دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی

تمایل : فیزیولوژی جانوری

عنوان : بررسی اثر کوئرستین بر مشکلات عملکردی به دلیل مشکل زیاد کلیوی القاء شده به وسیله ایسکمی / خونرسانی دوباره در رتای  نر بیهوش شده

دانشگاه شیراز

واحد بین الملل

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته زیست شناسی

تمایل فیزیولوژی جانوری

عنوان:

بررسی اثر کوئرستین بر مشکلات عملکردی به دلیل مشکل زیاد کلیوی القاء شده به وسیله ایسکمی / خونرسانی دوباره در رتای  نر بیهوش شده

استاد راهنما:

دکتر فیروزه غلام پور

Continue reading

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

تمایل : آموزش کودکان استثنایی

عنوان : اثر آموزش هنرهای تجسمی بر افزایش مهارتهای پردازش اطلاعات بینایی کودکان

Continue reading

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی 

تمایل : ژنتیک 

عنوان : بررسی رابطه بین پلی مورفیسمای فاکتورV  لیدنG1691A  MTHFR C677T،1298A C

Continue reading