مضاعف نبود بلکه دلیل خاص تابعیت مضاعف در آن مورد دکترین وفاداری دائم بود، در حالیکه بریتانیای کبیر از به رسمیت شناختن ترک تابعیت داوطلبانه اتباع بریتانیا از طریق کسب تابعیت آمریکا خودداری می کرد23. پروفسور اسپیرو و کازلاوا سکی بعضی رویه های نا مشخص در اروپای قرن نوزده از جمله همسان سازی خدمت وظیفه افراد فرانسوی ، اسپانیائی و روسی و سایر دولتهای آلمانی پس از بازگشت به سرزمین مادری خودشان که تابعیت آمریکا را کسب کرده بودند24 را خاطرنشان ساخته اند .
حتی امروزه بعضی ازشهروندان که کسب تابعیت کرده اند در مواقعی که می خواهند به کشور مبداء شان بازگردند از خدمت نظام وظیفه اجباری می ترسند، مثل ترکیه ، یونان و ایران که ممکن است ترک تابعیت را توسط اتباع اصلی شان قبل از انجام خدمت نظام وظیفه اجباری به رسمیت نشناسند25.
بدون شک این عدم اطمینان ممکن است سختیهایی را یرای افرادی که متاثر از این ضوابط می شوند ایجاد کند. البته این عدم اطمینان می تواند مانع روابط بین المللی شوند اگر چه همیشه این موضوع اتفاق نمی افتد اما تــا حد شکننده ای وجود دارد مثل وضعیتی که در جنگ 1812 پیش آمد. بــروز بعضی تنشها
_____________________________________________________
22) Charles Gordon, The Citizen and the State; Power of Congress to Expatriate American Citizen, 53 Georgetown L.Rev. 315, 319, (1965).
23) Spiro 1997, op.cit,Pp.1420-24; in:Stephan.H.Legomsky. Dual nationality and military service. op.cit.p.89;in: David A. Martin, Kay Hailbronner. Rights and duties of dual nationals. 2003. illustrated .Kluwer Law International. 397 pages.
24) Spiro, op.cit,p.1424; Koslowaki 1997, op.cit,p.3; in:Stephan.H.Legomsky. Dual nationality and military service. op.cit.p.89;in: David A. Martin, Kay Hailbronner. Rights and duties of dual nationals. 2003. illustrated .Kluwer Law International. 397 pages.

25) Hammar 1990, op.cit,Pp.116-17; in:Stephan.H.Legomsky. Dual nationality and military service. op.cit.p.89;in: David A. Martin, Kay Hailbronner. Rights and duties of dual nationals. 2003. illustrated .Kluwer Law International. 397 pages.
بخاطر این است که اغلب زمانی اختلافات اتفاق می افتد که یک فرد در خواست کسب تابعیت دولتی را می کند که از نظر دیپلماتیک توسط دولتی که خدمت نظام وظیفه اجباری دارد، دخالت می شود. بنا براین این وضعیت به سیاستهای پیچیده و غیر قابل پیش بینی منجر شده است26.
1- سیاستهای نظام وظیفه اجباری در زمان معاصر
امروزه بحث خدمت سربازی اجباری نسبت به زمانهای گذشته کمتر مورد بحث است. همانطور که دیگران ابراز داشته اند به خاطر گسترش عمومی دموکراسی و کاهش احتمال درگیرشدن دموکراسی ها در یک جنگ، دیگر جنگهای بین المللی خیلی کمتراتفاق می افتد27. همانطورکه دیگران هم خاطر نشان ساخته اند این عوامل احتمال جنگ میان دولتهای دموکراتیک و غیر دموکراتیک را کاهش نمی دهد28. مثلاً جنگهای داخلی همچنان یک بلای عصر مدرن باقی مانده اند . اهمیت ، ویژگی یاخصیصه بین المللی جنگها در چهار چوب بحث تابعیت مضاعف در طول دوران مخاصمت های مسلحانه میان دو دولتی که هر دو دولت متبوع آن فرد هستند در ذیل مورد بررسی قرارمیگیرند .
یک بحثی که مرتبط ، اما از ظهور عمومی دموکراسی منفک است، تحولات دیگری است که بیشتر منجر به کاهش وقوع جنگها شده است. از جمله عواملی که باعث کاهش وقوع جنگهای بین المللی گردیده ، پایان جنگ سرد ( که تحولی بود که مسئول رشد بسیاری از دموکراسی ها در دنیا شد) و همچنین ایجاد و تقویت گروه های امنیتی مانند سازمان معاهدات آمریکای شمالی ، اتحادیه اروپای غربی و سازمان امنیت و همکاری در اروپا29 می باشد .
