دانلود پایان نامه
دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی

عنوان : بررسی اثر آموزش بر اساس راهبردای شناختی بر یادگیری و یادداری در دروس با وجود درکی، حفظی و کلامی

                                  دانشگاه آزاد اسلامی                        

      واحد کرمانشاه

          دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته تکنولوژی آموزشی( M
A
)

عنوان

بررسی اثر آموزش بر اساس راهبردای شناختی بر یادگیری و یادداری در دروس با وجود درکی، حفظی و کلامی

استاد راهنما

دکتر مریم اسلام پناه

شهریور 1393

واسه رعایت تکهایی از متن پایان نامه مثلا :

(ممکنه هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزه یا بعضی نمادها و اشکال درج نشه ولی در فایل دانلودی همه چیز منظم و کامله)

فهرست

عنوان                                                                                                        صفحه

چکیده 1
           فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه 3
بیان مسأله 5
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 7
هدف کلی تحقیق 8
اهداف ویژه 8
سوالات تحقیق 9
فرضیه های تحقیق 9
تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به شکل مفهومی و عملیاتی) 9
         فصل دوم: ادبیات و گذشته تحقیق
مقدمه 13
تشکیل روانشناسی شناختی 14
مرور ادبیات و سوابق مربوطه 20
پژوهشای انجام شده در خارج از کشور 23
نتیجه گیری از گذشته تحقیق 25
          فصل سوم: روش اجرای تحقیق
مقدمه 27
نوع و روش تحقیق 27
متغیرهای تحقیق 28
روش های اندازه گیری متغیرهای تحقیق 33
وسایل اندازه گیری 33
روش جمع آوری اطلاعات 34
اعتبار و پایایی وسیله 35
جامعه آماری 36
نمونه 36
حجم نمونه 37
روش نمونه گیری 37
روش ها و وسیله جدا سازی و بررسی داده ها 38
          فصل چهارم: جدا سازی و بررسی داده ها
مقدمه 40
4-1
ویژگیای علم آموزان نمونه آماری
41
4-2
مقایسه و بررسی پیش آزمون اطلاعات علم آموزان
44
4- 3
مقایسه و بررسی پس آزمون اول (یادگیری) در درس تاریخ
46
            فصل پنجم: یافته های تحقیق
مقدمه 53
خلاصه تحقیق 53
بحث و نتیجه گیری 54
پیشنهادات و راهکارها 58
پیشنهادهای بر اساس یافته های تحقیق ( پیشنهادهای اجرایی) 58
پیشنهادهایی واسه پژوهشای بعدی 59
محدودیتای تحقیق(خارج از اختیار پژوهشگر) 59
محدودیتای تحقیق(دراختیار پژوهشگر) 59
پیشنهاد واسه پژوهشای آینده 60
پیشنهادهای اجرایی 60
        منابع 61
منابع فارسی 61
منابع انگلیسی 66
         پیوست اول: بانک سئوالای پیش آزمون و پس آزمون 67
سوالای درس تاریخ، علوم تجربی، زبون انگلیسی 67
          پیوست دوم: طرح درسا 81

 

فهرست جداول

جدول شماره 1: پخش زیادی آزمودنیا طبق جنسیت 41
جدول شماره 2: پخش زیادی آزمودنیا طبق تحصیلات 41
جدول شماره 3: میانگین آزمودنیا طبق سن 41
جدول شماره 4: پخش زیادی طبق پیش آزمون 42
جدول شماره 5: پخش زیادی طبق پس آزمون (یادگیری) 43
جدول شماره 6: پخش زیادی طبق پس آزمون (یادداری) 43
جدول شماره 7: یافته های فرق میانگین (T جداگونه) واسه مقایسه میانگین نمرات آزمون دانسته های پیش در درس تاریخ (حفظی) 44
جدول شماره 8: یافته های میانگین (T جداگونه) واسه مقایسه میانگین نمرات آزمون دانسته های قبلی در درس علوم تجربی (درکی) 45
جدول شماره 9 : یافته های فرق میانگین (T جداگونه) واسه مقایسه میانگین نمرات آزمون دانسته های قبلی در درس زبون انگلیسی (کلامی) 45
جدول شماره 10: آزمون فرق میانگین آموزش راهبردهای شناختی در یادگیری درس تاریخ (حفظی) 46
جدول شماره 11- آزمون فرق میانگین آموزش راهبردهای شناختی در یادداری درس تاریخ (حفظی) 47
جدول شماره 12- آموزن فرق میانگین آموزش راهبردهای شناختی در یادگیری درس علوم تجربی (درکی)

