عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر کیفیت پیش بینی سود شرکت سرمایه پذیر با تصمیم گیری های سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذار در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1- دیباچه

در فصل قبل تعاریف عملیاتی متغیرهای پژوهش، نحوه­ی محاسبه آن­ها و چگونگی تجزیه و تحلیل اطلاعات تشریح گردید .

در این فصل، اطلاعات مربوط به شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در دوره زمانی  1392-1388 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند تا ارتباط بین متغیرها برای آزمون فرضیه پژوهش مطالعه گردد و قابل ذکر می باشد که اطلاعات سود هر سهم نیز از دوره زمانی1391-1385 از صورت­های مالی همان شرکت استخراج گردید و داده‌های جمع‌آوری شده با بهره گیری از نرم‌افزار Excel محاسبه و با نرم‌افزار 18Spss و 6Eviews مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته‌اند.

ابتدای این فصل با آمار توصیفی و با محاسبه شاخص‌های مرکزی مانند میانگین، میانه، شاخص‌های پراکندگی، انحراف معیار ،چولگی و کشیدگی ،آغاز و در ادامه نیز، در کلیه­ی فرضیه­ها(به غیر از فرضیه شماره (1) که متغیر وابسته آن دو حالتی می­باشد) برای نرمال کردن، از آزمون کلموگروف- اسمیرنف[1]  بهره گیری شده می باشد. برای تجزیه و تحلیل فرضیه شماره (1) از رگرسیون لجستیک و برای سایر فرضیه ها نیز از تحلیل پانلی[2]  کمک گرفته شده می باشد. در این مدل­ها وجود یا عدم وجود اثرات و همچنین ثابت یا تصادفی بودن اثرات در مدل­ها مطالعه و در نهایت مناسب­ترین مدل انتخاب و برآورد شده می باشد. همچنین در این فصل براساس مبانی گفته شده در فصل (3) فرضیه­های این مدل‌ها مانند نرمال بودن متغیر وابسته، نداشتن خود همبستگی، وجود ارتباط خطی، همسانی واریانس و نداشتن هم خطی بین متغیرهای مستقل با آزمون­ها و نمودارهای مناسب مطالعه می­شوند که در صورت نقض هر کدام از پیش فرض­ها راهکار مناسبی جهت رفع مشکل ارائه خواهد گردید. مبحث اعتبار مدل در بخش نهایی فصل جمع‌بندی گردیده می باشد. مبنای استنباط از روی سطح معناداری[3] یا مقدار احتمال[4] بوده می باشد بدین­گونه که هر گاه مقدار احتمال یا سطح معناداری آزمون کمتر از 05/0 باشد فرض صفر در سطح 95 درصد اطمینان رد می­گردد.

[1] Kolmogorev-smirnov test

[2] Panel

سایت منبع

[3] Significant Level

[4] P-value

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش

باتوجه به اهداف مطرح شده فوق و این که این پژوهش تاثیر کیفیت پیش­بینی سود شرکت سرمایه­پذیر را بر روی تصمیم­گیری­های شرکت سرمایه­گذار، مورد مطالعه قرار می­دهد لذا سوالاتی که ذهن پژوهشگر را در این راستا به خود مشغول می­کند به تبیین زیر قابل اظهار می باشد:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-1-1- ­ سوال اصلی پژوهش

آیا بین کیفیت پیش­بینی سود شرکت سرمایه­پذیر  با تصمیم­گیری­های سرمایه­گذاری شرکت سرمایه­گذار در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معناداری هست؟

1-1-2- ­ سوال های فرعی پژوهش

1- آیا بین دقت پیش­بینی سود در شرکت سرمایه­پذیر با افق نگهداری سهام  اعم از کوتاه مدت و بلند مدت در شرکت سرمایه­گذار ارتباط معنی داری هست؟

2-آیا بین دقت پیش­بینی سود در شرکت سرمایه­پذیر با تغییرات حجم سرمایه­گذاری در آن شرکت در دفاتر سرمایه­گذار ارتباط معنا داری هست ؟

3-آیا بین دقت پیش­بینی سود در شرکت سرمایه­پذیر با بازده سهام آن  شرکت در کل آزمون سود ارتباط معنا داری هست؟

4-آیا بین دقت پیش­بینی سود شرکت سرمایه­پذیر با بازده عملیاتی آن شرکت ارتباط معنا داری هست؟

5-آیا بین دقت پیش­بینی سود شرکت سرمایه­پذیر با تغییرات نسبت ارزش دفتری هر سهم به ارزش بازاری آن  طی سال ارتباط معنا­داری هست؟

6-آیا بین دقت پیش­بینی سود شرکت سرمایه­پذیر با بازده غیرعادی آن شرکت ارتباط معناداری هست؟

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

Written by 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *