دانلود پایان نامه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل پیامدهای صدور سند اماکن روستایی در بخش مرکزی شهرستان رشت

قسمتی از متن پایان نامه :

خدمات زیربنایی

برق

از مجموع روستاهای بخش مرکزی 9/30 درصد در دهستان پیربازار، 7/29 درصد در دهستان حومه، 8/23 درصد در دهستان لاکان و 4/15 درصد نیز در دهستان پسیخان دارای برق هستند در مجموع با در نظر داشتن خدمات رسانی در روستاها تمامی روستاهای بخش دارای برق می باشند.

 

آب

در کل بخش مرکز مجموع 17 روستا دارای آب لوله کشی تصفیه شده می باشد و نحوه توزیع آن در سطح دهستانها بدین صورذت می باشد که پیربازار 1/41 درصد دارای آب می باشد و در سطح دهستان لاکان نیز 5/23 درصد دارای آب، و پسیخان و حومه نیز هر کدام 6/17 درصد دارای آب هستند.

سایت منبع

مخابرات و ارتباطات

روستاهای بخش مرکزی مجموعا 31 روستا دارای دفتر مخابراتی می باشد. از این تعداد 12 روستا (7/38درصد) در دهستان حومه، 8 روستا  (8/25درصد) در دهستان پیربازار، 6 روستا (3/19) در دهستان لاکان و 5 روستا (16درصد) در دهستان پسیخان دارای دفتر مخابراتی می باشد.

 

شبکه راهها

از نظر برخورداری از راههای ارتباطی بخش مرکزی، دهستانهای پسیخان و پیربازار تمامی روستاها دارای راه آسفالته می باشد. اما در دهستان حومه و لاکان به ترتیب 4و5 روستا دارای راه ارتباطی خاکی، شوسه و مالرو هستند.

بهداشتی و درمانی

از مجموع روستاهای بخش مرکزی 12 روستا دارای مرکز بهداشتی درمانی، که لاکان با 7 روستا بیشترین تعداد خدمات را به خود اختصاص دا ه و در دهستانهای دیگر تعداد روستاهای دلرای مرکز بهداشتی و درمانی کمتر می باشد. از نظر برخورداری از داروخانه نیز 7روستا در کل بخش دارای داروخانه می باشد از این تعداد بیشترین آن مربوط به دهستان لاکان می باشد که 4 روستا (1/57 درصد) می باشد. همچنین از نظر پزشک نیز 12 روستا (1/46 درصد) مربوط به دهستان حومه بوده و کمترین نیز مربوط به دهستان پیربازار می باشد. در مجموع 26 روستا در سطح بخش دارای پزشک هستند. همینطور از نظر برخورداری لز دندانزشک فقط در دهستان لاکان بوده و بهیار یا مامای روستایی 2 روستا در پیربازار بوده و دهستان لاکان فاقد بهیاری می‎باشد. از نظر بهورز نیز در کل 26 روستا دارای بهورز می باشد. از این تعداد 7 روستا در پسیخان، 6 روستا در پیربازار و دو دهستان دیگر هر کدام 3 روستا دارای بهورز هستند و در نهایت از نظر برخورداری از تکنسین دامپزشکی فقط دهستان پسیخان دارای تکنسین دامپزشکی می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

با در نظر داشتن اهداف مطرح شده، مهمترین سوال­های این پژوهش به تبیین زیر می باشد:

  1. صدور سند در روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت، در وضعیت اقتصادی خانوارهای روستایی تا چه حد تاثیر گذار بوده می باشد؟
  2. بین صدور سند و توسعه اجتماعی روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت ارتباط هست؟
  3. بین صدور سند و توسعه کالبدی روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت ارتباط هست؟

 

متن کامل پایان نامه ها در سایت sabzfile.com