دانلود پایان نامه

 تحلیل پیامدهای صدور سند اماکن روستایی در بخش مرکزی شهرستان رشت

قسمتی از متن پایان نامه :

توسعه روستایی

بانک جهانی توسعه روستائی را چنین تعریف می کند: توسعه روستائی راهبردی می باشد که برای بهبود زندگی اقتصادی و اجتماعی گروه مشخصی از مردم که همان روستائیان هستند، طراحی می گردد. این استراتژی در پی گسترش منافع توسعه در بین فقیرترین افرادی می باشد که در نواحی روستائی به دنبال امرار معاش هستند. ازنظر بانک جهانی فقرای روستائی شامل کشاورزان خرده پا، اجاره نشین ها و خوش نشین‎ها می گردد در این ارتباط برنامه ریزی توسعه روستائی را می توان به عنوان تفکر و اقدام سنجیده در راستای دستیابی به  اهداف فوق تعریف نمود. شاید هنوز تعریف مهاتما گاندی از توسعه روستائی تنها تعریفی باشد که تمامی جنبه های مذکور را مستتر دارد. او توسعه روستائی را به سادگی، تبدیل روستا به مکانهای قابل زیست و متناسب با رشد و تعالی بشر معرفی می نمود. مسلماً این تعریف عام و کلی می باشد و اهداف خاص برنامه ریزی روستائی بایستی در سطوح مختلف و در ارتباط با جنبه های گوناگون اجتماع روستائی تبیین گردد. این اهداف قاعدتاً بایستی به تجدید سازمان فعالیت ها، افزایش در آمدها، گسترش رفاه، برقراری نظم و ترتیب فضائی و نهایتاً بهبود شرایط زندگی در عرصه های روستائی منتهی گردد (لنگرودی؛ پیشین، ص 156).

– مایکل تودارو: در کتاب توسعه اقتصادی در جهان سوم ابعاد و اهمیت توسعه روستایی را به این شکل اظهار می ‌کند: توسعه کشاورزی و توسعه روستایی محور اصلی توسعه ملی می باشد او معتقد می باشد که توسعه و رشد بخش کشاورزی به عنوان موتور و محرکه اصلی توسعه روستایی می باشد و علت آنرا اشتغال بیش از 80 درصد جمعیت روستایی جهان سوم به گونه مستقیم و غیر مستقیم در فعالیتهای کشاورزی می داند در نظر تودارو توسعه ملی به توسعه روستایی می باشد چراکه ریشه تمامی معضلات و مسائل عقب ماندگی مل فقر، نابرابری در حال رشد سریع جمعیت و بیکاری فزاینده در مناطق روستایی قرار دارد. از نظر او اگر قرار می باشد که توسعه ملی در کشورهای جهان سوم واقعیت پذیرد بایستی تعادل بهتری بین توسعه روستایی و شهری ایجاد گردد. زیرا اگر پروژههای دارای اولویت دهه های 1950 و 1960 بر نوسازی و توسعه بخش شهری متمرکز بود لذا در سالهای آینده بایستی تاکید بیشتری بر گسترش امکانات اقتصادی و اجتماعی در مناطق روستایی گردد. تودارو سه شرط لازم برای موفقیت استراتژی توسعه روستایی و کشاورزی را اصلاحات ارضی سیاستهای حمایتی و هدفهای توسعه متناسب می داند (آسایش، حسین، 1375، ص24).

– میسرا :یکی از مشهورترین نظریه پردازان توسعه روستایی می باشد که در دهه 1980 نظریات خود را در مورد توسعه جهان سوم مطرح کرده می باشد. او از روشهای جدید توسعه صحبت می ‌کند که این روشها دارای ضوابط زیر می باشد:

بایستی توسعه حالت دو قطبی را تضعیف کند. بایستی جهت گیری آن معضلات فقر را رفع نماید. بایستی باعث پیشبرد رشد اقتصادی گردد. الگوی توسعه میسرا دارای فاکتورهای زیر می باشد. قطع وابستگی یک طرفه و ایجاد وابستگی متقابل. تغییر ساختارهای سیاسی، اجتماعیو اقتصادی در جامعه. الگوی توسعه در هر جامعه‎ای بایستی براساس میراث فرهنگی، منابع و مراحل توسعه لازم و غیره موجود در آن کشور انتخاب گردد. وی معتقد می باشد به الگوی مراکز رشد به عنوان مطلوبترین راهبرد توسعه روستایی می باشد و با تاکید بر توسعه روستایی متکی بر بنیان قوی صنعتی که همزمان توسط دولت و مردم انجام می گردد الگوی توسعه خویش را بنیان می گذارد و اصلاحات ارضی در روستاها را امری ضروری می داند. میسرا معتقد می باشد که توسعه روستایی صرفا به معنای توسعه کشاورزی نیست همچنین موردی از رفاه اجتماعی هم نمی باشد که با تزریق پول به مناطق روستایی جهت رفع نیازمندیهای اولیه و اساسی انسانی مرتفع گردد، بلکه توسعه روستایی طیف وسیعی از فعالیتهای گوناگون و بسیج انسانی را شامل می گردد که مردم را به ایستادن روی پای خود و از میان برداشتن ناتوانائیهای ساختاری موجود غالب سازد. ناتوانائیهایی که آنها را قرنها و نسلها در شرایط نامساعد زندگیشان به صورت اسیر نگه داشته می باشد پس میسرا توسعه روستایی را از دیدگاههای وسیعی مطالعه کرده و توجه خود را بر پرورش روستائیان و توانا ساختن آنها معطوف می دارد تا بتواند خود در شرایط نامساعد زندگی خویش تغییر به وجود آورند (آسایش، حسین، 1374، ص25).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

با در نظر داشتن اهداف مطرح شده، مهمترین سوال­های این پژوهش به تبیین زیر می باشد:

  1. صدور سند در روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت، در وضعیت اقتصادی خانوارهای روستایی تا چه حد تاثیر گذار بوده می باشد؟
  2. بین صدور سند و توسعه اجتماعی روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت ارتباط هست؟
  3. بین صدور سند و توسعه کالبدی روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت ارتباط هست؟

سایت منبع

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

متن کامل پایان نامه ها در سایت sabzfile.com