دانلود پایان نامه

 تحلیل پیامدهای صدور سند اماکن روستایی در بخش مرکزی شهرستان رشت

قسمتی از متن پایان نامه :

سایت منبع

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

با در نظر داشتن اهداف مطرح شده، مهمترین سوال­های این پژوهش به تبیین زیر می باشد:

  1. صدور سند در روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت، در وضعیت اقتصادی خانوارهای روستایی تا چه حد تاثیر گذار بوده می باشد؟
  2. بین صدور سند و توسعه اجتماعی روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت ارتباط هست؟
  3. بین صدور سند و توسعه کالبدی روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت ارتباط هست؟

 

تعداد، توزیع و تراکم خانوار، جمعیت، بعد خانوار و تحولات آن

مطالعه الگوی توزیع و تراکم جمعیت اساسی ترین نکته در درک جغرافیایی هر مکان می باشد تا مشخص گردد که بشر چگونه در محیط طبیعی پراکنده شده و خصوصیات اقتصادی و فرهنگی و تاریخی آن محدوده چه کیفیتی را داراست (نظری، 1372، ص 3). براساس نتایج سرشماری عمومی نفوس ومسکن تعداد کل جمعیت  درروستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت  از 63284 نفر در سال 1375 به 76574 نفردر سال 1385 تغییر یافته، همچنین این تعداد با طریقه کاهشی در سال 1390به 56625 نفر رسیده می باشد. تعداد خانوار بخش مرکزی نیز از 13395 نفر در سال 1375 به 20220 نفر در سال 1385 افزایش داشته می باشد ونیز در سال 1390 به 17003 خانوار تغییر یافته می باشد. نتایج سرشماری طی سالهای 1390-1385 طریقه کاهش جمعیت وخانوار روستایی را نشان می دهد جدول ( 3-4) این تغییرات را به تفکیک در دهستانهای بخش مرکزی نشان می دهد.

ترکیب جنسی

ترکیب جنسی(تعداد مردان و زنان) در روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت، براساس آمار های موجود  درسال 1385 نشان می دهد که تعداد مردان درهر چهار دهستان بیشتر از تعداد زنان می باشد، همچنین این تفاوت در دهستان لاکان بیشتر به چشم می­خورد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

. ترکیب سنی

ساختمان سنی به گونه مستقیم تحت تاثیر سه عامل متغییر یعنی مرگ ومیر، تولد و مهاجرت قرار دارد. این عوامل کاملا از یکدیگر مستقل نیستند و هرگونه تغییر در یک عامل سرانجام بر دو عامل دیگر اثر می‎گذارد،  اما شرایط اجتماعی و اقتصادی تنها  از طریق این سه عامل می تواند بر ساختمان سنی تاثیر گذارد. جمعیت  را  معمولا به گروههای سنی تقسیم بندی می نمایند. کاربرد طبقه بندی  های مختلف در ارتباط با ویژگیهای اجتماعی و اقتصادی جوامع فرق می نماید و هر جامعه ای در ارتباط با عقاید و قوانین موجود یکی از طبقه بندی ها را مورد بهره گیری قرار می­دهد(مهدوی، 1374، ص 112-111).

متن کامل پایان نامه ها در سایت sabzfile.com