دانلود پایان نامه

 تحلیل پیامدهای صدور سند اماکن روستایی در بخش مرکزی شهرستان رشت

قسمتی از متن پایان نامه :

اندازه تأثیر صدور سند روستایی درافزایش بهای زمین در داخل بافت روستا

با رشد وتوسعه روستا وماندگاری روستاییان در روستا ونیز با کوچکتر شدن ساختار خانوادها درخواست جهت خرید زمین در روستاهاروبه فزونی گذاشته می باشد وهمچنین سند دار بودن زمین های محدوده بافت روستا که مکان مناسبی جهت زندگی زوج های جوان می باشد متقاضی بیشتری خواهد داشت وهمین امر موجب افزایش بهای این دسته از زمین هادر داخل بافت روستا شده می باشد.

بالطبع حصول اطمینان از وجود سند مالکیت رسمی در نزد فروشنده وخریدار حکایت از صحت انجام معامله وعدم بروز معضلات حقوقی وقضائی برای طرفین معامله در آینده خواهد داشت. این امر بنوبه خود هزینه های مربوطه را بدنبال داشته وطرف خریدار نیز حاضر به پرداخت وجوه بیشتر در قبال خریدملک با اوراق مالکیت معتبر خواهد بود. از این رو در معاملات ملکی وتواتر معاملات شاهد افزایش نسبی بهای املاک دارای سند مالکیت رسمی نسبت به سایر اراضی فاقد این اوراق خواهیم بود واین امر بطور قابل توجهی در مطالعه بهای اراضی واملاک روستاهای مورد مطالعه مشهود بود.

در طی برسیهای بعمل آمده از روستاییان در این خصوص سوال شده می باشد که صدور سندتا چه اندازه موجب افزایش بهای زمین داخل بافت روستا شده می باشد؟ در پاسخ به این سوال 5. درصد پاسخگویان این تاثیر را خیلی کم، 2. 7 درصد کم، 14. 6 درصد متوسط، 57. 7 درصد زیاد و23. 1درصد خیلی زیاد ارزیابی کرده اند لذا از نحوه اظهار نظر پاسخگویان میتوان دریافت از نظر 95درصداین افراد اندازه تاثیر صدور سند اماکن روستائی در افزایش بهای زمین در داخل بافت روستا متوسط به بالا بوده می باشد.

اندازه تاثیر صدور سند روستایی در افزایش بهای مسکن

همانگونه که در سطور گذشته ذکر گردید اراضی دارای سند مالکیت از ارزش بالاتری در معاملات برخوردار بوده وبالطبع درصورت احداث بنا بروی اینگونه اراضی بهاء عرصه واعیان احداث شده(مسکن قابل بهره گیری) از ارزش بالاتری نسبت به  سایر اماکن برخوردار خواهد بود.

دربررسیهای بعمل آمده از سطح روستاهای نمونه از پاسخ دهندگان پرسیده شده که آیا صدور سند موجب افزایش بهای مسکن در روستا شده می باشد، در پاسخ 7. 4 درصد پاسخوگویان این تاثیر راکم، 12. 2 درصد متوسط و 58. 8 درصد این تاثیر رازیاد، و20. 2 درصد نیز آنراخیلی زیاد، دانسته اند.  لذا از نحوه اظهار نظر پاسخگویان میتوان دریافت از نظر 91 درصداین افراد اندازه تاثیر صدور سند اماکن روستائی در افزایش بهای مسکن در داخل بافت روستا متوسط به بالا بوده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

با در نظر داشتن اهداف مطرح شده، مهمترین سوال­های این پژوهش به تبیین زیر می باشد:

سایت منبع

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  1. صدور سند در روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت، در وضعیت اقتصادی خانوارهای روستایی تا چه حد تاثیر گذار بوده می باشد؟
  2. بین صدور سند و توسعه اجتماعی روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت ارتباط هست؟
  3. بین صدور سند و توسعه کالبدی روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت ارتباط هست؟

 

متن کامل پایان نامه ها در سایت sabzfile.com