؛ زیدنر، ۱۹۹۱؛ اونوگبازی و دالی، ۱۹۹۶). درواقع اضطراب آمار به نظر می¬رسد شامل یک مجموعه پیچیده از واکنش¬های هیجانی که در اشکال خفیف، ممکن... Read More | Share it now!

رابطه دارد. 15- حمایت اجتماعی به‌طور غیرمستقیم از طریق اضطراب آمار و ابعاد آن با خودکارآمدی رابطه دارد. 16- روانرنجوری به‌طور غیرمستقیم از... Read More | Share it now!

  چكيده  افزايش عمق آثار ناشي از فعاليتهاي انسان موجب شده است كه پژواك اين فعاليتها حتي در نواحي كاملاً طبيعي نيز احساس شود. تالاب... Read More | Share it now!

مجله علمي پژوهشي بيولوژي دريا- دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز                                                            سال دوم،... Read More | Share it now!

فصلنامه گياهان داروي ناهيد قايدي1، امين اﷲ بهاء الديني1، سيداسماعيل خوشنام2*     گروه زيست شناسي، دانشكده علوم پايه، دانشگاه شيراز،... Read More | Share it now!