دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

عنوان : بررسی و مقایسه محتوای اطلاعاتی كیفیت سود طی مراحل چرخه عمر شركتها

 

واحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی

پایان نامه كارشناسی ارشد رشته حسابداری

موضوع

بررسی و مقایسه محتوای اطلاعاتی كیفیت سود طی مراحل چرخه عمر شركتها

استاد راهنما

دكتر فرزین رضایی

استاد مشاور

دكتر یونس بادآور نهندی

سال تحصیلی1391-1390

واسه رعایت تکهایی از متن پایان نامه مثلا :

(ممکنه هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزه یا بعضی نمادها و اشکال درج نشه ولی در فایل دانلودی همه چیز منظم و کامله)

فصل اول : کلیات  تحقیق

چکیده

1

1-1) مقدمه

3

1-2)  بیان مسئله

3

1-3) اهداف تحقیق

4

1-4) فرضیه های تحقیق

4

1-5) قلمرو تحقیق

5

1-5-1)محدوده زمانی

5

1-5-2) مکانی

5

1-6) روش تحقیق

5

1-7) روش جدا سازی و بررسی داده ها

5

1-8) ساختار تحقیق

5

فصل دوم : ادبیات تحقیق

2-1) بخش اول : کیفیت سود

8

2-1-1) اهداف حسابداری و گزارشگری مالی

8

2-1-2) ظهور نظریه کیفیت سود

10

2-1-3) معنی کیفیت سود

11

2-1-4) تعریف کیفیت سود

12

2-1-5) اهمیت آزمایش کیفیت سود

14

2-1-6) عناصر تأثیرگذار بر کیفیت سود

15

2-1-6-1)روشهای حسابداری

15

2-1-6-2) برآوردهای  حسابداری

17

2-1-6-3) سیستم کنترلهای داخلی و مدیریت

18

2-1-6-4) نوع صنعت

18

2-1-6-5) ویژگیهای مالی

18

2-1-6-6) عوامل سیاسی

19

2-1-7) شاخص کیفیت سود

20

2-1-8) بررسی  کیفیت سود

20

2-1-9) بررسی بنیادی کیفیت سود

22

2-2) بخش دوم : تئوری چرخه عمر شرکت

25

2-2-1) مراحل چرخه عمر شرکت

26

2-2-1-1) زمان رشد

  26

ایجاد

26

بچگی

27

رشد سریع

27

بلوغ

28

تکامل

29

2-2-1-2) زمان پیری

30

ثبات

30

اشرافیت

31

بوروکراسی ابتدایی

32

بوروکراسی و نابودی

33

2-2-2) نحوه عملكرد و تعیین موقعیت واحدای تجاری در منحنی چرخه عمر

34

2-2-3) ویژگی­های مالی واحدای تجاری در مراحل جور واجور چرخه عمر شركت

35

 • مرحله تولد یا ظهور

  36

 • مرحله رشد

    36

 • مرحله بلوغ

  36

 • مرحله نابودی یا سكون

  36

2-3)بخش سوم:گذشته تحقیق

36

2-3-1)گذشته مربوط به کیفیت سود

37

2-3-1-1)تحقیقات خارجی مربوط به کیفیت سود

37

2-3-1-2) تحقیقات داخلی مربوط به کیفیت سود

42

2-3-2)گذشته مربوط به چرخه عمر

44

2-3-2-1) گذشته تحقیقات خارجی مربوط به چرخه عمر شرکت

44

2-3-2-2) گذشته تحقیقات داخلی مربوط به چرخه عمر شرکت

47

فصل سوم : روش شناسی تحقیق

3-1) مقدمه

50

3-2) تهیه فرضیه ها

50

3-2-1) فرضیه های اصلی

51

3-2-2-1) فرضیه های فرعی (مربوط به فرض اصلی اول)

51

3-2-2-2) فرضیه های فرعی (مربوط به فرض اصلی دوم)

51

3-2-2-3) فرضیه های فرعی (مربوط به فرض اصلی سوم)

