دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی

تمایل : فیزیولوژی جانوری

عنوان : بررسی اثر کوئرستین بر مشکلات عملکردی به دلیل مشکل زیاد کلیوی القاء شده به وسیله ایسکمی / خونرسانی دوباره در رتای  نر بیهوش شده

دانشگاه شیراز

واحد بین الملل

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته زیست شناسی

تمایل فیزیولوژی جانوری

عنوان:

بررسی اثر کوئرستین بر مشکلات عملکردی به دلیل مشکل زیاد کلیوی القاء شده به وسیله ایسکمی / خونرسانی دوباره در رتای  نر بیهوش شده

استاد راهنما:

دکتر فیروزه غلام پور

Continue reading

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی 

تمایل : ژنتیک 

عنوان : بررسی رابطه بین پلی مورفیسمای فاکتورV  لیدنG1691A  MTHFR C677T،1298A C

Continue reading

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی 

تمایل : علوم گیاهی

عنوان :  بررسی تشریحی و میکرومورفولوژیک برگ آویشن دنائی

Continue reading

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی 

تمایل :  سیستماتیک گیاهی

عنوان :  بررسی بیوسیستماتیکی بخشه Viola  در شمال ایران

Continue reading

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی

تمایل : بیوسیستماتیک جانوری

عنوان : بررسی تنوع ژنتیکی درون جمعیتی و بین جمعیتی ماهی گورخری فارسیAphanius farsicus Teimori, Esmaeili & Reichenbacher, 2011  (شعاع بالگان: کپورماهیان دندان دار) در استان فارس با استفاده از بیان کننده هسته یی ریزماهواره

Continue reading

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فیزیولوژی جانوری

عنوان:بررسی اثر بربرین روی آسیب­های عملکردی و بافتی بیضه به دلیل مشکل زیاد کلیوی القاء شده به وسیله ایسکمی ری­پرفیوژن در رت­های نر

 

Continue reading

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی

تمایل :تمایل فیزیولوژی جانوری

عنوان : بررسی اثر محافظتی یوژنول در مقابل سمیت به دلیل هایپرآمونیا در هیپوکمپ موش صحرایی- از دیدگاه مولکولی

Continue reading