دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

سایت منبع

 تحلیل پیامدهای صدور سند اماکن روستایی در بخش مرکزی شهرستان رشت

قسمتی از متن پایان نامه :

 

بعد خانوار

تعداد افراد خانوار در روستاهای نمونه در 4 گروه 1نفر ، 2 نفر ، 3 نفر  وبیشتر از 4 نفر برسی ونتایج نشان دهنده این می باشد که تعداد 44. 9 درصد خانوار های 4 نفر، 31. 9 درصد 3 نفر، 18. 1درصد 2 نفر، 4. 5 درصد1   نفر می­باشند.

 

سواد

جدول (4-5) نشانگر اندازه تحصیلات افراد پاسخگو می باشد و همانطور که در جدول مشخص می باشد 83. 5  درصد از پاسخگویان باسوادو 10. 6 درصد بی سواد هستند.

 

جدول (4-6) نشانگر اندازه تحصیلات افراد پاسخگو می­باشد و همانطور که در جدول مشخص می باشد اندازه سواد 37. 2  درصد از پاسخگویان  کمتر ازدیپلم  می باشد که این دسته از افراد بیشترین افراد پاسخگو را شامل می شوند. همچنین 34. 8 درصد از پاسخگویان دیپلم، 9 درصد کاردانی ، 9. 8 درصد کارشناسی و  6. 4  درصد کارشناسی ارشد وبالاترمی­باشند.

 

شکل 4-7. مشخصات جامعه آماری براساس وضعییت  شغل افراد پاسخگو

همچنین براساس جدول (4-8.) 96  اندازه 29. 4 درصد از پاسخگویان کشاورز، 7. 4 درصد کارمند هستند. همچنین معادل 34 درصد در مشاغل آزادمشغول به فعالیت هستند.

وضعیت سکونت

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

براساس جدول (4-9)  نفر ازمجموع 376 نفر پاسخگویان 13. 8 درصد درشهر و 85. 4 درصد در روستا متولد شده اند. همچنین بر اساس بررسیهای بعمل آمده  هم اکنون 85. 4 درصدساکن در روستا و 13. 8 درصد ساکن شهر هستند ( جدول و شکل 4-9 و جدول و شکل و 4-10).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

با در نظر داشتن اهداف مطرح شده، مهمترین سوال­های این پژوهش به تبیین زیر می باشد:

  1. صدور سند در روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت، در وضعیت اقتصادی خانوارهای روستایی تا چه حد تاثیر گذار بوده می باشد؟
  2. بین صدور سند و توسعه اجتماعی روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت ارتباط هست؟
  3. بین صدور سند و توسعه کالبدی روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت ارتباط هست؟

 

متن کامل پایان نامه ها در سایت sabzfile.com