کارشناسی ارشد در ابتدا و پایان دوره ترم شش¬ماهه مقیاس درجه¬بندی اضطراب آمار و مقیاس نگرش نسبت به آمار داده شد. نتایج تحقیق آن‌ها حاکی از... Read More | Share it now!

سان مالزی به دست آمد. علاوه بر شش مؤلفه، عامل-های دموگرافیک دانشجویان نیز به منظور تعیین مشخصات مورد آزمون قرار گرفت. نتایج آن‌ها نشان... Read More | Share it now!

و به احتمال زیاد در انجام تکالیف خودشان اصرار می¬ورزند و درنهایت موفقیت نصیب آن‌ها می¬شود (فیننچام و کین، ۱۹۸۶؛ به نقل از رضائی و همکاران،... Read More | Share it now!

عمقی¬تر نشان داده¬اند. از طرفی کریک و تالوینگ (۱۹۷۵) مشاهده کردند، نوع عملیات شناختی که روی مطالب اعمال می¬گردند، اهمیت بیشتری دارد تا... Read More | Share it now!

سلامت روان و عملکرد تحصیلی دانش¬آموزان ارتقاء یابد. به اعتقاد واینستاین و هیوم (۱۹۹۸) راهبردهای شناختی به فراگیری، سازمان‌دهی، ذخیره... Read More | Share it now!

این نتایج متفاوت هستند، ولی دلیل اینکه چرا آن‌ها مثبت هستند این است که برانگیزنده‌های حامی خود¬مختاری، نیاز افراد را به خود¬مختاری ارضا... Read More | Share it now!

قبل از دوره¬های آموزشی آمار تحت تأثیر قرار داده است ” و به رویداد¬هایی که درگذشته رخ‌داده است، اشاره دارد (اونوگبازی و همکاران، ۱۹۹۷، ص... Read More | Share it now!

؛ زیدنر، ۱۹۹۱؛ اونوگبازی و دالی، ۱۹۹۶). درواقع اضطراب آمار به نظر می¬رسد شامل یک مجموعه پیچیده از واکنش¬های هیجانی که در اشکال خفیف، ممکن... Read More | Share it now!

رابطه دارد. 15- حمایت اجتماعی به‌طور غیرمستقیم از طریق اضطراب آمار و ابعاد آن با خودکارآمدی رابطه دارد. 16- روانرنجوری به‌طور غیرمستقیم از... Read More | Share it now!