دانلود پایان نامه

 طریقه تاثیر خشکسالی برروی شاخص های کمی و کیفی توسعه پایدار در شهرستان ورامین (بخش کشاورزی)

قسمتی از متن پایان نامه :

عملیات تاپسیس در شهرستان ورامین به تفکیک دهستان

در این عملیات هم 8 دهستان مورد مطالعه را مطالعه کردیم و شاخص های ما در 5 شاخص ، که مهمترین شاخص ها با در نظر داشتن مطالعه های بعمل آمده می باشند و برای سنجش توسعه یافتگی یک منطقه از ضروریات به حساب می آیند ،  اختصار شده اند؛که عبارت می باشد از : 1- نرخ باسوادی  2-  نرخ اشتغال 3- روستاهای دارای خانه بهداشت 4- عملکرد گندم در واحد سطح 5- نرخ روستاهای دارای حمل و نقل عمومی . (جداول ر تا ط – 14-21)

در جدول 4-8- با در نظر داشتن محاسبات صورت گرفته بر روی شاخص ها و نتایج حاصل از آن در جدول زیر می توان به این نتیجه رسیدکه بهنام پازوکی جنوبی دارای سطح بالای توسعه یافتگی و بهنام عرب جنوبی دارای کمترین سطح از توسعه یافتگی می باشد . در جدول 4- 10 – اندازه ci* که همان اندازه توسعه یافتگی می باشد نشان داده شده می باشد . (جدول ظ – 22)

 

چگونگی عملیات تاکسونومی

سایت منبع

تکنیک مورد بحث دارای چندین مرحله عملیاتی می باشد و ازآن جائیکه در اقدام کمتر با فضای یک بعدی سر و کار داریم یعنی کمتر اتفاق می افتد که طبقه بندی را بر اساس یک شاخص و یا خصوصیت واحد انجام دهیم، به ارائه فضای تاکسونومیک چند بعدی می پردازیم.

در ابتدای کار فرض می کنیم قرار می باشد که تعداد  n فعالیت مختلف را  بر اساس m شاخص مورد نظر و معرفی شده، طبقه بندی و درجه بندی کنیم:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

مرحله اول: تشکیل ماتریس داده ها در این مرحله ماتریسی را برای هر کدام از فعالیت ها با در نظر داشتن شاخص های مورد مطالعه طراحی نموده به گونه ای که ابعاد ماتریس n.m بوده یعنی این ماتریس به تعداد فعالیت های مورد مطالعه سطر و به تعداد شاخص ها ، ستون داشته باشد. به عنوان نمونه عنصر Xn.m  در این ماتریس بیانگر شاخص m ام از فعالیت n ام می باشد. پس نظاره می گردد که هر سطر این ماتریس مربوط به یک فعالیت مجزا و هر ستون نیز مربوط به یک شاخص خاص می باشد. از آن جا که هر کدام از این شاخص ها می توانند دارای واحدها و مقیاس های متفاوت از یکدیگر باشند ، لذا در راستای حذف دخالت مقیاس های متفاوت بر نتایج کار از داخل مدل ، وارد مرحله دوم روش تحلیل واکاوی تاکسونومی عددی می شویم.

مرحله دوم: تشکیل ماتریس استاندارد  پس با در نظر داشتن آن که شاخص ها با واحد های مختلف سنجیده می شوند، لذا جهت حذف اثر این واحد ها و جایگزینی مقیاس واحد و همین گونه حذف اثر مبداء ، آغاز میانگین و انحراف معیار ستون ها (شاخص ها) را به دست آورده و سپس کمیت استاندارد  Zij را محاسبه می کنیم: در گام اول میانگین ستون ها را بدست می‌آوریم .

در گام بعدی انحراف معیار برای هر ستون از ماتریس Xij را بدست می آوریم .گام سوم آن می باشد که عضو های استاندارد شده ماتریس Xij جهت همسان سازی اطلاعات ساخته شده ، در قالب ماتریس جدیدی  به نام ماتریس استاندارد را تشکیل دهیم که از طریق فرمول زیر قابل محاسبه می باشد : ماتریس Z نیز دارای ابعاد n . m می باشد . و یک ماتریس استاندارد می باشد .زیرا با تغییر متغیر، مقیاس های مختلف شاخص ها به مقیاس واحد تبدیل شده می باشد.روشن می باشد که از لحاظ آماری میانگین هر ستون ماتریس استاندارد شده Z   برابر صفر و انحراف معیار آن مساوی یک می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • آیا کمبود بارش و نوسانات جوی و آب و هوایی در کاهش راندمان تولیدات کشاورزی تأثیر موثری دارد ؟
  • آیا فقدان اطلاعات در بکارگیری بهتر منابع آبی در کمیت و کیفیت تولیدات کشاورزی تأثیر نافذ دارد ؟
  • آیا کاهش اندازه حجم منابع آبی ناشی از خشکسالی در کاهش اندازه محصولات کشاورزی و تنوعات و در نهایت در چگونگی توسعه روستاهای شهرستان ورامین موثر می باشد ؟

 

متن کامل پایان نامه ها در سایت sabzfile.com