تحلیل پیامدهای صدور سند اماکن روستایی در بخش مرکزی شهرستان رشت

قسمتی از متن پایان نامه :

گفتنی می باشد که با وجود اینکه کشورهای آنگلوساکسون و قاره اروپا مسیرهای  متفاوتی را در ارتباط با کاداستر و ثبتهای قانونی زمین پیموده اند، سیستم های آنان اغلب متقارب و همسو هستند. گروه اول به هیچ عنوان دارای کاداستر نبوده اند، اما تمایل گرایشی به توسعه نقشه های نظام مند بزرگ مقیاس که نشان دهنده مرزهای قطعات زمین بوده و با رکوردها پیوند داشته باشد و متکی بر داده های فنی همانند شماره قطعه زمین مساحت، کاربری زمین  و مختصات مرزها باشد، تمرکز یافته می باشد. به علاوه، یک کاداسترا اروپایی بیشتر متوجه توصیف دارایی می باشد تا یک رکورد ارزیابی، در حالی که ثبت زمین بر مبنای واحدهای کاداستری، به سوی پژوهش یک سیستم ثبت با نام متمایل می باشد.

2-5-2. صدور سند روستایی در ایران

پس از انقلاب اسلامی در نظر داشتن روستاها روندی تاز به خود گرفت، در سرتاسر کشور بارها نیاز به اخذ وام برای بهسازی یا مقاوم سازی ساختمانهای موجود با در نظر داشتن سوانح گوناگون همچون زمین لرزه، سیل، رانش زمین و. . . مورد توجه قرار گرفت، اما همواره به دلیل ناممکن بودن ارائه ضمانت از سوی روستاییان مانعی جدی در جهت بهره گیری از تسهیلات مالی که در سراسر کشور برای شهرنشینان دست یافتنی بود،  دیده گردید. این امر فارغ از همه مسائل، در واقع یکی از مصادیق بارز نبود عدالت اجتماعی در کشور بود لذا بحث صدور سند روستایی برای نخستین بار در کشور به شکل جدید آن مطرح گردید.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سایت منبع

با در نظر داشتن اهداف مطرح شده، مهمترین سوال­های این پژوهش به تبیین زیر می باشد:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  1. صدور سند در روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت، در وضعیت اقتصادی خانوارهای روستایی تا چه حد تاثیر گذار بوده می باشد؟
  2. بین صدور سند و توسعه اجتماعی روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت ارتباط هست؟
  3. بین صدور سند و توسعه کالبدی روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت ارتباط هست؟

 

Written by