چكيده  افزايش عمق آثار ناشي از فعاليتهاي انسان موجب شده است كه پژواك اين فعاليتها حتي در نواحي كاملاً طبيعي نيز احساس شود. تالاب... Read More | Share it now!

مجله علمي پژوهشي بيولوژي دريا- دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز                                                            سال دوم،... Read More | Share it now!

فصلنامه گياهان داروي ناهيد قايدي1، امين اﷲ بهاء الديني1، سيداسماعيل خوشنام2*     گروه زيست شناسي، دانشكده علوم پايه، دانشگاه شيراز،... Read More | Share it now!

 تحلیل الگوی سینوپتیکی طوفان‌های گرد و غبار در منطقه جنوبی حوضه خزری سایت منبع قسمتی از متن پایان نامه : جایگاه جغرافیایی، قرارگیری در... Read More | Share it now!

 تحلیل الگوی سینوپتیکی طوفان‌های گرد و غبار در منطقه جنوبی حوضه خزری قسمتی از متن پایان نامه : مقدمه در فصل اول این پژوهش به کلیات پژوهش،... Read More | Share it now!