دانلود پایان نامه

 تحلیل پیامدهای صدور سند اماکن روستایی در بخش مرکزی شهرستان رشت

قسمتی از متن پایان نامه :

-بارندگی

ریزشهای جوی به لحاظ اهمیت تعیین کننده در ارزیابی پتانسیل های آبی هر حوزه آبریز از نقطه نظرحجم سالیانه و پراکنش مکانی وزمانی آن مورد مطالعه دقیق قرارگرفته اند. علاوه بر آن بارندگیهای 24 ساعته و کوتاهتر از آن به لحاظ تأثیر آنها در ایجاد سیل، فرسایش و نظایر آنها مورد توجه اندخصوصیات بارش در شهرستان رشت بویژه بخش مرکزی از ویژگیهای خاصی برخوردار می باشد.

وجود بارش غنی سرمنشاء اصلی وپشتوانه ی رویش گیاهی درمنطقه به شمار می رود به همین ترتیب منبع اصلی تغذیه کننده شبکه رودها نیز بارش می باشد که مستقیم و غیر مستقیم در نظام هیدرولوژیکی وجریان ابها اثر می‎گذارد. اندازه بارش در توسعه کشاورزی مهمترین عامل می باشد. نکته قابل توجه در آمار بارندگی‎های رشت این می باشد که مقدار بارش سالهای مختلف بسیار نزدیک به میانگین دوره 20 ساله بوده و مقدار انحراف ازمیانگین بسیار کم می باشد.

بر اساس آمار 35 ساله (1990-1956)ایستگاه سینوپتیک رشت متوسط بارندگی سالانه آن 1369میلی متر و در ماههای شهریور و مهر بیشترین بارندگی مشهود می باشد و از آبان کم کم از مقدار آن کاسته شده و در خرداد و تیر  به حداقل خود می رسد. تعداد  روزهای بارانی در ایستگاه رشت 7/111 روز در سال می باشد و میانگین  بارندگی سالانه آن برابر با4/1291 میلی لیتر می باشد.

– دما

میانگین سالانه درجه حرارت ایستگاه رشت 39/16 درجه سانتی گراد می باشد. گرمترین ماه سال تیر ماه با درجه حرارت سالانه 1/25 درجه سانتی گراد و سردترین ماه سال دی ماه با متوسط 6/6 درجه سانتی گراد می باشد.

– رطوبت

میانگین سالانه رطوبت ایستگاه رشت 58/81 می باشد. بالاترین رطوبت سالانه 86 درصد و مربوط به ماههای مهر وآبان وآذر می باشدو پایین ترین  رطوبت سالانه 74درصد و مربوط به ماه تیر می باشد.

طبقه بندی اقلیمی محدوده مورد مطالعه

در شکل گیری اقلیم منطقه مورد  نظر عواملی زیرا دما و رطوبت و بارندگی و. . . دخالت دارند. براساس یک ارزیابی کلی از منطقه، براساس متد ایوانف، اقلیم رشت مرطوب جنگلی می باشد و براساس روش دومارتن اقلیم منطقه بسیار مرطوب می باشد(پوریوسفی، 1382، 50-31).

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سایت منبع

با در نظر داشتن اهداف مطرح شده، مهمترین سوال­های این پژوهش به تبیین زیر می باشد:

  1. صدور سند در روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت، در وضعیت اقتصادی خانوارهای روستایی تا چه حد تاثیر گذار بوده می باشد؟
  2. بین صدور سند و توسعه اجتماعی روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت ارتباط هست؟
  3. بین صدور سند و توسعه کالبدی روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت ارتباط هست؟

 

متن کامل پایان نامه ها در سایت sabzfile.com