است. مقدمه ارائه روشن و واضح اطلاعات يك تحقيق با استفاده از روشهاي آماري مناسب مي تواند بر كيفيت آن تأثير مستقيم داشته باشد. در این بخش به... Read More | Share it now!

غافل مانده اند. این محققان در مطالعه خویش در مجموع سعی دارند که خلاء کمبود تحقیقات در بحث حمایت کنندگی از این قبیل ورزش ها را تا حدودی بهبود... Read More | Share it now!

بازاریابی در کشورهای ذکر شده مورد شناسایی قرار گرفت. نتايج اين پژوهش نشان داد كه از 20 مورد روش ياد شده 3 مورد (مشاركت سهام داران و سرمايه... Read More | Share it now!

دیگران نسبت به نیازها و خواسته ها واکنش نشان دهد و محصولات و خدمات مناسب و مطلوب مشتریان را تهیه و عرضه کند(15).2-1-6-2- جستجو و انتخاب بازارهای... Read More | Share it now!

ت خود ارتباطات وسيعي را با عرصه ها و رويدادهاي ورزشي برقرار کرده اند تا حدي که نقش ورزش در توسعه اقتصادي جوامع و ملل در قرن بيست و يکم در... Read More | Share it now!