دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل پیامدهای صدور سند اماکن روستایی در بخش مرکزی شهرستان رشت

قسمتی از متن پایان نامه :

اندازه تأثیرصدور سند در جلب اعتماد روستائیان به بنیاد مسکن 

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی کمتر نهادی مانند بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در سطح روستاهای کشور حضوری دائم داشته ودر اکثر امور مربوط به معیشت روستائیان تأثیر مثبتی ایفاء نموده می باشد. پرداخت تسهیلات نوسازی وتعمیر مسکن روستائی، صدور اسناد مالکیت اراضی واملاک روستائی، اجرای بهسازی روستاهای مشمول طرح هادی، تهیه طرح های هادی روستائی، بهسازی بافتهای با ارزش روستائی و. . . . . . مانند خدمات قابل توجه این نهاد به قشر زحمتکش روستائی در سطح کشور محسوب ودر همین راستا بسیاری از روستائیان مناطق کشور از حسن اعتماد واطمینان خاطر نسبت به این نهاد انقلابی برخوردارند. براساس یافته های حاصل از پرسشنامه از مجموع 376 نفر پاسخگو به این سوال که اندازه تاثیرصدور سند روستایی در جلب اعتماد روستائیان به بنیاد مسکن  در روستا تاچه اندازه بوده می باشد 1. 9درصد این تاثیر را بسیار کم، 2. 7 درصد کم، 22. 3درصد متوسط، 51. 1 درصد زیاد و21. 5درصد خیلی زیاد ارزیابی کرده‎اند.

اندازه تاثیرصدور سند در سرعت بخشیدن به اجرای طرح های عمرانی

اجرای طرح های عمرانی مستلزم تامین منابع مالی عملیات اجرائی وپرداخت غرامت تخریب اراضی واملاک واقع در مسیر اجرای طرح می باشد. چه بسا طرح های اجرائی که بدلیل عدم همکاری اهالی و همچنین عدم امکان پرداخت خسارت به مالکین با چالش واجه ودر مراحل ابتدائی ناقص رها گردید. از زمان صدور سند مالکیت روستائی حدود املاک ومستغلات تثبیت وبالطبع بهنگام انجام مراحل اجرای پروژه های عمرانی تعارضات ومعضلات اجتماعی کمتری بوقوع پیوست که این موضوع بنوبه خود موجب تسریع در اجرای عملیات عمرانی پروژه های بهسازی روستائی گردید. براساس یافته های حاصل از پرسشنامه از مجموع 376 نفر پاسخگو به این سوال که اندازه تاثیرصدور سند روستایی سرعت بخشیدن به اجرای طرح های عمرانی در روستا تاچه اندازه بوده می باشد 0. 8 درصد این تاثیر را بسیار کم، 6. 4 درصد کم، 19.

یافته­های تحلیلی

  فرضیه اول: صدور سند در روستاهای  بخش مرکزی شهرستان رشت در وضعیت اقتصادی خانوارهای روستایی تاثیر گذار بوده می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تمامی جوامع روستایی با معضل بیکاری به نوعی دست به گریبان هستند و ابعاد این معضل، بخش‌های اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی را نیز متاثر ساخته می باشد. این معضل به عنوان یکی از مهمترین معضلات اقتصادی و اجتماعی روستاها مطرح می‌باشد همچنین  مانند مهمترین عاملی که موجب رشد وتوسعه وثبات جمعیت روستاها می گردد داشتن در آمد کافی می باشد. براساس مطالعات انجام شده در روستاهای نمونه بخش مرکزی با در نظر داشتن اینکه صدور سند روستایی طبق نظر سنجی از روستائیان موجب افزایش درآمد خانوارهای روستایی ونیز ایجاد شغل برای روستائیان نموده لذا می توان نتیجه گرفت که این طرح در وضعیت اقتصادی روستائیان تاثیر گذار بوده می باشد جداول (4-11و4-12) گویایی این واقعیت در روستاهای نمونه بخش مرکزی شهر رشت می باشد. پس فرض اول تائید می گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سایت منبع

با در نظر داشتن اهداف مطرح شده، مهمترین سوال­های این پژوهش به تبیین زیر می باشد:

  1. صدور سند در روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت، در وضعیت اقتصادی خانوارهای روستایی تا چه حد تاثیر گذار بوده می باشد؟
  2. بین صدور سند و توسعه اجتماعی روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت ارتباط هست؟
  3. بین صدور سند و توسعه کالبدی روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت ارتباط هست؟

 

متن کامل پایان نامه ها در سایت sabzfile.com