دانلود پایان نامه

 تحلیل پیامدهای صدور سند اماکن روستایی در بخش مرکزی شهرستان رشت

قسمتی از متن پایان نامه :

تأثیر صدور سند درافزایش درآمد روستاییان

مانند مهمترین عاملی که موجب رشد و توسعه و ثبات جمعیت روستاها می­گردد داشتن  در آمد کافی می باشد. درآمد بعنوان فاکتوری مهم در حفظ و نگهداری جمعیت روستاهای مورد مطالعه توسط مصاحبه شوندگان اعلام وبسیاری از این افراد بر این عقیده بوده اند که داشتن درآمدی مناسب و در حد معیشت یک خانوار روستائی موجب دلگرمی و تشویق آنها به تداوم شغل کشاورزی واستمرار آن خواهد بود. بدیهی می باشد یک کشاورز روستائی زمانی به مقوله تولید وتداوم آن به عنوان یک شغل خواهد نگریست که در آن معادله ساده دخل وخرج با هم توازن وهمخوانی داشته باشد ودر صورت نظاره بروز زیان متوالی ومستمر در طول فصول  کشاورزی، بالاجبار راه های جایگزین وناموزون با کشت وتولید(مانند دلالی وواسطه گری و… ) بعنوان راه های جایگزین و مسکن انتخاب خواهند گردید. در این پژوهش از پاسخگویان پرسیده شده که صدور سند روستایی تا چه حد در افزایش اندازه درآمد روستاییان موثر بوده می باشد؟ 3. 5 درصد خیلی کم، 22. 9 درصد کم، 40. 4 درصد متوسط، 22. 6درصد زیاد و10. 4 درصد خیلی زیاد دانسته اند. لذا میتوان دریافت که از نظر بیش  از 73درصد پاسخگویان اندازه تاثیر صدور سند در افزایش درآمد روستاییان، متوسط و بالا بوده می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تأثیر صد ور سند روستایی در افزایش کارگاههای تولیدی روستایی

مانند مهمترین عواملی که در ماندگاری روستاییان وجلوگیری از مهاجرت روستاییان تأثیر دارد، وجود زمینه های شغلی برای ساکنین روستا می باشد. یکی از مهمترین زمینه های شغلی در  نواحی روستایی می توان به ایجاد وتوسعه کارگاههای تولیدی (کشاورزی، صنعتی…) و خدماتی( مغازه و…) تصریح نمود. خاطر نشان می گردد گرچه از نظر اهالی روستاههای مورد مطالعه اندازه تاثیرصدور سند روستائی در ایجاد کارگاه های تولیدی در مقایسه با سایر اثرات صدور سند روستائی آنچنان محسوس وملموس نبوده، لیکن در مصاحبه با متولیان تعدادی از کارگاه های  تولیدی ملاحظه گردید بهره مندی از بعضی تسهیلات بانکی مورد بهره گیری بدون امکان بهره گیری از سند مالکیت املاک اشخاص (سرمایه گذار ویا بستگان او) با معضلات جدی از سوی بانکهای عامل  مواجه بوده می باشد.

سایت منبع

در روستاهای نمونه از پاسخگویان در این خصوص پرسیده گردید که تا چه اندازه صدور سندروستایی می‎تواند در ایجاد کارگاههای تولیدی موثر باشد؟ از مجموع 376 پاسخگو4. 5 درصد اندازه تاثیر را خیلی کم، 31. 9 درصد کم، 31. 1 درصد متوسط، 18. 6 درصد زیاد و13. 6 درصد خیلی زیاد دانسته اند. لذا می‎توان دریافت که از نظر بیش  از 63درصد پاسخگویان اندازه تاثیر صدور سند در افزایش کارگاه های تولیدی روستایی، متوسط و بالا بوده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

با در نظر داشتن اهداف مطرح شده، مهمترین سوال­های این پژوهش به تبیین زیر می باشد:

  1. صدور سند در روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت، در وضعیت اقتصادی خانوارهای روستایی تا چه حد تاثیر گذار بوده می باشد؟
  2. بین صدور سند و توسعه اجتماعی روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت ارتباط هست؟
  3. بین صدور سند و توسعه کالبدی روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت ارتباط هست؟

 

متن کامل پایان نامه ها در سایت sabzfile.com