__________________________
26) Bar-Yaacov, op.cit,Pp.64-70; in:Stephan.H.Legomsky. Dual nationality and military service. op.cit.p.89;in: David A. Martin, Kay Hailbronner. Rights and duties of dual nationals. 2003. illustrated .Kluwer Law International. 397 pages
27) Martin, op.cit,p.7; Spiro 1997, op.cit,p.1461; in:Stephan.H.Legomsky. Dual nationality and military service. op.cit.p.89;in: David A. Martin, Kay Hailbronner. Rights and duties of dual nationals. 2003. illustrated .Kluwer Law International. 397 pages. Bruce Russeett, Grasping the Democractic Peace-principles for a Post-cold War World(Princeton Univ, Press, 1993).
28 ) Martin, op.cit,Pp.7-8; in:Stephan.H.Legomsky. Dual nationality and military service. op.cit.p.89;in: David A. Martin, Kay Hailbronner. Rights and duties of dual nationals. 2003. illustrated .Kluwer Law International. 397 pages.
29 ) Kosolwski 1997, op.cit,Pp.2,10; in:Stephan.H.Legomsky. Dual nationality and military service. op.cit.p.90;in: David A. Martin, Kay Hailbronner. Rights and duties of dual nationals. 2003. illustrated .Kluwer Law International. 397 pages Karl W. Deutsch et al, Political Community in the North Atlantic Area (Princeton Univ. Press, 1957). 1957).
حتی زمان وقوع جنگها ، نیروی انسانی مورد نیازدر زمانهای گذشته ، دیگر مورد نیاز نیست . به خاطر اینکه پیشرفتهای هوایی ، دریایی ، تسلیحاتی ، اطلاعاتی و فن آوری ارتباطی باعث شده که عملیات نظامی کمتر مبتنی برنیروی زمینی و سایر پرسنل به ویژه پرسنل غیر ماهر باشد30. در ترکیب با آنچه که پروفسور کازلاواسکی به عنوان آستانه تحمل اخلاقی توسط جوامع دموکراتیک نامیده31، این عوامل باعث شده اند که در عصر حاضر خدمت سربازی اجباری کمتر مطلوب و ضروری به نظر برسد32.
روندی که در اروپا و آمریکای شمالی از آن ناشی شده این بوده که خدمت نظام وظیفه اجباری، توسط مقامات قانونی یا به صورت ساده صرفاً از طریق اعما ل چنین قانونی به فراموشی سپرده شود. قبلاً چند دولت اروپایی به خدمت نظام وظیفه اجباری پایان داده و برای خاتمه دادن به نظام وظیفه ی اجباری در کشورشان تصمیماتشان را اعلام کرده بودند. این کشورها شامل بلژیک و فرانسه (که اعلام کرده بودند) ولوگزامبورگ وایرلند و مالتا و هلند و اسپانیا ( که تا سال 2003 خدمت نظام وظیفه اجباری در آنها از بین رفت ) وهمچنین بریتانیا ی کبیر 33 می باشد . ایالات متحده آمریکا، کانادا، مکزیک 34 نیز به همین نحو برای خدمت سربازی دیگر فراخوان نمی دهند. تعداد دیگری از دولتها هستند که همچنان به داشتن سیستم نظام وظیفه اجباری ادامه می دهند. مثلاً قانون ترکیه هر فرد مذکر که شهروند ترکیه شود را به انجام خدمت سربازی الزام می نماید 35 .
_________________________________________________
30 ) Koslowski 1997, op.cit,p.10; Martin Binkin, Military Technology and Army Manpower; Do Smart Weapons Require Smart Soldjer?, in Mark J. Eitelberg & Steohen L. Mehay (eds.), Marching Towards the 21st Century; Military Manpower and Recruiting (Greenwood Press, Westport, CT,1994), p 169 et seq, (associating increasing complex hardware with heightend need for skilled recruits ); Eliot A. Cohen, A Revolution in warfare, 75 Forein Affairs No. 2, at 37 (1996); in:Stephan.H.Legomsky. Dual nationality and military service. op.cit.p.90;in: David A. Martin, Kay Hailbronner. Rights and duties of dual nationals. 2003. illustrated .Kluwer Law International. 397 pages.
31) Ibid
32) Koslowski 1997, op.cit,Pp.2,10,11; Martin, op.cit,p.7;spiro 1997,op.cit,p1461; in:Stephan.H.Legomsky. Dual nationality and military service. op.cit.p.90;in: David A. Martin, Kay Hailbronner. Rights and duties of dual nationals. 2003. illustrated .Kluwer Law International. 397 pages.