جدول شماره 13- آزمون فرق میانگین آموزش راهبردهای شناختی دریادداری درس علوم تجربی(درکی)

48
جدول شماره 14- آزمون فرق میانگین آموزش راهبردهای شناختی در یادگیری درس زبون انگلیسی (کلامی) 50
جدول شماره 15- آزمون فرق میانگین آزمون راهبردهای شناختی در یادداری درس زبون انگلیسی (کلامی) 50

 

فهرست نمودارها

نمودار1-4 رابطه بین متغیرهای وابسته یادگیری ویادداری دردرس تاریخ 47
نمودار 2-4 رابطه بین متغیرهای وابسته یادگیری ویادداری در درس علوم 49
نمودار3-4 رابطه بین متغیرهای وابسته یادگیری و یادداری در درس زبون انگلیسی

 

چکیده

هدف این مطالعه مقایسه اثر آموزش راهبردهای شناختی  بر یادگیری و یادداری دروس تاریخ، علوم تجربی و زبون انگلیسی با ماهیتای حفظی، درکی و کلامی بوده
این تحقیق به روش نیمه آزمایشی (طرح گروه کنترل نابرابر) با متغیر جداگونه (راهبردهای شناختی) و متغیرهای وابسته (میزان یادگیری و یادداری) اجرا شده
داده ها به وسیله آزمونای معلم ساخته با اعتبار بالا و ضریب پایایی (آلفای کرانباخ)  81 %  درصد به دست اومده و به وسیله آزمون آماری «T»  جداگونه جدا سازی و بررسی شدن
تعداد 34 آزمودنی  (17 = N1 گروه آزمایش، 17 = N2 گروه کنترل) با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای و هدف دار از جامعه آماری علم آموزان پسر پایه سوم راهنمایی شهرستان اسلام آباد غرب در سال تحصیلی  93/ 92 انتخاب گریده ان
طبق  یافته های بدست اومده از تحقیق، آموزش راهبردهای شناختی در درجه اول بر یادگیری و یادداری درس تاریخ با وجود حفظی اثر معنی داری داشته، و واسه درس علوم تجربی با وجود درکی، اثر مثبتی بر یادگیری و یادداری داشته، اما نه به اندازه درس تاریخ، و واسه درس زبون انگلیسی (کلامی)، آموزش راهبردهای شناختی اثر  معنی داری در یادگیری و یادداری ایجاد نکرده

کلید واژه ها: آموزش، یادگیری، یادداری، روش، شناخت

 

فصل اول

 کلیات تحقیق

مقدمه

مکتب شناخت گرایی که بررسی و مطالعه فراگردهای ذهنی، شامل: نحوه دریافت، کسب، پردازش، نگه داری، بازیابیو یادآوری اطلاعات رو در کانون توجه خود قرار میده، ابتدا دهه 1960 پا به میدون پژوهشای روانشناسی نهاد و کم کم با پژوهشای وسیع و روز افزون به نظریه ای تبدیل شد که دارای تلویحات مهمی واسه معلمان و علم آموزان در مورد ی آموزش مؤثر و راهبردهای یادگیری و آموزشه (کدیور، 1387)

طبق این دیدگاه، علم به شکل طرح وارهای جورواجور منظم شده
یادگیرنده به فعالیت خود واسه کسب علم می کوشد و وقتی که فرد توانستدانش جدید رو در شکل با معنی درحافظه ی خود ذخیره کنه، یادگیری صورت گرفته
ذخیره کردن علم جدید به شکل با معنی در حافظه ی شخص بدین معناست که اون تونسته مطالب یاد گرفته شده رو با ساخت شناختی خود در ارتباط سازه و به فهم اون دست پیدا کنه (سیف، 1390)

یادگیرنده با داشتن تواناییایی مثل منظم، طبقه بندی و بازیابی اطلاعات در محیط یادگیری، به پردازش اطلاعات می پردازه
پس از آن که اطلاعات در حافظهپردازش شد،یادگیرنده می کوشد تا از اونا واسه حل مسایل استفاده کنه و اونا رو در موقیعتای عملی استفاده کنه
دیدگاه شناخت گرایی بر راهنمایی یادگیرنده و کمک بهش در پیمودنمسیر یادگیری و تدارک بازخوردهای مناسب تأکید می ورزد (نوروزی و رضوی، 1390)
سیفرت[1] می گه: «شناخت[2] به فرایندهایی اشاره داره که آدما به کمک اونا یاد می گیرن، فکر می کنن، و به یاد میارن» به طور خلاصه شناخت یعنی دانستن، و کسب شناخت درباره جهان هستی،یعنی دانستن جهان هستی (سیفرت، 1998، به نقل از سیف، 1388)

سیف (1390) در کتاب «روانشناسی پرورشی نوین» می گه: «منظور از روش (راه حل) یک برنامهیا نقشه کلیه که از مجموعه ای عملیات تشکیل پیدا میکنه و واسه رسیدنبه یک هدفمعین طراحی و اجرا می شه» و «راهبردهای شناختی راه هاییادگیری هستن»

مثلا جواب به سوالای زیر به یه جور راهبردهای یادگیری رو نشون میدن:

این کتابرا چیجوری می خونین؟ زیر جملات مهم خط می کشین یا با ماژیکآنا رو برجسته می کنین؟ یادداشت ورداری یا خلاصه می کنین؟

از زمانیکه روخوانی ایجاد شده، علم آموزان از این روش ها و روشای دیگه استفادهکرده ان و این جور راهبردها از دیربازمورد بررسی قرار گرفتن
با این حال، روانشناسان پرورشی هنوز درباره این که کدوم راهبردهای مطالعه از همه مؤثرتر هستن، بحث می کنن
تحقیق درباره راهبردهای مطالعه ینتیجه بخش، در بهترین حالت گیج کننده س
معلوم شده که معدودی از روشهای مطالعه همیشه نتیجه بخش بوده و تعدادی از آن هااصلاًنتیجه بخش نیستن
بدیهیه که ارزش راهبردهای مطالعه،به جزییات اونا و نوع استفاده ای که از اونا می شه، بستگی داره (اسلاوین، ترجمه سید محمدی، 1392)

یافته های پژوهشا نشون میده، علم آموزانی که این جور مهارت ها (مهارت استفاده از راهبردهای شناختی) به اونا آموزش داده شده (گروه آزمایش) در قیاس با علم آموزانیکه از این مهارت ها بی بهره مونده ان (گروه دلیل)، در توانایی خوندن و فهمیدن مطالب جلوتر بودن
پژوهشای موجود به روشنی نشون میدن که رفتار راهبردی یا استراتژیکی، یادگیری رو زیاد می کنه
روشن شده که یادگیرندگانماهر می دونن که چه زمانی باید استراتژیکی عمل کنن (سیف، 1389)

از آن جا که موضوعا و مباحث تحصیلی بسیار جورواجور ان و یادگیری هر یک از اونا روش های خاصی رو می خواد، آگاهی یافتن علم آموزان و دانشجویان از راهبردهای جور واجور مطالعه و یادگیری و تسلط یابی آنانبر چگونگی استفاده از آن راهبردها در کسب موفقیت تحصیلی بسیار کمک شون میده
(سیف، 1385)

راهبردهای یادگیری و مطالعه ( هم شناختی و هم فراشناختی) مهارتای قابل یادگیری هستن
مثلاً یکی از روشای موفق مطالعه و یادگیری ویژه متوندرسی علمی و رشیه که با نامای PQ4R یاPQRSTشناخته شده،یا روش کاپس (CAPS) واسه خوندن متنای ادبی قابل استفاده س (توماس[3] و رابینسون[4]، 1982 به نقل از سیف، 1390)

