دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل پیامدهای صدور سند اماکن روستایی در بخش مرکزی شهرستان رشت

قسمتی از متن پایان نامه :

سایت منبع

تأثیر صد ور سند روستایی در افزایش کارگاههای خدماتی روستایی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

یکی از مهمترین فعالیتهای اقتصادی در نواحی روستایی فعالیت خدماتی از قبیل مغازه… می­باشد. در مطالعه‌های بعمل آمده  ملاحظه گردید بازسازی ویا مرمت  بخشی از واحد های تولیدی موجود در سطح روستاها با بهره مندی از مزایای تسهیلات بانکی و به پشتوانه وجود سند ملک صاحبان واحد های تولیدی ویا بستگان آنها مقدور گردیده می باشد. برهمین اساس  در روستاهای نمونه از پاسخگویان سوال شده که صدور سند روستایی تا چه اندازه در افزایش کارگاههای خدماتی موثر می باشد؟در پاسخ به این سوال 1. 9 درصد این تاثیر راخیلی کم، 10. 1 درصد کم، 34. 6 درصد متوسط، 39. 1 درصد زیادو14. 1 درصد خیلی زیاد دانسته اند لذا میتوان دریافت که از نظر بیش  از 87 درصد پاسخگویان اندازه تاثیر صدور سند در افزایش کارگاه‎های خدماتی روستایی، متوسط و بالا بوده می باشد.

تأثیر صدور سند روستایی در افزایش سرمایه گذاری در بخش­های خصوصی درروستاها

مانند یکی دیگر از عوامل موثر در رشد وتوسعه روستاها ونیزافزایش رفاه روستاییان، حضور سرمایه گذاران در روستاها ونیز سرمایه گذاری در بخشهای خصوصی  می باشد که می تواند در ماندگاری ساکنین روستا خصوصا قشر جوان تأثیر بسزایی راایفا نمایید. لذا برهمین اساس از پاسخگویان سوال شده که تا چه اندازه صدور سند روستایی می تواند درمیزان افزایش سرمایه گذاری در بخش های خصوصی موثر باشد ؟ درپاسخ به این سوال 1. 1درصد این اثر رابسیارکم، 13. 8 درصد کم، 44. 1درصدمتوسط، 29. 8 درصد زیاد و10. 9 درصد خیلی زیاد دانسته اند. لذا از نحوه اظهار نظر پاسخگویان میتوان دریافت از نظر 85درصداین افراد اندازه تاثیر صدور سند اماکن روستائی در افزایش سرمایه گذاری در بخش خصوصی متوسط به بالا بوده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

با در نظر داشتن اهداف مطرح شده، مهمترین سوال­های این پژوهش به تبیین زیر می باشد:

  1. صدور سند در روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت، در وضعیت اقتصادی خانوارهای روستایی تا چه حد تاثیر گذار بوده می باشد؟
  2. بین صدور سند و توسعه اجتماعی روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت ارتباط هست؟
  3. بین صدور سند و توسعه کالبدی روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت ارتباط هست؟

 

متن کامل پایان نامه ها در سایت sabzfile.com