ن ، ۱۹۹۵). درواقع، اضطراب آمار بهترین پیش¬بینی¬کننده موفقیت در درس روش تحقیق است (اونوگبازی و همکاران، ۲۰۰۰)؛ در همین راستا، فیتز جرالد و... Read More | Share it now!

ن اضطراب آمار و پنج عامل بزرگ شخصیت را موردبررسی قرار داده است (چو و دیلون، ۲۰۱۴). درواقع با وجود پژوهش¬های بسیاری که درزمینه‌ی سوابق غیر... Read More | Share it now!

این نتایج متفاوت هستند، ولی دلیل اینکه چرا آن‌ها مثبت هستند این است که برانگیزنده‌های حامی خود¬مختاری، نیاز افراد را به خود¬مختاری ارضا... Read More | Share it now!

سلامت روان و عملکرد تحصیلی دانش¬آموزان ارتقاء یابد. به اعتقاد واینستاین و هیوم (۱۹۹۸) راهبردهای شناختی به فراگیری، سازمان‌دهی، ذخیره... Read More | Share it now!

عمقی¬تر نشان داده¬اند. از طرفی کریک و تالوینگ (۱۹۷۵) مشاهده کردند، نوع عملیات شناختی که روی مطالب اعمال می¬گردند، اهمیت بیشتری دارد تا... Read More | Share it now!

و به احتمال زیاد در انجام تکالیف خودشان اصرار می¬ورزند و درنهایت موفقیت نصیب آن‌ها می¬شود (فیننچام و کین، ۱۹۸۶؛ به نقل از رضائی و همکاران،... Read More | Share it now!

سان مالزی به دست آمد. علاوه بر شش مؤلفه، عامل-های دموگرافیک دانشجویان نیز به منظور تعیین مشخصات مورد آزمون قرار گرفت. نتایج آن‌ها نشان... Read More | Share it now!

کارشناسی ارشد در ابتدا و پایان دوره ترم شش¬ماهه مقیاس درجه¬بندی اضطراب آمار و مقیاس نگرش نسبت به آمار داده شد. نتایج تحقیق آن‌ها حاکی از... Read More | Share it now!