دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل پیامدهای صدور سند اماکن روستایی در بخش مرکزی شهرستان رشت

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

راهبردهای توسعه روستایی

– استراتژی تکنوکراتیک

تکنوکراتیک از لغت  به معنی فن و اسلوب گرفته شده می باشد و می توان آنرا فن محوری معنی نمود طبق این نظر تفکر مشکل اساسی و نهایی توسعه، مشکل مدیریت به معنی عام کلمه می باشد در دیدگاه تکنوکراتیک هدف اصلی افزایش محصول می باشد و جهت نیل به این مقصود در سطح وسیعی از وسایل فنی و سرمایه بر پایه تکنولوژی پیشرفته بهره گیری می گردد. این استراتزی مبتنی بر ایدئولوژی می باشد از این رو بخش خصوصی، بازار و رقابت از اهمیت خاصی برخوردار می باشد، در افزایش تولید کشاورزی، یکپارچگی اراضی مورد توجه قرار می گیرد که می توان آن را در جهت کاربرد مسائل فنی دانست. (پاپلی یزدی و ابراهیمی، 1381، ص61).

 – استراتژی اصلاح طلبانه

این شیوه توسعه روستایی به توزیع درآمد در میان بعضی از بخشهای ویژه جامعه به ویژه دهقانان متوسط تاکید دارد. در این سیستم تلاشهایی به مقصود اجاد  تعادل میان امر برابری بیشتر در جامعه و رشد تولیدات کشاورزی از طریق دگرگونی د رارئه نهادهای کشاورزی انجام می شود. ایدئولوژی همراه با این نوع توسعه روستایی معمولا از انواع ایدئولوژی ملی گرایانه و گاهی نیز مردم پسند می باشد(ازکیا، 1370، ص142).

هدف در این استراتژی توزیع مجدد درآمدو سرمایه و افزایش محصول می باشد. (پاپلی یزدی و ابراهیمی، 1381، ص61).

– استراتژی رادیکال

در لغت به معنی اساسی، بنیادی و ریشه ای و نیز بر طرفداران اصلاحات اساسی یا انقلاب اطلاقمی گردد. اهداف استراتژی رادیکال عبارت می باشد از مشارکت بیشتر مردم، برابری اقتصادی و رشد سریعتر (بنی هاشم، 1373، ص22).

سیاستهای توسعه روستایی رادیکال، برای ایجاد برابری و عدالت در جامعه روستایی به راههای زیر تاکید دارند:

– اجرای ریشه ای اصلاحات ارض و در نتیجه کاهش قابل ملاحظه نابرابری درآمد د ربین توده روستایی

– به کارگرفتن ارگانهای دولتی محلی روستاها و شاخه های حزب سیاسی به عنوان ابزار الی برای شناسایی و اجرای طرحها و پروژه های دولتی د رنواحی روستایی(شبیرچیما، 1370، ص86).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

با در نظر داشتن اهداف مطرح شده، مهمترین سوال­های این پژوهش به تبیین زیر می باشد:

  1. صدور سند در روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت، در وضعیت اقتصادی خانوارهای روستایی تا چه حد تاثیر گذار بوده می باشد؟
  2. سایت منبع

  3. بین صدور سند و توسعه اجتماعی روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت ارتباط هست؟
  4. بین صدور سند و توسعه کالبدی روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت ارتباط هست؟

 

متن کامل پایان نامه ها در سایت sabzfile.com