از مطالببالا چنینبر میاد که توماس و رابینسونبرای مباحث و موضوعاتگوناگونی تحصیلی ملزمبه نام گذاریایی چون متونعلمی و ادبی شدن
بنابر این با پیروی از اینجور روشی بر اون شدیم که موضوعات جورواجور تحصیلی رو با نامای جدید و طبق انواعهوشای کشف شده از طرف هواردگارنر[5] و لوئیس ترستون[6] مانندهوشای درک کلامی، سرعت ادراکی و استدلال، نام گذاری کنیم (سیف، 1391) به زبون ساده، پژوهشگر موضوعات و مباحث جور واجور تحصیلی رو طبق اسامی انواعهوشا، تحت عناوین دروس درکی، کلامی و حفظی نام گذاری کرده

 

بیان مسأله:

اونقدر چه ویلیامون تیل[7] می گه: واسه جامعه ای که آموزش و پرورشآن کارها رو بدون بحث و انتقادمی پذیرد و بدونتفکر مشخص می کنه، اینخطر در کمینه که آدم بدون توان و نیرو در جامعه بوجود آورد (شعبانی و پورظهیر، 1385)

اسلاوین[8] در کتابی با عنوان روانشناسیتربیتی عقیده داره که «عادی ترین راهبردهای مطالعه شامل یاداشت ورداری، خط کشیدن زیر مطلب، خلاصه کردن، نوشتن واسه یادگرفتن،چکیده نگاری و نمودار نگاریه که علم آموزان اکثراًاز زمان ایجاد روخوانی تا الان از این روش ها به تنهایی و بدون آموزش مربی استفاده کردن»

با این حال، روانشناسان تربیتی هنوز درباره این که کدوم راهبرهای مطالعه از همه مؤثرتر هستن بحث می کنن
تحقیق درباره راهبردهای مطالعه نتیجه بخش، در بهترین حالت گیج کننده س و معلوم شده که معدودی از روشای مطالعه همیشه نتیجه بخش بوده و تعدادی از اونا اصلاً نتیجه بخش نیستن (اسلاوین، ترجمه سید محمدی 1389)

و اما از آن جا که قبلاًیادآوی کردیم، راهبردهای شناختی راه های یادگیری هستن
این تحقیق به دنبال اینه که بعد از معرفی و تدریس راهبردهای شناختی به علم آموزانپسر پایه سوم راهنمایی شهرستان اسلام آباد غرب، به بررسی فرق میزان اثرات مثبت، خنثی و شاید منفی اینراهبردها در یادگیری و یادداری دروس تاریخ (حفظی)، زبون انگلیسی (کلامی) و علوم تجربی (درکی) بده، یا این دروس رو از دید مقدار تأثیری که از راهبردهای شناختی قبول می کنن طبقه بندی کنه

بدینصورت که در کلاس آزمایش (گروه آزمایش) هنگاممطالعه دروس تاریخ، زبون انگلیسی و علوم تجربی از راهبردهای شناختی استفاده می شه و در کلاس کنترل (گروه کنترل) روش یا روند همیشگی مطالعه دروس یاد شده ادامه پیدا میکنه
پس متغیر مستقلدر این تحقیق، راهبردهای شناختی و متغیرهای وابسته شامل میزان یادگیری و یادداری علم آموزان پسر پایه سوم راهنمایی در دروس تاریخ (حفظی)، زبون انگلیسی (کلامی) و علوم تجربی (درکی) ه

 

تعداد صفحه :121

قیمت : 14700 تومن

com/?checkout=3113″ method=”post” name=”frm_jahanpay3113″>

بی معطلی پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیره

و در جدا از اینکه فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شه

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]
com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارین می تونین مبلغ مورد نظر واسه هر فایل رو کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز رو به ایمیل ما ارسال کنین تا فایل رو از راه ایمیل دریافت کنین

***  *** ***

متن کامل پایان نامه ها در سایت sabzfile.com