دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

سایت منبع

 تحلیل پیامدهای صدور سند اماکن روستایی در بخش مرکزی شهرستان رشت

قسمتی از متن پایان نامه :

اندازه تأثیر صدور سند در جلوگیری ازمهاجرت روستائیان به شهر

امروزه مهاجرت یکی از عمده ترین رخ دادهایی می باشد که درجامعه روستایی همواره در حال وقوع می باشد و علت های متعددی موجب مهاجرت روستاییان می­باشد بر همین اساس مدیران و دست اندرکاران امور روستایی کوشش در کنترل این معضل دارند که یکی از این راه حلها می­تواند صدور سند روستایی جهت ترغیب روستاییان درماندگاری در روستا باشد. بدیهی می باشد در صورتیکه روستائی به داشتن مالکیت املاک متعلق به خود در روستا مطمئن واز قبل اسناد این املاک نیز قادر به بهره مندی از تسهلات بانکی در جهت ارتقائ امرکشاورزی باشد، به ماندن در روستا ترغیب وتا حدود زیادی از مهاجرت به جائیکه به آن هیچگونه تعلقی ندارد دلسرد خواهد گردید.  درروستاهای نمونه از پاسخگویان در این خصوص سوال گردید ودر پاسخ اندازه تاثیر صدور سند درجلوگیری از مهاجرت را 2. 4 درصد خیلی کم، 15. 7 درصد کم، 20. 5 درصد متوسط، 38. 8 درصد زیاد و21. 3 درصد خیلی زیاد عنوان کرده اند. بنابر این می توان نتیجه گرفت که صدور سند روستائی از نظر80درصدپاسخگویان میتواند بعنوان یک راه حل در نظر گرفته گردد.

اندازه تاثیر صدور سند روستایی در تحکیم روابط خویشاوندی

ماندگاری روستائیان در روستا ودرکنار اقوام زندگی کردن، موجب همدلی وتحکیم روابط خانوادگی خواهد گردید. از پاسخگویان  نیز در این خصوص سوال گردید ودرپاسخ به اینکه تا چه اندازه صدور سندروستایی موجب تحکیم روابط خانوادگی خواهد گردید تعداد 3. 2 درصد این تاثیر راخیلی کم، 8. 5 درصد کم، 24. 2 درصد متوسط، 51. 3 درصد زیاد و12 درصد خیلی زیاد دانسته اند. لذا میتوان دریافت که از نظر بیش  از 88 درصد پاسخگویان اندازه تاثیر صدور سند در تحکیم روابط خویشاوندی، متوسط به بالا بوده می باشد.

اندازه تاثیر صدور سند روستایی در مهاجرت از شهر به روستا

امروزه ما دراکثر نواحی روستایی شاهد مهاجرتهای معکوس از شهر به روستا هستیم البته بایستی عنوان نمود این مهاجرت بیشتر بصورت فصلی وموقتی صورت میگیرد. خصوصا از زمان صدور سند در نواحی روستایی ساکنین شهر در خصوص سرمایه گذاری در روستا بیشتر راغب شده اند. در طی برسیهای بعمل آمده در روستاهای نمونه در خصوص تاثیر صدور سند روستایی در مهاجرت از شهر به روستا تعداد 5. 6 درصد پاسخگویان این تاثیر را بسیارکم، 5. 1 درصد کم، 24. 2 درصد متوسط، 51. 1 درصد زیاد و12. 2 درصد خیلی زیاد دانسته اند. لذا میتوان دریافت که از نظر بیش  از 87درصد پاسخگویان اندازه تاثیر صدور سند درمهاجرت از شهر به روستا، متوسط و بالا بوده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

با در نظر داشتن اهداف مطرح شده، مهمترین سوال­های این پژوهش به تبیین زیر می باشد:

  1. صدور سند در روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت، در وضعیت اقتصادی خانوارهای روستایی تا چه حد تاثیر گذار بوده می باشد؟
  2. بین صدور سند و توسعه اجتماعی روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت ارتباط هست؟
  3. بین صدور سند و توسعه کالبدی روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت ارتباط هست؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

متن کامل پایان نامه ها در سایت sabzfile.com