دانلود پایان نامه

 تحلیل پیامدهای صدور سند اماکن روستایی در بخش مرکزی شهرستان رشت

قسمتی از متن پایان نامه :

پیوستگی توسعه شهری و توسعه روستایی

با در نظر داشتن اصل مکمل بودن فضاها و مکانها توسعه ملی و توسعه شهری بدون توسعه روستایی معنی و مفهوم نخواهد داشت. سکونتگاهها امروزه به صورت نظامهای باز اقدام می کنند. به ویژه سکونتگاههای شهری و روستایی به دلیل روابط متنوع و گسترده ای که با یکدیگر دارند، به شدت تحت تاثیر یکدیگرند و به یکدیگر وابستگی و نیاز دارند. در نتیجه برنامه ریزی توسعه روستایی در فرایند توسعه ملی و شهری ضروری و اجتناب ناپذیر می باشد (رضوانی، 1383، صص6-8).

7) توسعه روستایی و ملاحظات سیاسی و امنیتی

از لحاظ سیاسی روستاها در حفظ و تغییر حکومتها تأثیر مهمی دارند و همچنین بهبود وضع زندگی روستاییان و نیز تثبیت جمعیت فضاها و نقاط روستایی به ویژه د رفضاهای خاص مانند سرحدات مرزی، حواشی دشت کویر، دشت لوت و مناطق شرقی و جنوبشرقی کشور تأثیر موثری د رحفظ امنیت کشور خواهند داشت (مومنی، 1382، ص254).

توسعه نیافتگی د ر مناطق مرزی کشور امنیت این مناطق را تهدید می کند و ناامنی مناطق مرزی ناامنی را به داخل کشور منتقل می سازد. در تامین امنیت پایدار کشور به ویژه در فضاهای مسئله دار، راهبرد ساماندهی و توسعه نواحی روستایی جایگاه ویژه ی دارد (رضوانی، 1383، ص8).

8) تنوع نواحی روستایی

تنوع ویژگیهای طبیعی، اجتماعی و اقتصادی و فضایی – کالبدی کشور باعث شده که هر یک از نواحی روستایی ویژگیها و امکانات و استعدادها و نیز تنگناها و محدودیتهای معینی داشته و به همین ترتیب هر یک با قرار داشتن در سطح معینی از توسعه و سازمان یافتگی، اولویتها و نیازهای خاصی داشته باشند. این وضعیت به گونه کلی لزوم برنامه ریزی روستایی به ویژه در سطح محلی را ایجاب می کند (نوری، 1377، صص101-102).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

9) برنامه ریزی روستایی و ساماندهی جمعیت

لزوم ساماندهی و توزیع بهینه جمعیت در سطح کشور در راستای بهره برداری مناسب از منابع و امکانات کشور و به تعبیری آمایش سرزمین از دیگر نکاتی می باشد که اهمیت برنامه ریزی توسعه روستایی را روشن می سازد. در وضع موجود استقرار جمعیت درکشور به شکل موزونی نیست این موضوع در مناطق روستایی و در نقاط شهری مصداق دارد. د رهمین زمینه جابه جایی جمعیت نیز د رمحیط روستایی بایستی نظم یابد و حفظ جمعیت نیز بایستی طبق قاعده باشد. نگه داشتن جمعیت د رفضاهای روستایی تجهیز نشده به ویژه آبادیهای کوچک و پراکنده دشوار و در بعضی از مناطق حتی غیر ممکن می باشد (یدقار، 1378، ص8).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

با در نظر داشتن اهداف مطرح شده، مهمترین سوال­های این پژوهش به تبیین زیر می باشد:

    سایت منبع

  1. صدور سند در روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت، در وضعیت اقتصادی خانوارهای روستایی تا چه حد تاثیر گذار بوده می باشد؟
  2. بین صدور سند و توسعه اجتماعی روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت ارتباط هست؟
  3. بین صدور سند و توسعه کالبدی روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت ارتباط هست؟

 

متن کامل پایان نامه ها در سایت sabzfile.com