تحلیل الگوی سینوپتیکی طوفان‌های گرد و غبار در منطقه جنوبی حوضه خزری

سایت منبع

قسمتی از متن پایان نامه :

جایگاه جغرافیایی، قرارگیری در مسیرهای گرد و غباری، ویژگی‌های فیزیکی و طبیعی همگی در بروز گرد و غبار در یک منطقه تأثیر دارد. منابع تغذیه گرد و غبارهای وارده به ایران و منطقه مورد مطالعه شامل بستر خشک تالاب‌ها، دریاچه‌ها فصلی، زمین‌های لم‌یزرع و خشک عراق، سوریه و عربستان می‌باشد. طبق مطالعه‌های سینوپتیکی در روزهای شروع گرد و غبار از بیابان‌های عراق و عربستان یک سامانه کم فشار به وسیله فرودهای عمیق ترازهای بالایی جو تقویت شده این ناپایداری‌های حاصله همراه با شرایط دیگر نظیر خشکی شدید هوا باعث ایجاد گرد و غبار از منابع ذکر گردیده و انتقال آن به ایران و منطقه مورد مطالعه می گردد. بر مبنای تحلیل‌های انجام گرفته، روزهای دارای گرد و غبار شناسایی شده و سپس با بهره گیری از نقشه‌های سینوپتیکی ترازهای مختلف سطح دریا، 500، 850 و تصاویر ماهواره‌ای به مطالعه روزهای گرد و غباری پرداخته گردید.  مطالعه‌ها نشان داد که گرد و غبار در سال‌های اخیر معضلات بیش‌تری را در منطقه مورد مطالعه به وجود آورده می باشد و گاهی به حدی رسانده که در اقلیم منطقه مورد مطالعه حد بحرانی تعبیر می گردد.

طبق آمارها روزهای 2/3/1987، 18/4/1989، 18/2/1996، 15/6/2000 و 1/5/2004 دارای کم‌ترین دید افقی هستند که در این بین تاریخ 15/6/2000 هم از لحاظ کاهش دید افقی با دید افقی 700 و هم طول دوره گرد و غباری شدیدترین دوره به شمار می رود که مربوط به استان گلستان و به ویژه شهر گرگان می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  1. توزیع مکانی و زمانی پدیده گرد و غبار در منطقه مورد مطالعه چگونه می‌باشد؟
  2. سامانه‌های همدیدی موثر در ایجاد طوفان گرد و غبار در مناطق خزری کدامند؟

 

Written by