دانلود پایان نامه

 تحلیل پیامدهای صدور سند اماکن روستایی در بخش مرکزی شهرستان رشت

قسمتی از متن پایان نامه :

اندازه تأثیر صدور سند روستایی در مراجعه روستائیان به خویشاوندان جهت ضمانت ووثیقه

جهت دریافت انواع تسهیلات بانکی مورد نیاز، روستائیان همیشه درخصوص ضمانت ووثیقه دچار مشکل بوده اند اما بعد از صدور سند روستایی، روستاییان با داشتن سند شخصی خود می توانند جهت دریافت تسهیلات اقدام کنند. در این خصوص از پاسخگویان سوال گردید و1. 1 درصد روستائیان این تاثیر را خیلی کم، 9. 3 درصد کم، 29. 8 درصد متوسط، 38. 6 درصد زیادو 19. 4 درصد خیلی زیاد عنوان کرده اند، لذا میتوان دریافت که از نظر بیش  از 88 درصد پاسخگویان اندازه تاثیر صدور سند در مراجعه روستائیان به خویشاوندان جهت ضمانت ووثیقه، متوسط و بالا بوده می باشد.

سایت منبع

 

 

اندازه تأثیر صدور سند روستایی درمراجعه خویشاوندان به نزد روستاییان جهت ضمانت ووثیقه

تاقبل از صدور سند روستایی روستائیان همواره برای دریافت تسهیلات به خویشاوندان  جهت ضمانت مراجعه می کردند اما بعد از دریافت سند، روستائیان خود برای خویشاوندان ضمانت می کنند. براساس مطالعات انجام شده اندازه مراجعه خویشاوندان به روستائیان بعداز دریافت سند افزایش یافته در روستاهای نمونه این اندازه را 1. 3 درصد پاسخگویان بسیارکم، 4. 3 درصد کم، 14. 1 درصد متوسط، 54درصد زیاد و24. 2 درصد خیلی زیاد دانسته اند. لذا میتوان دریافت که از نظر بیش  از 92 درصد پاسخگویان اندازه تاثیر صدور سند در مراجعه خویشاوندان به نزدروستائیان جهت ضمانت ووثیقه، متوسط و بالا بوده می باشد.

اندازه تأثیر صدور سند روستایی در فروش واحدهای روستایی

صدور سند روستایی موجب افزایش قیمت ملک  در نواحی روستایی خواهد گردید در نتیجه اندازه خرید و فروش نیز در روستاها توسط افراد بومی و خصوصا افراد غیر بومی افزایش خواهد داشت.  در روستاهای نمونه نیز این افزایش کاملا مشهود بوده ودر این ارتباط پاسخگویان این اندازه را 1. 6 درصد بسیارکم، 4. 5 درصد کم، 19. 1 درصد متوسط، 55. 1 درصد زیاد و17. 8 درصد خیلی زیاد دانسته اند. لذا میتوان دریافت که از نظر بیش  از 92 درصد پاسخگویان اندازه تاثیر صدور سند در فروش واحدهای روستائی، متوسط به  بالا بوده می باشد.

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

با در نظر داشتن اهداف مطرح شده، مهمترین سوال­های این پژوهش به تبیین زیر می باشد:

  1. صدور سند در روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت، در وضعیت اقتصادی خانوارهای روستایی تا چه حد تاثیر گذار بوده می باشد؟
  2. بین صدور سند و توسعه اجتماعی روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت ارتباط هست؟
  3. بین صدور سند و توسعه کالبدی روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت ارتباط هست؟

 

متن کامل پایان نامه ها در سایت sabzfile.com