تحلیل پیامدهای صدور سند اماکن روستایی در بخش مرکزی شهرستان رشت

قسمتی از متن پایان نامه :

اهدف و ضرورت­های توسعه روستایی

سایت منبع

برنامه ریزی روستایی می­تواند هدف های مختلفی را دنبال کند. برای تعیین و اجرای هر برنامه نیز بایستی اهداف روشن، صریح، مشخص و قابل دست یابی باشند. هدف غایی در برنامه ریزی روستایی بهتر کردن شرایط زندگی با طرح و اجرای برنامه هایی می باشد که بتوانند تولید را افزایش داده و شبکه توزیع و مصرف را صلاح کنند، امکانات و شرایط زندگی را مساعدتر نمایند، روابط اجتماعی را سالم ر سازند، معضلات ناشی از مهاجرت، افزایش بی رویه جمعیت، بیکاری، عدم تامین اجتماعی و. . . را حل نمایند. پس برنامه ریزی روستایی خود به بخشهای مختلفی تقسیم می گردد که می توان به صورت کلی از برنامه ریزی اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی نام برد. بدون تردید دگرگون شدن و بهتر شدن شرایط اجتماعی و تغییر سیستم فرهنگی (مادی و معنوی) و وضع تولیدی و اقتصادی جامعه بر هم تاثیر متقابل خواهند داشت. یعنی اهداف اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی به یکدیگر وابستگی دارند. در زندگی اجتماعی روستا شش جزء یعنی تولید، توزیع و مصرف، اداره، آموزش و ترویج عمران اجزای فعال جامعه روستایی هستند که هر یک از این اجزا، ارتباط خاصی با یکدیگر دارند و مجموع این ارتباطات شبکه فعالیت نظام اجتماعی و اقتصادی جامعه روستایی را پدید می آورند. پس هدف غایی در برنامه ریزی روستایی اصلاح این روابط می باشد تا بتوان از امکانات مادی و انسانی حداکر بهره گیری را برای بالا بردن سطح تولید و بهتر شدن سطح مصرف جامعه و عقلایی و قتصادی تر شدن شبکه توزیع برد. پس هدف کلی برنامه ریزی روستایی توسعه می باشد. به بیانی دیگر هدف کلی از برنامه ریزی روستایی برقراری شرایطی می باشد تا توسعه جامعه روستایی را میسر گرداند (کامران، 1374، ص27). با در نظر داشتن ویژگیهای فضاهای روستای و جایگاه و تأثیر آنها اهمیت و ضرورت برنامه ریزی توسعه روستایی در کشور با موارد زیر د رارتباط می باشد:

1) بعد انسانی توسعه روستایی

علی رغم کاهش مستمر نسبت جمعیت روستایی هنوز هم بخش عمده ای از جمعیت کشور در نواحی روستایی زندگی می کنند. جامعه روستایی کشور ویژگیها، امکانات و نیازها و مسایل و معضلات خاص خود را دارد و به همین دلیل برنامه ها و طرحهای خاص خود را می طلبد. مردم ساکن در نواحی روستایی در طول تاریخ به علت های مختلف از منافع حاصل از توسعه کشور سهم ناچیزی داشته و نسبتا محروم مانده‎اند. پس به لحاظ انسانی لازم می باشد جامعه روستایی متناسب با جامعه شهری از فرصتها برخوردار گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

با در نظر داشتن اهداف مطرح شده، مهمترین سوال­های این پژوهش به تبیین زیر می باشد:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  1. صدور سند در روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت، در وضعیت اقتصادی خانوارهای روستایی تا چه حد تاثیر گذار بوده می باشد؟
  2. بین صدور سند و توسعه اجتماعی روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت ارتباط هست؟
  3. بین صدور سند و توسعه کالبدی روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت ارتباط هست؟

 

Written by