبت محیطی و هزینه بر بودن و افزایش ترافیک بیشترین اثر منفی توسعه گردشگری می باشد.

واژگان کلیدی: پیامدهای توسعه گردشگری٬ زیست محیطی٬ شهر لاهیجان٬ ماتریس ICOLD

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

سایت منبع

1 . ارزیابی پیامدهای زیست محیطی توسعه گردشگری در شهر لاهیجان .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2 . دستیابی به راهبردهایی مناسب جهت تقویت پیامدهای مثبت گردشگری و کاهش زیانهای ناشی از توسعه .

3 . شناخت عوامل اثرگذار توسعه پایدار در توسعه گردشگری در شهر لاهیجان .

 

متن کامل پایان نامه ها در سایت sabzfile.com