33) Koslowski 1997, op.cit,Pp.11-12; J. P. Gardner (ed.), Institute for Citizenship Studies and British Institute of International and Comparative Law, Citizenship-The White Paper 153-55 (1997).

34) Interview with Ambassador Carlos Pujalte, General Director of legal Affairs, Ministry of Foreign Affairs, Mexico (Mexico City, Feb, 17, 2000).
35) Constitution of the Republic of Turkey, arts, 1, 72, reproduced in http://tbmm.gov.tr/develop/ppwa/anayasa.iki.
اما بعضی از افراد دارای تابعیت مضاعف و بعضی از شهروندان ترکیه را که در خارج از کشور زندگی می کنند و قبلاً خدمت نظام وظیفه اجباریشان را در آن کشورها که اقامت دارند انجام داده باشند ، معاف می کنند36. مهم است که قانون ترکیه این معافیت را به هر کس دیگری که خارج از کشورش خدمت سربازی را به صورت داوطلبانه انجام داده باشد بسط و تسری نمی دهد. برای اعمال این تبعیض و وجه تمایز دولت ترکیه فهرستی از سایر دولتهایی منتشر کرده که آنها را به عنوان کشورهایی که می بایست خدمت سربازی در آن انجام شود تلقی می کند. این فهرست شامل کشورهایی از جمله اطریش ، دانمارک ، فنلاند ، آلمان ، اسرائیل ، ایتالیا ، نروژ ، سوئد و سوئیس می باشد 37. به این لیست باید اسم کشورهایی مثل السالوادور 38، یونان و ایران را نیز اضافه کرد39.
آلمان هم مثل ترکیه، فردی را که میزان خدمت اجباری سربازی را در یک کشور دیگر انجام داده، از انجام خدمت سربازی در کشور خودش معاف می کند40. بنابراین قوانین داخلی آلمان و ترکیه ، منع انجام خدمت مضاعف سربازی را که نوعاً در معاهدات دو جانبه گنجانده شده، به هم نزدیک می کنند ( بجز آنچه قبلاً گفتیم که قانون داخلی ترکیه بطور خاص به انجام خدمت داوطلبانه سربازی در ارتش کشورهای خارجی هیچ اعتبار و ارزشی نمی دهد). مباحثی هم در خصوص این موضوع که پایان دادن به خدمت نظام وظیفه اجباری آنطور که در اطریش ، بلاروس ، آلمان ، روسیه و اکراین هست وجود دارد41.
__________________________________
36) Turkish Military Code of 1927, Law No. 1111 ( June 21, 1927 ), art, 2.
37) M.S.B. Liginin 09 Ocak 1998 gun ve ASAL; 7420-4-98/Er Isl. S. Vat, Isl. Ks. Sayili Yazisin in Ek-D’dir.(Turkish Ministry of Defense), in e-mail from Askere Alma Daire Baskanlgi (Military Selective Institution) to Yusuf Caliskan (April, 2, 2000).
38) Constitucion Politica de la Republica de El Salvador, art. 215, http://www.georgetown.edu/pdba/Constitutions/ElSal/elsalvador.html;Ley de la Carrera Militr, D.L. No. 476, art. 8. Cl, 22(Oct. 18, 1995).
39) Hammar 1990, op.cit,p.116; in:Stephan.H.Legomsky. Dual nationality and military service. op.cit.p.91;in: David A. Martin, Kay Hailbronner. Rights and duties of dual nationals. 2003. illustrated .Kluwer Law International. 397 pages.(فراخوان به خدمت نظام وظیفه یک شرط لازم برای گنجاندن اسم داوطلب در فهرست مشمولین نظام وظیفه است اما شرط کافی نیست،مثلاً کشور السالوادور، احتمالاً نام شهروندان دارای تابعیت مضاعف ترکیه – السالوادور را از فهرست مشمولین نظام وظیفه حذف می کند زیرا تعداد آنها کم است.ایران و یونان هم بنا به دلایل سیاست خارجی اسمشان حذف خواهد شد. ترکیه نمی خواهد به آن دسته از شهروندان خود که دارای دو کشور ایران و یونان خدمت کرده اند، پاداش و امتیاز بدهد.)


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

40) Wehrpflichtgesetz (Act of Liablity to Military Service).8(2)(1,2).
41) Koslowski, op.cit,Pp.12-13; in:Stephan.H.Legomsky. Dual nationality and military service. op.cit.p.91;in: David A. Martin, Kay Hailbronner. Rights and duties of dual nationals. 2003. illustrated .Kluwer Law International. 397 pages
2- موافقتنامه های بین المللی راجع به خدمت نظام وظیفه افراد با تابعیت مضاعف
یک سری از موافقتنامه های بین المللی که ازموافقت نامه های چند جانبه جهانی تا موافقت نامه های منطقه ای و موافقت نامه های دو جانبه شروع شده ،به بعضی از مسائل خاص مربوط به خدمت نظام وظیفه افراد با تابعیت مضاعف پرداخته اند . در سال 1930 جامعه ی ملل متحد برای تدوین حقوق بین الملل کنفرانسی یر گزار کرد که وظیفه اصلی آن طبقه بندی و نظم دادن به مشکلات موجود به تابعیت مضاعف بود42.این کنفرانس کنوانسیونی را در خصوص موضوعات خاص مربوط به تعرض قوانین تابعیت تصویب کرد 43، که پروتکل مربوط به خدمت انجام تکالیف سربازی در بعضی از مواردی که تابعیت مضاعف مطرح است (که از این به بعد به ان پروتکل لاهه 1930 می گوئیم)44 موضوعی است که بیشتر به بحث ماارتباط دارد.در این پژوهش مهمترین مفاد این پروتکل مواد یک و دو هستند:
ماده 1 : فردی که دارای دو یا چند تابعیت است و بطور معمول در یکی از کشورهایی که تابعیتش را دارد و بیشترین ارتباط را با آن دولت دارد، اقامت داشته از همه تعهدات خدمت سربازی درآن کشور یا کشورهای دیگر معاف خواهد بود که این معافیت می تواند شامل از دست دادن تابعیت کشور دیگر هم بشود .
ماده 2:اگر فردی دارای تابعیت یک یا دو دولت باشد و طبق قانون هر یک از این دولتها حق داشته باشند که پس از رسیدن به سن قانونی یا رسیدن به سن بلوغ ،تابعیت آن کشور را ترک کند یا خارج بشود،آن فرد از خدمت سربازی در یک چنین دولتی در طول دوران صغارتش معاف است.
معیار اقامتگاه عادی در ماده ی یک مشخصاً بطور خاص قابل توجه است، همانطور که در ذیل بحث می کنیم بسیاری از معاهدات دیگر – هم معاهدات چند جانبه و هم معاهدات دو جانبه – در خصوص این موضوع استراتژی مشابهی در پیش گرفته اند .
____________________
42) Bar-Yaacov, op.cit,p.80; in:Stephan.H.Legomsky. Dual nationality and military service. op.cit.p.91;in: David A. Martin, Kay Hailbronner. Rights and duties of dual nationals. 2003. illustrated .Kluwer Law International. 397 pages.
43) 176 L.N.T.S, 101 (done at the Hague, Apr.12. 1930).گزارشی از یک سند) )
44) 178 L.N.T.S. 227 (done at the Hugue, Apr. 12, 1930).(گزارشی از یک سند )
این کنوانسیون بیانگر اولین تلاش گسترده بین المللی برای تدوین برخی از قواعد حاکم بر تعهدات متعارض راجع به خدمت سربازی افراد با تابعیت مضاعف می باشد، و همچنین این کنوانسیون در ارتباط با روابط بین دولتهایی که طرفهای پروتکل لاهه 1930هستند الزام آور است45.تا تاریخ 25 آپریل سال 2000 ،26 کشوراز جمله ایالات متحده آمریکا، السالوادور، کوبا ، بلژیک ، انگلیس ،هلند ، سوئد ، استرالیا ، آفریقای جنوبی ، هند و چند کشور آفریقایی (جز مکزیک )واکثر کشورهای آمریکای لاتین یا اکثر کشورهای اتحادیه اروپا46 عضو این کنوانسیون بوده اند.
کنوانسیونهای عمده ی چند جانبه بعدی در خصوص این موضوع ،موافقتنامه های منطقه ای اروپا هستند. شورای اروپا از کنوانسیون 1963 حمایت کرد که راجع به کاهش موارد چند تابعیتی و تبعات نظام وظیفه اجباری در مواردی که تابعیت چندگانه مطرح است،می باشد(که از این به بعد تحت عنوان کنوانسیون 1963 به آن اشاره می کنیم)47. نام این کنوانسیون دقیقاً بیانگر ویژگی آن است .در واقع مفروضات آن که منعکس کننده ی محتویات عصر خود است مبتنی بر این بود که تابعیت مضاعف کلاً مشکل ساز است و هدف آن کاهش وقوع تابعیت مضاعف بوده است. استراتژی

Written by 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *