دانلود پایان نامه

 تحلیل پیامدهای صدور سند اماکن روستایی در بخش مرکزی شهرستان رشت

قسمتی از متن پایان نامه :

سایت منبع

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مرحله تجزیه و تحلیل اطلاعات

در این مرحله اطلاعاتی که در مرحله اول طی روش­های کتابخانه­ای ومیدانی بدست آمده و سازماندهی و طبقه بندی شده می باشد به مقصود تجزیه وتحلیل آنها از روش­های آماری و به مقصود پردازش اطلاعات از نرم افزار آماری SPSS  بهره گیری شده می باشد. همچنین در این مرحله جهت ترسیم جداول و نمودارها از نرم افزار Excel  و برای ترسیم نقشه­ها از نرم افزار GIS بهره گیری شده می باشد.

1-7 . جامعه آماری، حجم نمونه ومتغیرهای پژوهش

جامعه آماری این پژوهش آندسته از روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت می باشد که طی سالهای 90-1375 اقدام به صدور سند برای آنها شده می باشد که بر این اساس و طی مطالعه­های صورت گرفته از مجموع روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت تعداد 20 روستا تاکنون از این مزیت برخوردار شده می باشد. با در نظر داشتن موضوع پژوهش که ارزیابی اثرات صدور سند می باشد محقق روستاهایی که از زمان صدور سند آنها حدود 5 سال گذشته انتخاب کرده می باشد که شامل 10 روستا می­باشد. همچنین حجم نمونه با بهره گیری از جدول استاندارد شده مورگان مشخص که شامل 385 پرسشنامه می­باشد. تکمیل وتوزیع پرسشنامه­ها از طریق نمونه گیری تصادفی- سهمیه­ای صورت گرفته می باشد. متغیرهای پژوهش شامل صدور سند مالکیت به عنوان متغییر مستقل و اثرات اقتصادی، اجتماعی، کالبدی ومدیریتی به عنوان متغیر وابسته می­باشند. همچنین در این پژوهش روایی پرسشنامه از طریق نظر متخصصان وکارشناسان امر وپایایی پرسشنامه با بهره گیری از آزمون آلفای کرونباخ در بخش اثرات اقتصادی، اجتماعی، کالبدی ومدیریتی بدست آمده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

با در نظر داشتن اهداف مطرح شده، مهمترین سوال­های این پژوهش به تبیین زیر می باشد:

  1. صدور سند در روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت، در وضعیت اقتصادی خانوارهای روستایی تا چه حد تاثیر گذار بوده می باشد؟
  2. بین صدور سند و توسعه اجتماعی روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت ارتباط هست؟
  3. بین صدور سند و توسعه کالبدی روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت ارتباط هست؟

 

متن کامل پایان نامه ها در سایت sabzfile.com