د حشره‌اي است.
2- 17- مصرف ساپونين در نشخوارکنندگان
گزارشات Cheeke (1998)، نشان داد که وجود ساپونين در جيره نشخوارکنندگان در همه مراحل متابوليسم، از هضم تا دفع فضولات تاثيرگذار است. در مطالعه‌اي که توسط Ling Mao و همکاران (2009)، انجام شد نشان داده شد که ساپونين در جيره نشخوارکنندگان باعث کاهش معني‌داري در تعداد پروتوزواي شکمبه مي‌شود. بيشترين اثر ساپونين در نشخوارکنندگان بر متابوليت‌هاي خوني از مسير کاهش سطح کلسترول اعمال مي‌شود و باعث کاهش تري‌گليسيريد، گلوکز و اوره خون مي‌شود. احتمالا اين کاهش از دو مسير انجام مي‌شود. ساپونين در دستگاه گوارش با کلسترول ترکيب نامحلول تشکيل داده و از جذب روده‌اي آن جلوگيري مي‌کند و احتمال ديگر اين است که ساپونين در تشکيل ميسل‌هاي مخلوط اثر گداشته و حتي در بازجذب اسيدهاي صفراوي در انتهاي ايليوم مداخله مي‌کند (اعظمي و همکاران، 1391).
2- 18- مصرف ساپونين در خرگوش
Cookson و Federoff (1968)، در پژوهشي دريافتند که افزودن گرد شبدر داراي ساپونين به جيره خرگوش با کلسترول بالاي خون، کلسترول خون اين خرگوش‌ها را کاهش مي‌دهد. آنها دريافتند که ساپونين موجود در گرد شبدر با کلسترول ترکيب شده و جذب کلسترول را از دستگاه گوارش کاهش داده، بنابراين غلظت کلسترول پلاسما را کاهش مي‌دهند. آنها پيشنهاد کردند که ساپونين‌ها با اتصال به اسيدهاي صفراوي، دفع آنها را از مدفوع افزايش داده و باعث تشديد تجزيه کلسترول شده و از اين راه نيز کلسترول خون را مي‌کاهند.
2- 19- کلسترول
2- 19- 1- نقش کلسترول در انسان
کلسترول يک مولکول کوچک استروييدي است که براي انسان ضروري است. بخشي از کلسترول در ساخت غشاي سلولي سلول‌ها شرکت مي‌کند. کلسترول در لايه ميلين در اطراف نورون‌هاي مغز وجود دارد. همچنين کلسترول ماده اصلي ساخت هورمون‌هاي استروييدي مانند استروژن، پروژسترون، آندروژن‌ها، گلوکوکورتيکوييدها و مينرالوکورتيکوييدها است. کلسترول به عنوان پيش‌ساز در ساخت ويتامين D نقش بسزايي دارد. يکي از مهمترين نقش‌هاي کلسترول، ساخت اسيدهاي صفراوي است. اسيدهاي صفراوي در جگر از کلسترول سنتز شده، به صفرا ترشح مي‌شوند. کلسترول در خون به شکل LDL و HDL و تري‌گليسيريد در جريان است. بيشترين مقدار کلسترول به شکل ترکيب با اسيدهاي چرب و پروتئين به شکل LDL منتقل مي‌شوند که بيشتر رسپتورهاي وابسته به آندوسيتوز به آن نيازمندند اما مقدار زيادي آن به شکل چربي ذخيره و رگ‌هاي خوني را مسدود کرده و بيماري‌هاي قلبي به وجود مي‌آورد. مقداري از کلسترول به شکل HDL است که کلسترول را از بافت‌ها به جگر منتقل و به صفرا ترشح مي‌کند. مقدار کمي از کلسترول به شکل تري‌گليسيريد است (Viard و همکاران، 2002).
