دانلود پایان نامه

 تحلیل پیامدهای صدور سند اماکن روستایی در بخش مرکزی شهرستان رشت

قسمتی از متن پایان نامه :

مسایل و معضلات روستاها و نواحی روستایی

معضلات و مسایل نواحی روستایی کشور بسیار می باشد و هر ناحیه روستایی معضلات خاص خود را دارد. با وجود این نواحی روستایی کشور در مجموع با مسایل و مشکلاتی مواجه اند که در نظر داشتن آنها علاوه بر اینکه ضرورت برنامه ریزی توسعه روستایی را ایجاب می نماید، اولویتهای موجود در این مسیر را منعکس می‎سازد و می تواند در اتخاذ راهبرد مناسب برای توسعه روستایی مفید باشد مانند مهمترین این مسایل عبارتند از: فقر در نواحی روستایی، نابرابری در درون جامعه روستایی، مهاجرتهای روستایی، تخلیه روستاها، آسیب پذیری محیطی روستاها، بیکاری و مسئله اشتغال در نواحی روستایی، محرومیت در نواحی روستایی و نابسامانی نظام استقرار در روستاها (رضوانی، 1383، صص25-12).

2-4. اهداف توسعه روستایی

کشورهای جهان با در نظر داشتن جنبه های اقتصادی و فرهنگی خاص جامعه خود اهداف ویژه ای را برای برنامه ریزیهای توسعه ای انتخاب می نمایند. لذا مسیر حرکت و اهداف توسعه روستایی نیز در هر یک از کشورها شکلی خاص به خود میگیرد. توسعه ای که در مناطق روستایی به دنبال آن هستیم بایستی دارای خصوصیات زیر باشد:

– توسعه بایستی تغییری در جهت بهبود شرایط برای اکثریت مردم باشد.

– مردمی که از توسعه سود میبرند بایستی بیش از مردمی باشند که از آن متضرر می شوند.

– توسعه بایستی با نیازهای مردم هماهنگی داشته باشد.

– توسعه بایستی باعث تشویق خوداتکایی گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

– توسعه بایستی بهبود طولانی و مستمر را به ارمغان آورد.

– توسعه نباید باعث تخریب محیط زیست طبیعی گردد.

با در نظر داشتن وضعیت کشورهای در حال توسعه، ویژگیهای مشترک و معینی نظاره میگردد که بر اساس آنها می‌توان سه هدف اساسی را برای توسعه روستایی به تبیین زیر تدوین نمود:

– ایجاد منابعی برای معیشت اقتصادی د رمناطق روستایی از طریق فراهم آوردن امکانات جدید اشتغال توسط بهره برداری بهینه از منایع محلی و توزیع مساوی درآمدهای حاصله از تلاشهای انجام شده در مسیر توسعه.

– به وجود آمدن یک نظام کارآمد برای ارائه خدمات اقتصادی و اجتماعی و رفاهی.

سایت منبع

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

با در نظر داشتن اهداف مطرح شده، مهمترین سوال­های این پژوهش به تبیین زیر می باشد:

  1. صدور سند در روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت، در وضعیت اقتصادی خانوارهای روستایی تا چه حد تاثیر گذار بوده می باشد؟
  2. بین صدور سند و توسعه اجتماعی روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت ارتباط هست؟
  3. بین صدور سند و توسعه کالبدی روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت ارتباط هست؟

 

متن کامل پایان نامه ها در سایت sabzfile.com