دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته جغرافیا

تمایل : برنامه ریزی توریسم

عنوان : بررسی وضعیت گردشگری جنگ به خاطر پیشرفت گردشگری (استان خوزستان)

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی توریسم

عنوان :

بررسی وضعیت گردشگری جنگ به خاطر پیشرفت گردشگری (استان خوزستان)

استاد راهنما:

دكتر آزیتا رجبی

Continue reading

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته ایرانشناسی 

تمایل : تاریخ

عنوان :  بررسی اسناد مربوط به حاکمان تالش در دوره­ی قاجار

Continue reading