51

3-3) روش تحقیق

51

3-4) جمع آوری اطلاعات

52

3-5) جامعه آماری

52

3-6) دوره زمانی تحقیق

52

3-7) شرایط انتخاب نمونه آماری

52

3-8) نحوه جدا شرکتها به مراحل چرخه عمر

53

3-9) مدل تحقیق

54

3-10) محاسبه متغیرا با استفاده از داده های تحقیق

55

3-10-1) متغیر جداگونه

55

الف) کیفیت سود با استفاده از الگوی  پنمن

55

ب) کیفیت سود با استفاده از الگوی  بارتون – سیمکو

56

ج) کیفیت سود با استفاده از الگوی  لویز

56

3-10-2)متغیر وابسته:     

57

3-10-2-1) بازده هرساله سهام (SRE)

57

3-10-2-2)قیمت سهام

58

3-10-3)متغیر کنترل:

58

3-10-3-1) اندازه شرکت (SIZE)

58

3-10-3-2) سرعت گردش داراییها(TOR)

58

3-11)روش اجرای آزمونا

58

قدم اول:آزمون نرمال بودن داده ها

59

قدم دوم :آزمون اتحاد

59

قدم سوم:رگرسیون چندگانه

59

قدم چهارم:بررسی خطاها

60

الف)خود اتحاد

60

ب)نرمال بودن خطاها

60

3-12)خلاصه فصل  سوم

61

فصل چهارم : جدا سازی و بررسی اطلاعات

4-1)مقدمه

63

4-2) یافته های توصیفی متغیرهای تحقیق

63

4-3) یافته های بدست اومده

65

4-3-1) آزمون نرمال بودن متغیرها

65

4-3-2)آزمون فرضیه ها و یافته های اون

65

4-3-2-1)آزمون فرضیه اول

65

4-3-2-2)آزمون فرضیه دوم

70

4-3-2-3)آزمون فرضیه سوم

75

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1) مقدمه

82

5-2) مروری بر خطوط کلی تحقیق

82

5-3) یافته های مهم تحقیق و نتیجه گیری

83

5-4) پیشنهادات برخاسته از تحقیق

85

5-5) پیشنهادات واسه تحقیقات آینده

85

پیوستا

87

منابع و ماخذ

منابع فارسی

108

منابع انگلیسی

109

چکیده انگلیسی

111

فهرست اشکال و جداول

جدول 2-1)فرق های بین شركت­های دردوران رشد و شركت­های دردوران پیری

34

شکل 2-1) نحوه عملكرد و تعیین موقعیت واحدای تجاری در منحنی چرخه عمر

35

جدول 3-1) مدل چرخه عمر

54

جدول 3-2) تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق

54

جدول 3-3) متغیرهای الگوی تحقیق

54

جدول 4-1) آمار توصیفی متغیرهای تحقیق

63

جدول 4-2) آمار توصیفی متغیرهای تحقیق مرحله رشد

64

جدول 4-3) آمار توصیفی متغیرهای تحقیق مرحله بلوغ

64

جدول 4-4) آمار توصیفی متغیرهای تحقیق مرحله نابودی

64

جدول 4-5) آزمون نرمال بودن متغیرها

65

جدول4-6) یافته های حاصل از رگرسیون بین قیمت سهام وکیفیت سود با الگوهای لویز و پنمن

طی مرحله رشد

66

جدول4-7) یافته های حاصل از رگرسیون بین بازده سهام وکیفیت سود با الگوهای لویز و پنمن

طی مرحله رشد

67

جدول4-8) یافته های حاصل از رگرسیون بین قیمت سهام وکیفیت سود با الگوهای لویز و پنمن

طی مرحله بلوغ

67

جدول4-9) یافته های حاصل از رگرسیون بین بازده سهام وکیفیت سود با الگوهای لویز و پنمن

طی مرحله بلوغ

68

جدول4-10) یافته های حاصل از رگرسیون بین قیمت  سهام وکیفیت سود با الگوهای لویز و پنمن

طی مرحله نابودی

69

جدول4-11) یافته های حاصل از رگرسیون بین بازده  سهام وکیفیت سود با الگوهای لویز و پنمن

طی مرحله نابودی

69

جدول4-12) یافته های حاصل از رگرسیون بین قیمت  سهام وکیفیت سود با الگوهای لویز و

بارتون-سیمکو طی مرحله رشد

71

جدول4-13) یافته های حاصل از رگرسیون بین بازده  سهام وکیفیت سود با الگوهای لویز و

بارتون-سیمکو طی مرحله رشد

71

جدول4-14) یافته های حاصل از رگرسیون بین قیمت  سهام وکیفیت سود با الگوهای لویز و

بارتون-سیمکو طی مرحله بلوغ

72

جدول4-15) یافته های حاصل از رگرسیون بین بازده  سهام وکیفیت سود با الگوهای لویز و

بارتون-سیمکو طی مرحله بلوغ

73

جدول4-16) یافته های حاصل از رگرسیون بین قیمت  سهام وکیفیت سود با الگوهای لویز و

بارتون-سیمکو طی مرحله نابودی

74

جدول4-17) یافته های حاصل از رگرسیون بین بازده  سهام وکیفیت سود با الگوهای لویز و

بارتون-سیمکو طی مرحله نابودی

74

جدول4-18) یافته های حاصل از رگرسیون بین قیمت  سهام وکیفیت سود با الگوهای پنمن و

بارتون-سیمکو طی مرحله رشد

75

جدول4-19) یافته های حاصل از رگرسیون بین بازده  سهام وکیفیت سود با الگوهای پنمن و

بارتون-سیمکو طی مرحله رشد

76

جدول4-20) یافته های حاصل از رگرسیون بین قیمت  سهام وکیفیت سود با الگوهای پنمن و

بارتون-سیمکو طی مرحله بلوغ

77

جدول4-21) یافته های حاصل از رگرسیون بین بازده  سهام وکیفیت سود با الگوهای پنمن و

بارتون-سیمکو طی مرحله بلوغ

78

جدول4-22) یافته های حاصل از رگرسیون بین قیمت  سهام وکیفیت سود با الگوهای پنمن و

بارتون-سیمکو طی مرحله نابودی

78

جدول4-23) یافته های حاصل از رگرسیون بین بازده  سهام وکیفیت سود با الگوهای پنمن و

بارتون-سیمکو طی مرحله نابودی

79

جدول 5-1) ضرایب کیفیت سود الگوهای تحقیق  حاصل از رگرسیون(قیمت سهام)

84

جدول 5-2) مقایسه ضرایب کیفیت سود الگوهای تحقیق (قیمت سهام)

84

جدول 5-3) ضرایب کیفیت سود الگوهای تحقیق  حاصل از رگرسیون(بازده سهام)

84

جدول 5-4) مقایسه ضرایب کیفیت سود الگوهای تحقیق (بازده سهام)

85

جدول الف) شرکتای عضو نمونه آماری

88

جدول ب-1) آزمون نرمال بودن داده ها

89

جدول ب-2) یافته های آزمون رگرسیون ترکیبی در مرحله رشد با الگوی پنمن

89

جدول ب-3) یافته های آزمون رگرسیون ترکیبی در مرحله بلوغ با الگوی پنمن

91

جدول ب-4): یافته های آزمون رگرسیون ترکیبی در مرحله نابودی با الگوی پنمن

93

جدول ب-5) یافته های آزمون رگرسیون ترکیبی در مرحله رشد با الگوی بارتون-سیمکو

95

جدول ب-6) یافته های آزمون رگرسیون ترکیبی در مرحله بلوغ با الگوی بارتون-سیمکو

97

جدول ب-7) یافته های آزمون رگرسیون ترکیبی در مرحله نابودی با الگوی بارتون-سیمکو

99

جدول ب-8) یافته های آزمون رگرسیون ترکیبی در مرحله رشد با الگوی لویز

101

جدول ب-9) یافته های آزمون رگرسیون ترکیبی در مرحله بلوغ با الگوی لویز

103

جدول ب-10) یافته های آزمون رگرسیون ترکیبی در مرحله نابودی با الگوی لویز

105

 

فصل اول

کلیات

 

رئوس مطالب:

بیان مسئله

اهداف تحقیق

فرضیه های تحقیق

قلمرو تحقیق

جامعه آماری

روش تحقیق

 

1-1)مقدمه:

گزارشهای مالی یکی از مهمترین  فرآوردهای سیستم حسابداریه که یکی ازاهداف کلی اون جفت و جور کردن اطلاعات لازم واسه آزمایش کارکرد و توانایی سود آوری بنگاه اقتصادیه
یکی از شکل های جور واجور حسابداری که در گزارشهای مالی تهیه و ارائه می شه سود خالصه که کاربردهای متفاوتی داره
معمولا سود به عنوان دلیلی واسه تهیه سیاستهای تقسیم سود و راهنمایی واسه سرمایه گذاری و تصمیم گیری و آخر سر دلیلی واسه پیش بینی به حساب میاد
تعدادی از محققان رابطه بازده  و قیمت بازار سهام باکیفیت سود رو مورد بررسی قرار دادن
لکن این محققان تاثیر عامل کلیدی مثل چرخه عمر شرکت رو روی بازده و قیمت بازار  سهام و کیفیت سود  مورد بررسی قرار نداده ان
طبق تئوری چرخه عمر، شرکتا در مراحل جور واجور چرخه عمر از نظر مالی و اقتصادی دارای نمودگرها و رفتارای خاصی هستن ، یعنی ویژگیای مالی و اقتصادی یک شرکت تحت تاثیر مرحله ای از چرخه عمره که شرکت در اون قرار داره
یافته های پژوهشهای قبلی هم نشون دهنده اینه که عکس العمل و پاسخای بازار سرمایه به اطلاعات حسابداری در مراحل جور واجور چرخه عمر رابطه معناداری با هم دارن

با در نظر گرفتن مطالب فوق ، هدف اصلی این تحقیق بررسی  رابطه بازده و قیمت سهام با کیفیت سود طی مراحل چرخه عمر شرکتهاه
در این تحقیق با استفاده از الگوهای لویز(2003) ، بارتون- سیمکو(2002) و پنمن(2001)کیفیت سود محاسبه و رابطه اون با بازده و قیمت بازار سهام درزمان مراحل  جور واجور چرخه عمر شرکتها بررسی می شه

1-2)بیان مسئله:

بدلیل نبود اطلاعات در مورد کیفیت سود در مراحل چرخه عمر شرکتها در این تحقیق تلاش بر اینه که این روابط بررسی شن
محتوای اطلاعاتی کیفیت سود طی مراحل چرخه عمر شرکت جهت در پیش گرفتن تصمیمات سرمایه گذاری مورد بررسی قرار میگیره
منظور از محتوای اطلاعاتی کیفیت سود یعنی بررسی تاثیرات کیفیت سود بر قیمت و بازده سهام
در این تحقیق از روی تغییراتی که کیفیت سود بر بازده و قیمت بازارسهام میذاره واسه بررسی رفتار سرمایه گذاران استفاده می کنیم
در این تحقیق رابطه بازده و قیمت بازار سهام با کیفیت سود درزمان مراحل چرخه عمر شرکتها مورد بررسی قرار میگیره
این تحقیق در صدده کیفیت سود  رو با 3 الگوی لویز(2003) ، بارتون- سیمکو(2003) و پنمن(2001)مورد بررسی بذاره
این 3 الگو بشرح زیره:

در الگوی لویز، کیفیت سود به وسیله  تغییرات سود که برابر با انحراف استاندارد از سود عملیاتی تقسیم بر انحراف استاندارد از com/?checkout=7341″ method=”post” name=”frm_jahanpay7341″>com/?checkout=3113″ method=”post” name=”frm_jahanpay3113″>

بی معطلی پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیره

و در جدا از اینکه فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شه

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail
com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارین می تونین مبلغ مورد نظر واسه هر فایل رو کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز رو به ایمیل ما ارسال کنین تا فایل رو از راه ایمیل دریافت کنین

***  *** ***

Written by