دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

عنوان : آزمایش عوامل موثر بر به موقع بودن گزارش مالی شرکتای قبول کرد شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کاشان

دانشکده علوم انسانی

پایان نامه واسه دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حسابداری

 

عنوان

آزمایش عوامل موثر بر به موقع بودن گزارش مالی شرکتای قبول کرد شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

استاد راهنما

دکتر محمد سیرانی


شهریورماه 93

واسه رعایت تکهایی از متن پایان نامه مثلا :

(ممکنه هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزه یا بعضی نمادها و اشکال درج نشه ولی در فایل دانلودی همه چیز منظم و کامله)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                     صفحه

چکیده

فصول پایان نامه
2

فصل اول کلیات تحقیق

2

1- 1 مقدمه
2

2-1 تشریح و بیان موضوع
3

3-1 ضرورت انجام تحقیق

4

4-1 اهداف تحقیق

5

5-1 پرسشای تحقیق

6

6-1فرضیه‏های تحقیق

6

7-1روش شناسی تحقیق

7

8-1تعاریف عملیاتی واژه ها 7

فصل دوم: ادبیات تحقیق

9

1-2 مقدمه
9

2-2-مبانی نظری

9

1-2-2- گزارش مالی   10

2-2-2 مفاهیم نظری گزارشگری مالی   11

3-2-2 خصوصیات کیفی اطلاعات مالی   12

4-2-2 اطلاعات و اطلاعات مالی   13

3-2پیشینه موضوع و متغیرها 14

1-3- 2 مبانی نظری ویژگیهای كیفی اطلاعات مالی   14

2-3-2 به موقع بودن صورتای مالی   20

3-3-2 نسبت ارزش بازار به حقوق صاحبان سهام  22

4-3-2نسبت  نقدینگی   23

5-3-2 مدیریت بدهی   25

6-3-2  مدیریت دارایی   25

7-3-2 نسبت سودآوری   26

8-3-2 اهرم مالی   28

9-3-2 اندازه شرکت    29

4- 2 تحقیقات نظری

30

5-2 پژوهشای قبلی

32

1-5-2 تحقیقات خارجی   32

2-5-2 تحقیقات داخلی   43

3-5-2 خلاصه پژوهشای خارجی و داخلی   47

6-2 مدل مفهومی تحقیق   53

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

54

1-3مقدمه
54

2-3روش کلی تحقیق

55

3-3تعریف جامعه آماری

56

4-3 حجم نمونه و روش نمونه گیری و دلیل انتخاب

56

5-3روش جمع آوری داده ها و کاربرد اون
57

6-3 وسیله تحقیق و کاربردآن
57

7-3روشای و وسیله بررسی داده ها 58

8-3مدل تحقیق و نحوه اندازه گیری اونا 61

فصل چهارم: یافته های تحقیق

63

1-4مقدمه
63

2-4 توضیح نمونه آماری

63

3-4 توضیح یافته ها 65

1-3- 4آمار توصیفی   68

2-3-4آزمون نرمال بودن داده ها 69

4-4 شناسایی عوامل موثر بر به موقع بودن گزارش مالی

70

5-4 آزمایش عوامل موثر بر به موقع بودن گزارش مالی

72

6-4 رتبه بندی عوامل موثر بر به موقع بودن گزارش مالی

74

7-4 تعیین ساختار مجموعه مراتبی عوامل موثر بر به موقع بودن گزارش مالی

76

8-4 جمع بندی

76

فصل پنجم: خلاصه،نتیجه گیری و پیشنهادات

79

1- 5 مقدمه
79

2-5خلاصه یافته ها 79

4-5نتیجه گیری

82

5- 5 محدودیتای تحقیق

83

6-5پیشنهادای تحقیق

84

منابع و مآخذ
85

منابع فارسی

85

منابع لاتین

88

منابع اینترنتی

90

چکیده لاتین

 

فهرست جدولا

       عنوان                                                                                                              صفحه                                                                                                                       

جدول 1-2- خلاصه پژوهشای خارجی و داخلی

47

جدول 1-3- متغیرای تحقیق و مدل تحقیق اون

62

جدول 1-4 جدول نمونه های تصادفی جامعه آماری

65

جدول 2-4- متغیرای آمار توصیفی

68

جدول 3-4- یافته های آزمون نرمال داده ها

69

جدول 4-4- متغیرها و شاخص تحقیق

71

جدول 5-4- یافته های آزمون داده ها بررسی دلیلی

75

جدول 6-4- یافته های آزمون داده ها رتبه بندی فریدمن

75

جدول 1-5- اطلاعات مربوط به تحقیقات داخلی گذشته جهت مقایسه

81

فهرست شکل ها

عنوان                                                                                                                              صفحه                                                                                                                                                                                                                                                                                                

شکل 1-2- رابطه بین خصوصیات کیفی

19

شکل 2-2- مدل مفهومی تحقیق

53

شکل 1-4- بررسی دلیلی تاییدی عوامل موثر بر به موقع بودن گزارشگری مالی (حالت استاندارد)

73

شکل 2-4- بررسی دلیلی تاییدی عوامل موثر بر به موقع بودن گزارش گری مالی (حالت معنی داری)

74

 

 

 

چکیده

گزارش مالی واسه پاسخگویی به نیازای تصمیم گیرندگان ارائه می شه
بر این پایه، به موقع بودن به عنوان یکی از ویژگیای اطلاعات در گزارشگری مالی شناخته شده
به موقع بودن، اهمیت لازم واسه بازارهای سرمایه داره و به عنوان یکی از اجزای اصلی بازار سرمایه كارا حساب می شه
پخش به موقع اطلاعات باعث كاهش مساوی نبودن اطلاعات ، مبادلات نهانی، شایعها و درز اطلاعات دربازار می شه واسه انجام این هدف، گزارشای مالی بایدبرای آگاهی رسانی به موقع به تصمیم گیرندگان در دسترس باشه

هدف تحقیق حاضر  آزمایش و رتبه بندی و تعیین درجه اهمیت عوامل موثر بر به موقع بودن صورتای مالی که در این تحقیق شامل ارزش بازار،نسبت نقدینگی ،مدیریت دارایی،مدیریت بدهی،اهرم مالی ،اندازه شرکت وسودآوری  ه

به خاطر انجام تحقیق،صورتای مالی 113 شرکت قبول کرد شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال مالی 1381تا 1391  که با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده 80 شرکت انتخاب شده، مورد آزمایش قرار گرفته
در این تحقیق ازروش آمار توصیفی واسه طبقه بندی و تفسیر داده ها در جدول استفاد شد و بعد با استفاده از آزمونای کلموگروف-اسمیرنف و شاپیرو – ویلک، نرمال بودن پخش متغیرها آزمون گردیدو یافته ها نشون داد که داده ها نرمال هستن
بعد از آزمون بررسی دلیلی و آزمون رتبه بندی فریدمن واسه آزمایش و رتبه بندی وعوامل موثر بربه موقع بودن استفاده شد
یافته ها نشون داد که همه متغیرا در به موقع بودن صورتای مای تاثیر  مثبت داره و تنها ارزش بازار تاثیر منفی داره، نسبت نقدینگی به عنوان بیشترین تاثیر و درجه اهمیت عامل موثر و ارزش بازار به عنوان کمترین تاثیر ودرجه اهمیت شناخته شدن

کلیدهای واژه: به موقع بودن ،ارزش بازار ، نسبت نقدینگی، مدیریت دارایی ،مدیریت بدهی،اندازه شرکت ، سودآوری،بررسی دلیلی

 

فصل اول

 

کلیات تحقیق


فصول پایان نامه

 فصل اول کلیات تحقیق

1- 1 مقدمه

به موقع بودن یکی از خصایص مربوط بودن اطلاعات و به معنی اینه که اطلاعات مالی زمانی در اختیار استفاده کنندگان قرار بگیره که فرصت در پیش گرفتن تصمیم ، قضاوت و اقدام نسبت به موضوع مورد نظر واسه اونا وجود داشته باشه
یعنی ، اطلاعات مالی باید بیشتر از گذروندن زمانی که استفاده کنندگان می تونن بر مبنای اون اطلاعات د اوری و تصمیم گیری نماینددر اختیار اونا گذاشته شه

از آنجا که اطلاعات مالی نسبت به گذشت زمان بسیار حساسه و بعضی وقتا با مرور زمان ارزش و سودمندی خود رو در تصمیم گیری از دست میدن پس ،هر قدر ارائه اطلاعات به تاریخ اتفاق رویدادای مربوط نزدیکتر باشه اطلاعات به موقع تر هستش
نمونه این موضوع در گزارشری مالی نزدیک بودن زمان ارائه گزارش به تاریخ پایان دوره مالیه

اعضای هیات تهیه کننده استانداردای حسابداری در سر تاسر جهان تعیین کردن که به موقع بودن یکی از مهمترین ویژگیای کیفی اطلاعات مالی افشاء شد بوسیله سازمانهاست
همیشه بهش موافقت شده که اطلاعات حسابداری باید ویژگیای کیفی لازم کامل بودن ،قابل تکیه بودن ،مربوط بودن و توانایی مقایسه داشتن رو به خاطر به درد بخور بودن ،دارا باشه
قسمت کلی ای از مربوط بودن اطلاعات ، وابسته به به موقع بودنشه
هر قدر اطلاعات کامل ،قابل مقایسه و قابل تکیه باشه اون واسه شکل های جور واجور عاملین اقتصادی بی فایده س اگه اون واسه تصمیم گیری دیر افشا ء شه
با در نظر گرفتن اهمیت این موضوع ،کمیته استانداردای حسابداری بین المللی (IASC ) ،به موقع بودن رو در بین نشونه های مهم اطلاعات مالی در گزارشاتش در سال 1989 گذاشت
وبا این واقعیت که تهیه اطلاعات قابل تکیه زمان می بره اینجا یک انتخاب بین به موقع بودن و توانایی تکیه بوجود میاد
قوانین و مقررات اوراق بهادار در بیشتر کشورها با علم به این مسئله ،با در نظر گرفتن این که اونا روی پخش اطلاات مالی به وسیله شرکتای عمومی محدودیتای زمانی اعلام می کنن اما زمان کافی واسه تهیه اطلاعات قابل تکیه رو در اختیار شرکتها قرار میدن
علرغم اهمیت قائل شده واسه به موقع بودن به وسیله هم تهیه کنندگان استاندارد و هم تنظیم کنندگان قوانین اوراق بهادار در سرتاسر جهان ، اینجا تحقیقات نسبت کمی بر رو این نشونه صورت گرفته

 

در انجام هر پژوهشی یکی از مهمترین بخش­ها، ارائه طرح تحقیق (کلیات) مناسب می­باشه
در این فصل تلاش شده تا با بیان قسمتهای جور واجور مطالعه انجام شده، طرحی از آن ارائه شه
بدین منظور، باتوجه به اینکه به موقع بودن گزارش مالی در بازارای مالی بسیار روش زوم شده، در این تحقیق به رتبه بندی و تعیین درجه اهمیت اون پرداخته می شه

2-1 تشریح و بیان موضوع

مبنای تصمیم گیری سرمایه گذاران در بازار سرمایه، اطلاعاتیه كه در دوره های زمانی مشخص شده از طرف شركتا در بازار سرمایه منتشر می گرد اما این اطلاعات تنها زمانی مفید ثمر هستن كه در زمان مناسب گزارش شن
یعنی،تصمیمای مالی و اقتصادی استفاده كنندگان گزارشای مالی به راه قابل توجه های تحت اثر ارزش زمانی اطلاعات قرار داره
ارزش اطلاعات با افزایش تأخیر در پخش گزارشای مالی كاهش پیدا میکنه
سرمایه گذاران در آخر دوره مالی خیلی نیازمند اطلاعات هستن تا بتونن در مورد سرمایه گذاری خود پیش بینی و تصمیم گیری کنه
سودمندی، اثر و اعتبار اطلاعات در دسترس استفاده كنندگان، به سرعت گزارشگری مالی بستگی داره (جوشی 2005)
به موقع بودن، اهمیت لازم واسه بازارهای سرمایه داره و به عنوان یکی از اجزای اصلی بازار سرمایه كارا حساب می شه

سرعت گزارشگری، به معنی میزان تأخیر زمانی در ارائه گزارشای مالی شركتا باید مورد توجه ویژه تهیه كنندگان گزارشای مالی باشه
سودمندی صورتای مالی در صورتی که اونا در یک دوره منطقی بعد از تاریخ گزارش آماده نباشه از بین میره
یک شرکت باید در موقعیتی باشه که صورتای مالی خود رو به موقع افشا کنه
 به موقع بودن گزارشای مالی،یكی از مهمترین اركان كیفیت ارائه اطلاعات مالی شركت هاست، به چه دلیل كه بهنگام بودن اطلاعاته كه می تونه به استفاده بهتر و مفیدتر استفاده كنندگان اطلاعاتی منجر بشه كه محصول پایانی سیستم حسابداری مخابره می كند

منظور از این تحقیق تعیین عواملی که باعث کوتاه تر شدن و به موقع تر کردن تایم تهیه صورتا ی مالیه
بنابر این دراین تحقیق به رابطه بین به موقع بودن گزارشای مالی شرکت و متغیرهای مربوط به نسبتای حسابداری  در بورس تهران پرداخته می شه
پس سوال اصلی تحقیق یعنی: چه عواملی بر به موقع بودن  گزارش مالی در شرکتای قبول کرد شده در بورس اوراق بهادار تهران موثره و ترتیب و میزان اهمیت هر عامل چیجوریه ؟

تعداد صفحه :107

قیمت : 14700 تومن

com/?checkout=3113″ method=”post” name=”frm_jahanpay3113″>

بی معطلی پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیره

و در جدا از اینکه فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شه

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail
com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارین می تونین مبلغ مورد نظر واسه هر فایل رو کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز رو به ایمیل ما ارسال کنین تا فایل رو از راه ایمیل دریافت کنین

***  *** ***

Written by