2- 19- 2- تامين کلسترول در بدن
کلسترول مورد نياز بدن توسط جگر توليد مي‌شود. روزانه بايد در جگر يک گرم کلسترول توليد شود که از محصولات حاصل از متابوليسم چربي خوراک در جگر سنتز مي‌شوند. يکي از محصولات اصلي کلسترول، اسيد صفراوي است که در جگر سنتز و به صفرا ترشح مي‌شود و براي جذب چربي ترکيبات روده‌اي ضروري هستند. اين اسيدها ار راه مدفوع دفع نمي‌شوند بلکه از روده کوچک بازجذب شده و در جگر وارد چرخه بازيافت مي‌شوند. همچنين بخشي از کلسترول که به شکل کلسترول خوب (HDL) منتقل مي‌شوند کلسترول ذخيره شده را از بافت‌ها به جگر و سپس به صفرا ترشح مي‌کنند (مدني و همکاران، 1384).
2- 19- 3- انتقال و سنتز کلسترول در بدن مرغ
بيشترين مقدار کلسترول مصرفي مرغ تخم‌گذار براي تخم مرغ، غشاي سلول و يک پيش ماده براي هورمون‌هاي جنسي و آدرنال، تامين ويتامين D و اسيدهاي صفراوي به کار برده مي‌شود. جگر و تخمدان اولين مکان‌هاي بيوسنتز کلسترول در پرندگان تخم‌گذار هستند (Shiva Prasad و Japp، 1997). بيشترين مقدار کلسترول سنتز شده در جگر، از راه خون به شکل ليپوپروتئين حمل شده و در فوليکول‌هاي در حال رشد، ذخيره مي‌شوند (Constantin و Neagu، 1983). اولين مرحله تشکيل کلسترول، تشکيل استيل‌کوآنزيم است که مسير عبوري اصلي براي سنتز ساير محصولات متابوليک مانند اجسام کتوني و اسيدهاي چرب است (Sutton و همکاران، 1984). جايگاه اوليه کنترل متابوليک بيوسنتز کلسترول، تشکيل موالونيک اسيد از راه آنزيم 3- هيدرو 3- متيل گلوتاريل کوآنزيم‌آردوکتاز است. در فعاليت اين آنزيم عواملي مانند تغذيه، مقادير چربي و کلسترول جيره و فاکتورهاي هورموني تاثيرگذارند. خود کلسترول نيز به عنوان يک فيدبک منفي موثر، سنتز خود را از راه فعال کردن همين آنزيم مهار مي‌کند و منبع اصلي دفع کلسترول مرغ، تخم است (Naber، 1983)، مدفوع و استرول اسيدي مسير ثانويه دفع کلسترول هستند (Yeh و Leveille، 1973).
2- 19- 4- تامين کلسترول تخم مرغ
مهمترين ترکيبات تشکيل‌دهنده زرده تخم مرغ، ليپيدها هستند و طي دوره انکوباسيون انرژي مورد نياز رويان را برطرف مي‌کند. رويان بيشترين مقدار انرژي مورد نياز را از مسير بتا اکسيداسيون اسيدهاي چرب تأمين مي‌کند. اسيد پالميتيک و اسيد استئاريک به مقدار زيادي در زرده تخم مرغ وجود دارند که با افزايش سن مرغ مادر مقدار آنها کاهش مي‌يابد (Latour و همکاران، 1998).
2- 20- ساختمان تخم مرغ
2- 20- 1- زرده
30 درصد وزن تخم مرغ را زرده تشکيل مي‌دهد. براي تعيين کيفيت زرده، رنگ زرده و استحکام غشاي آن را مورد بررسي قرار
مي‌دهند که هر چه سن مرغ بيشتر باشد غشاي زرده ضعيف‌تر مي‌شود (Jacqueline و همکاران، 2008).
2- 20- 2- سفيده
حدود 60 درصد وزن تخم مرغ را تشکيل مي‌دهدکه شامل 4 لايه شالاژ، سفيده داخلي نازک، سفيده خارجي و سفيده متراکم است و کار آن نگهداري زرده در مرکز تخم مرغ است. سفيده در مگنوم ترشح شده و در رحم قبل از تشکيل پوسته، آب به آن افزوده
مي‌شود (Johnson، 2000). به دنبال ذخيره‌سازي تخم مرغ، ارتفاع سفيده کاهش يافته و غلظت آن کم مي‌شود (Kemps، 2006).
2- 20- 3- غشاي تخم مرغ
غشاي تخم مرغ دو لايه است. لايه بيروني از لايه دروني ضخيم‌تر است و در تمام قسمت‌ها به جز کيسه هوايي، به هم متصل هستند غشاي تخم مرغ در استيموس، اطراف سفيده تشکيل مي‌شود (Nakano و همکاران، 2003).
2- 20- 4- پوسته
پوسته ‌در رحم تشکيل مي‌شود و 10 درصد وزن تخم مرغ را تشکيل مي‌دهد. 95-90 درصد وزن پوسته را کربنات کلسيم و مواد‌آلي تشکيل مي‌دهد. آخرين قسمت پوسته، کوتيکول است و از تخم ‌مرغ در مقابل نفوذ ميکروبي از راه منافذ موجود در پوسته محافظت مي‌کند (Johnson، 2000).
2- 21- سازههاي موثر بر کيفيت تخم مرغ
کيفيت تخم مرغ در برگيرنده دامنه وسيعي از ويژگيهاي فيزيکي و شيميايي مي‌باشد که براي توليد تخم مرغ با کيفيت زياد، با هم در ارتباط هستند.
2- 21- 1- کيفيت پوسته تخم مرغ
منظور از کيفيت پوسته، رنگ و ضخامت و مقاومت پوسته تخم مرغ است (Roque و Soares، 1994).
2- 21- 1- 1- سازههاي موثر بر کيفيت پوسته تخم مرغ
2- 21- 1- 1- 1- نژاد مرغ
کيفيت پوسته در نژادهاي مختلف و حتي در مرغهاي اهلي و وحشي متفاوت است (Hocking و همکاران، 2003).
2- 21- 1- 1- 2- سن مرغ
با افزايش سن مرغ، کيفيت پوسته کاهش و اندازه تخم افزايش مي‌يابد اما وزن پوسته ثابت مي‌ماند (Vieira و همکاران، 2005).
2- 21- 1- 1- 3- تغذيه
وجود کلسيم کافي در جيره با قابليت دسترسي زياد کيفيت پوسته را افزايش ميدهد اما افزايش مقدار فسفر در جيره جذب کلسيم را کاهش و از کيفيت پوسته مي‌کاهد (Boorman و Gunaratne، 2001). وجود ويتامين‌هاي A و D و E و C اثرات مثبتي بر کيفيت پوسته تخم مرغ خواهند داشت (Mabe و همکاران، 2003).
2- 21- 1- 1- 4- تنش‌ها
هر چه تراکم مرغ‌ها در گله بيشتر باشد به دليل ايجاد تنش احتمال آسيب‌ديدگي تخم‌ها بيشتر است تنش‌ها کيفيت پوسته تخم، مصرف خوراک و قابليت دسترسي کلسيم خون را براي تشکيل پوسته تخم مرغ کاهش مي‌دهند (Roberts و Ball، 2004).
2- 21- 1- 1- 5- بيماري‌ها
بيماري‌هايي که بر سلامت پرنده تاثيرگذارند، بر کيفيت پوسته و حتي کيفيت محتويات تخم مرغ تاثير منفي مي‌گذارند (Charlton و همکاران، 2000).
2- 21- 1- 1- 6- شرايط پرورشي
با افزايش تراکم مرغ‌ها در قفس کيفيت پوسته کاهش مي‌يابد و در سيستم پرورش آزاد مشکلات زيادي در ارتباط با کيفيت پوسته مشاهده شد (Tangkere و همکاران، 2001).
2- 21- 2- کيفيت سفيده
کيفيت سفيده تخم مرغ تا حد زيادي به استحکام يا ساختمان ژله‌اي سفيده مربوط مي‌شود. به طوري که با افزايش استحکام سفيده، کيفيت تخم مرغ افزايش مي‌يابد. پروتئيني به نام اووسين عامل ايجاد اين ساختمان است. واحد نشان دهنده کيفيت سفيده تخم مرغ، هاو نام دارد. با افزايش استحکام ساختمان ژله‌اي، واحد هاو افزايش يافته و کيفيت تخم بيشتر مي‌شود (Peebles و همکاران، 2000).
2- 22- باروري
بعد از اينکه سلول تخم از تخمدان همراه با زرده آزاد شد، در قسمت بالايي تخمدان توسط اسپرم‌هايي که در آنجا قرار دارند بارور مي‌شوند. عبور زرده به سمت پايين مجراي تخم، حدود 24 ساعت طول مي‌کشد. در اين مدت ترکيب حاصل از سلول زاينده تخم و اسپرم رشد خود را آغاز نموده، توده‌اي از سلول‌ها به وجود مي‌آيد و تا زماني که در مرحله تخم‌گذاري هستند اين تقسيم ادامه دارد. ادامه رشد با سرد کردن تخم متوقف مي‌شود و در جوجه‌کشي، رشد دوباره آغاز مي‌شود (Etches، 1996).
2- 23- سازههاي موثر بر باروري و جوجه درآوري تخم مرغ
سازههاي متعددي بر باروري و جوجه درآوري تخم مرغ تاثير گذارندکه مي‌توان به عوامل مربوط به تخم مرغ، سيستم پرورشي، شرايط جوجه‌کشي و ژنتيک (Sapp و همکاران، 2004)، تغذيه و تنش (King ori، 2011) و غيره اشاره کرد.
2- 23- 1- سازههاي تغذيه‌اي
جيره مرغ مادر از نطر کميت و کيفيت بايد در حد مطلوبي باشد. برنامه غذايي بايد طوري طراحي شود تا از افزايش وزن بيش از حد مرغ ‌مادر جلوگيري شود چون افزايش وزن مرغ مادر، باعث کاهش تخمک‌گذاري مرغ شده و در موارد زيادي موجب تحليل تخمدان مي‌شود (Brillard، 2007 ).
2- 23- 2- سازههاي مربوط به مرغ مادر
با افزايش سن مرغ مادر، باروري و جوجه درآوري کاهش مي‌يابد (Alsobayel، 1992). نژادهاي سبک نسبت به نژادهاي سنگين وزن باروري بالاتري دارند (Islam و همکاران، 2002). همچنين در مرغ مادر با افزايش غلظت کلسترول خون، کلسترول زرده تخم افزايش يافته، نرخ لقاح و جوجه درآوري تخم کاهش مي‌يابد (Dikmen و Sahan، 2007).
2- 23- 3- سازههاي مربوط به تخم مرغ
تغييرات فيزيکي و شيميايي موجب عدم تبديل تخم مرغ به جوجه مي‌شوند. عواملي مانند وزن تخم، کيفيت پوسته و شکل تخم مرغ عوامل مهمي هستند که بر باروري و جوجه درآوري تاثير گذارند. تخم مرغ‌هاي سنگين‌تر و با ضخامت پوسته بيشتر، جوجه درآوري بهتري خواهند داشت (Mandlekar، 1981). نگهداري طولاني مدت تخم مرغ نيز از قابليت جوجه درآوري و باروري مي‌کاهد. ذخيره‌سازي تخم مرغ، واحد‌هاو سفيده و درصد جوجه درآوري را کم مي‌کند (Tona و همکاران، 2004). همچنين تخم‌هاي با پوسته نازک، جوجه درآوري کمتر و مرگ و مير روياني بيشتري دارند (Bennet، 1992).
2- 23- 4- شرايط جوجه‌کشي
در جوجه‌کشي مدرن که کار مرغ کرچ را از نظر دما و رطوبت و چرخش به صورت مصنوعي فراهم مي‌کند، دما و رطوبت دستگاه مهمترين عامل بر جوجه درآوري است (King ori، 2011). همچنين چرخش تخم مرغ در دوره انکوباسيون براي تخم مرغ امري ضروري است (Elibol و Brake، 2003).
2- 23- 5- تنش
استرس گرمايي از کيفيت داخلي و خارجي تخم کاسته و جوجه درآوري را کاهش مي‌دهد. استرس گرمايي بر همه مراحل توليد مني تاثيرگذا

Written by 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *