دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی و طراحی مجتمع زیستی

تمایل :برنامه ریزی شهری

عنوان : توانمندسازی وساماندهی اجتماعات ساکن در سکونتگاه های غیررسمی با تأکید بر سرمایه اجتماعی  مورد پژوهی: سکونتگاه غیررسمی شهر ساری –کویای آزادی، چمران و غفاری 

دانشگاه شهید بهشتی

دانشکده معماری و شهرسازی

گروه برنامه ریزی و طراحی مجتمع زیستی

دوره کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری

 

پایان­ نامه کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی شهری

 

توانمندسازی وساماندهی اجتماعات ساکن در سکونتگاه های غیررسمی با تأکید بر سرمایه اجتماعی

مورد پژوهی: سکونتگاه غیررسمی شهر ساری کویای آزادی، چمران و غفاری

 

استاد راهنما

دکتر فرّخ مشیری

 

استاد مشاور

 دکتر مظفّر صرافی

 

دی  1392

واسه رعایت تکهایی از متن پایان نامه مثلا :

(ممکنه هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزه یا بعضی نمادها و اشکال درج نشه ولی در فایل دانلودی همه چیز منظم و کامله)

 

فهرست مطالب                                                                                                                                     شماره صفحه

فصل اول: کلیّات تحقیق

1-1- طرح مسأله

1

1-2- ضرورت و اهمیت موضوع مورد مطالعه

2

1-3- پرسشای تحقیق

3

1-4- بیان اهداف تحقیق

3

1-5- تشریح روش کار تحقیق

4

 

 

فصل دوم: مبانی و چارچوب نظری تحقیق

بخش اول: مرور پایه­های مفهومی و تجربی مربوط به اسکان غیررسمی

2-1- تعریف و ساختیابی اسکان غیررسمی

5

2-2- ویژگیای سکونتگاه های غیر رسمی

6

2-2-1-  اقتصادی

7

2-2-1-1- معنی بخش غیررسمی اقتصاد

8

2-2-2-  فرهنگی

10

2-2-3-  اجتماعی

10

2-2-4-  حقوقی

10

2-2-4-1-  شکل های جور واجور مالکیتها و نحوه تملک

11

2-2-5-  کالبدی

11

2-2-5-1-  شکل های جور واجور قرار گرفتن و مکانیابی

12

2-2-6- خونه

12

2-2-7- بافت سکونتگاهها و ساختار شبکه ارتباطی

13

2-2-8- دسترسی به خدمات و امکانات روبنایی و پایه ای

13

2-3- مروری بر سیر اسکان غیررسمی در جهان

15

2-4- روند ساخت و تکامل سکونتگاههای غیررسمی

16

2-4-1- تهاجم منظم

17

2-4-2- تصرف خزنده

18

2-4-3- بازتقسیم زمین

18

2-5-  طبقه بندی سکونتگاه های غیر رسمی

19

2-6-  بررسی دلایل تشکیل اسکانای غیررسمی در کشورهای در حال پیشرفت

21

2-6-1- عوامل ساختاری جامعه

23

2-6-2- عوامل سازمانی

23

2-6-3- از دست دادن سیستمای حمایتی و مشارکتی

23

2-6-4- فعالیتهای باندهای (مافیایی) حروم زمین

24

2-6-5- به درد نخوری سیاستهای جفت و جور خونه

24

2-6-6- غیرقابل استطاعت بودن واحدهای مسکونی واسه فقرای شهری

24

2-7- فقر شهری و رابطه اون با اسکان غیررسمی

25

2-7-1- تعریف فقر:

25

2-7-2- فقر و اسکان غیر رسمی

26

2-8- شناخت برنامه نهادهای جهانی مربوط به اسکان غیررسمی و دیدگاههای اونا

28

2-8-1- بانک جهانی (Word Bank)

28

2-8-2- هبیتات(UN-HABITAT)

30

2-8-3- برنامه عمران ملل متحد (UNDP)

32

2-9- رویکردهای فلسفی- سیاسی نسبت به سکونتگاههای غیررسمی

33

2-9-1- دسته اول: لیبرال

33

2-9-2- دسته دوم: رادیکالی

33

2-9-3- دسته سوم: جامعه گرایی

34

2-10-  رویکردهای دخالت در پیشرفت سکونتگاه های غیررسمی:

34

2-10-1- دوره اول (دهه 1960)

35

2-10-1-1- راه و روش ندیده انگاری

37

2-10-1-2- راه و روش حذف و تخلیه اجباری

38

2-10-1-3- راه و روش خونه عمومی:

39

2-10-2- دوره دوم (دهه 1970)

40

2-10-2-1- راه و روش زمین و خدمات

42

2-10-2-2- راه و روش ارتقاءبخشی (بهتر ساختن)

43

2-10-2-3- پیشرفت کم افزا (افزایشی)

46

2-10-2-4- راه و روش خودیاری

46

2-10-3- دوره سوم (دهه 1980)

47

2-10-3-1- راه و روش ارتقای محیطی

49

2-10-3-2- راه و روش توانمندسازی

51

2-10-4- دوره چهارم (دهه گذشته)

58

2-10-4-1- حکمروایی خوب

58

2-11- جمع بندی و نتیجه گیری

65

 

بخش دوم: مرور مفاهیم مربوط به سرمایه اجتماعی

2-12-  اهمیت سرمایه اجتماعی

68

2-13- تعریف سرمایه اجتماعی

69

2-14- گونه های جور واجور سرمایه اجتماعی

70

2-14-1- سرمایه اجتماعی درون گروهی

71

2-14-2-  سرمایۀ اجتماعی بین گروهی

71

2-14-3- سرمایۀ اجتماعی ارتباطی

71

2-15- دیدگاه های نظری سرمایه اجتماعی

72

2-15-1- دیدگاه بر اساس جامعه محلی

72

2-15-2- دیدگاه شبکه ها

73

2-15-3- دیدگاه نهادی

74

2-15-4- دیدگاه هم افزایی

75

2-16- عوامل موثر بر ایجاد، حفظ و نابودی سرمایۀ اجتماعی

76

2-16-1- بستگی شبکه های اجتماعی

76

2-16-2- ثبات

77

2-16-3- ایده سیاسی

77

2-16-4- وابستگی آدما به همدیگه

77

2-17- امتحان سرمایه اجتماعی

78

2-17-1- الگوهای اندازه گیری سرمایه اجتماعی

78

2-17-2- سطوح بررسی

79

2-17-2-1- سطح خرد

79

2-17-2-2- سطح میانی

80

2-17-2-3- سطح کلان

80

2-18- ابعاد سرمایه اجتماعی

81

2-19- شاخصهای سرمایۀ اجتماعی

81

2-20- جمع بندی و نتیجه گیری

85

 

 

فصل سوم: بررسی ویژگی­ها و پروسه شکل­گیری سکونتگاه­های غیررسمی در ایران

مقدمه

1

3-1-  چگونگی و عوامل موثر بر تشکیل سکونتگاه های غیررسمی در ایران

86

3-2- برنامه ریزی شهری در ایران راهی واسه زیاد مشکل سکونتگاه های غیررسمی 91

3-3- عوامل موثر بر تشکیل متفاوت سکونتگاه های غیررسمی در ایران در مقایسه با بقیه کشورها     92

3-4- مروری بر راهکارهای چاره جویی اسکان غیررسمی در ایران

93

3-4-1-  نگاهی بر سند توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی در ایران

93

3-5- نتیجه گیری

98

 

 

فصل چهارم: ویژگی­ها و مشخصات عام سکونتگاه غیررسمی شهر ساری

مقدمه

99

4-1- معرفی مورد پژوهی و دلایل انتخاب اون

99

4-2- روند ساخت و تکامل محله هدف

100

4-3- ویژگیای محله هدف

101

4-3-1-  اقتصادی

101

4-3-1-1- ساختار اشتغال و گروه های درآمد- هزینه

101

4-3-1-2- موقعیت مکانی و نوع فعالیت اقتصادی گروه های کلی شغلی

101

4-3-2- فرهنگی

103

4-3-2-1- ترکیب اجتماعی

103

4-3-2-2- پخش گروه های اجتماعی طبق بافت فرهنگی

103

4-3-3-  اجتماعی

104

4-3-3-1- جمعیت

104

4-3-3-2- بررسی ویژگی خانوار – بعد خانوار

104

4-3-3-3- شناخت جریانای مهاجرتی و منشأ

104

4-3-4- حقوقی

105

4-3-4-1- شکل های جور واجور مالکیت و نحوه تملک

105

4-3-5-  کالبدی

105

4-3-5-1- خدمات موجود در محله

105

4-3-5-2- نظام ساخت و ساز

108

4-3-5-3- نظام سازه ابنیه

109

4-3-5-4- نظام دفع آبای سطحی

110

4-3-5-5-  شکل های جور واجور قرار گرفتن و مکانیابی

111

4-3-6-خونه

111

4-3-7- بافت سکونتگاه

111

4-3-7-1-  موضع شناسی

111

4-3-7-2-  ریخت شناسی

112

4-3-7-3- گونه شناسی

112

4-3-8- ساختار شبکه ارتباطی

113

4-3-8-1- نظام دسترسی: طبق مجموعه مراتب

113

4-3-8-2- نظام دسترسی: طبق عرض

113

4-3-8-3- نظام دسترسی: طبق پوشش کف

114

4-3-8-4- نظام دسترسی: طبق شیب

114

 

 

فصل پنجم: امتحان و بررسی میزان سرمایه اجتماعی موجود در سکونتگاه غیررسمی شهر ساری

مقدمه

116

5-1- امتحان میزان سرمایه اجتماعی

116

5-1-1- روش تهیه پرسشنامه

117

5-1-2-  روش تکمیل پرسشنامه

119

5-1-3- روش بررسی پرسشنامه

119

5-1-3-1- گروه ها و شبکه ها

120

5-1-3-2- اعتماد و اتحاد

120

5-1-3-3- تعاون و عمل جمعی

122

5-1-3-4- ارتباطات و اطلاعات

122

5-1-3-5- اتحاد اجتماعی

122

5-1-3-6- اقدامات سیاسی و توانمندسازی

123

5-2- جمع بندی و نتیجه گیری

123

 

 

فصل ششم: راهکارها و پیشنهادات

6-1-  راهکارها و پیشنهادات

125

6-1-1- راهکارها و پیشنهادات در سطح کلان

126

6-1-2- راهکارها و پیشنهادات در سطح خرد

129

 

 

منابع

منابع

131

منابع فارسی:

131

منابع لاتین

135

پیوست شماره یک: پرسشنامه ساکنین

فهرست جداول                                                                                                                                    شماره صفحه

جدول 2-1- ویژگیای بخش رسمی و غیررسمی

9

جدول 2-2- اصطلاحات عادی واسه توضیح سکونتگاه های غیررسمی

19

جدول 2-3- معیارهای طبقه بندی سکونتگاه های غیر رسمی

20

جدول 2-4- کلی ترین طبقه بندیای بررسی محلهای تهیدستان

21

جدول2-5- دوره های زمانی و فعالیتای در ارتباط بانک جهانی در سکونتگاه های غیررسمی

29

جدول2-6- دلایل تشکیل اسکانای غیررسمی در کشورهای در حال پیشرفت

34

جدول2-7- اجزای پروژه بهتر ساختن و ارتقای محله کم درآمدها

45

جدول 2-8- عناصر و اجزای بهتر ساختن از نگاه اتحاد شهرها

45

جدول 2-9- شاخصای ظرفیت: میدون ها و عوامل

56

جدول 2-10- ویژگیای حاکمیت خوب شهری

63

جدول2-11- تعاریف سرمایۀ اجتماعی از دیدگاه اندیشمندان جور واجور

69

جدول2-12- چار نظریۀ اصلی سرمایۀ اجتماعی

76

جدول 2-13- ویژگیای الگوهای اندازه گیری سرمایه اجتماعی

79

جدول2-14- شاخصای سرمایه اجتماعی

82

جدول2-15- شاخصای سرمایه اجتماعی گروترت (1998)

82

جدول2-16- سنجهای اساسی سرمایه اجتماعی، تعیین کنندها و پیامدها

83

جدول2-17- شاخصای سرمایۀ اجتماعی و معنی مفهومی شاخصا

84

جدول 3-1- اهداف، راهبردها، سیاستها و اصولای سند ملی توانمندسازی

96

جدول 4-1- سطح خدمات محله هدف با در نظر گرفتن سرانه پیشنهادی طرح تفصیلی شهر ساری

106

جدول 5-1- شاخصای سرمایه اجتماعی در امتحان سرمایه اجتماعی در محله هدف

118

جدول 5-2- بررسی پاسخای شاخص اعتماد و اتحاد

121

جدول 5-3- بررسی میزان اعتماد به افراد جور واجور جامعه

121

جدول 5-4- بررسی شاخص اتحاد اجتماعی

122

جدول 5-5- بررسی تعیین کنندهای شاخص اقدامات سیاسی و توانمندسازی

123

جدول6-1- راهبردها و پیشنهادات تقویت سرمایه اجتماعی در سطح کلان

127

جدول 6-2- راهبردها و پیشنهادات تقویت سرمایه اجتماعی در سطح خرد

130

 

 

فهرست شکلا                                                                                                                                   شماره صفحه

شکل 2-1- تاثیر عوامل داخلی و خارجی در پیدایش و پیشرفت سکونتگاه غیررسمی

16

شکل 2-2-  عوامل اصلی در تشکیل اسکانای غیررسمی در کشورهای در حال پیشرفت

22

شکل 2-3- جنبه های جور واجور فقر شهری

26

شکل 2-4- نتیجه های انباشتی فقر شهری

27

شکل 2-5-  تشکیل محلهای فقیرنشین و رابطه اون با فقر

27

شکل 2-6- چارچوب نظری توانمندسازی و ارتقای محیطی اسکان غیررسمی

57

شکل 2-7- عوامل موثر بر آسون کردن حاکمیت خوب

60

شکل 2-8- روابط کنشگران شهری

62

شکل 2-9- ویژگیای حکمروایی خوب شهری

64

شکل 2-10- جایگاه سرمایه اجتماعی در توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی

67

شکل 2-11- سطوح بررسی سرمایه اجتماعی

80

شکل 3-1-  چارچوب نظری سه سطحی در مورد شرایط ایران

90

شکل 4-1-  موقعیت محله هدف در شهر ساری

100

شکل 4-2- موقعیت محله هدف در ناحیه 3 شهر ساری

100

شکل 4-5- نوع مصالح بکارگرفته شده در ساخت و سازه های محله هدف

108

شکل 4-6- بنایی با سازه ناپایدار در انتهای کوی غفاری

109

شکل 4-7- بنایی با سازه مصالح بنایی در محدوده جنوبی کوی آزادی

109

شکل 4-8- سازه ساختمون در لبه شرقی محدوده –حاشیه حریم لوله گاز

109

شکل 4-9- آبگرفتگی معبر اصلی کوی آزادی  و شکل 4-10- آبگرفتگی معبر اصلی کوی غفاری

110

شکل 4-11- نقاط بحرانی دفع آبای سطحی در محله هدف

110

شکل 4-12- نظام آبراهها و پیاده راه های بین اراضی کشاورزی قبل از ساخت بافت

111

شکل 4-13- مورفولوژی بافت طبق نظام راه یابی

112

شکل 4-14- نظام گونه شناسی بافت طبق دانه بندی قطعات و نظام توده و فضا

113

شکل 4-15- مجموعه مراتب نظام دسترسی در وضع موجود

113

شکل 4-16- عرض معابر موجود در محله هدف

114

شکل 4-17- پوشش کف معابر در وضع موجود در محله هدف

114

شکل5-1- پیوند بین مدل اعتماد و مدل ترتیب پاکستون در امتحان سرمایه اجتماعی

117

 

فصل اول: کلیّات تحقیق


 

1-1- طرح مسأله

با در نظر گرفتن رشد افسار گسیخته شهرنشینی در کشورهای در حال پیشرفت، فقر و محرومیت از مسائل اساسی و اساسی به حساب می­رود که شهرها با اون درگیر هستن
رشد پدیده فقر شهری و عمیق­تر شدن شکاف طبقاتی در شهرهای بزرگ باعث شده که گروه­های کم درآمد در غالب اجتماعات محلی در فضاهای جغرافیایی خاص شکل گیرند که از روند کلی پیشرفت برکنار مونده و به اصطلاح به حاشیه رانده شده، هستن
، شهرهای خیلی از کشورهای کمتر پیشرفته با مشکل عمیق برابری نیافتگی الگوهای رفتاری و فن­آوری وارد شده از کشورهای بیشتر پیشرفته روبرو می­باشن، از درخشش­های این برابری نیافتگی، شلوغی در ساختار فضایی و بروز پدیده اسکان غیررسمی در این شهرها بوده که به ویژه با در نظر گرفتن ویژگیهای ساختار فضایی و ساختار­های هدایت و کنترل شهری در اونا در سال­های گذشته با رشد و گسترش قابل توجه­ای روبرو بوده­ان، بنابر این توجه جدی به بهتر شدن وضعیت این سکونتگاه ها به دلیل نتیجه های منفی اون در ابعاد جور واجور ضرورت داره
از اونجا كه راه حل­هایی مثل حذف و تخریب یا دادن خدمات صرف از طرف سازمان­های ذ­ی­ربط  بدون قبول کردن حق شهروندی و بكارگیری نیروی شراكتی این اجتماعات هیچ­کدوم فایده نداشت­ه­ان، بنابر این باید در جست­وجوی راه حلی ریشه­ای و درونزا در نحوه روبرو شدن با این سكونتگاه­ها بود تا بشه به یكپارچگی این محله­ها با محله­های رسمی شهر رسید
دیدگاه بر اساس توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه­های غیررسمی بیشترین تلاش خود رو متوجه نحوه عکس العمل تهیدستان و کم درآمدهای شهری به حل مسئله خونه و سرپناه خود و راه­حل­ها و راه­کارای توانمندسازی اون­ها و سروسامون­بخشی سکونتگاه­های غیررسمی کرده
این روش بر بسیج همه امکانات بالقوه و منابع و همه عوامل واسه ایجاد خونه و بهبودی در شرایط زندگی جوامع فقیر تاکید داره و به مردم این فرصت رو می­بده که شرایط خونه و محل زندگی خود رو با در نظر گرفتن اولویت­ها و نیازهایشان بهبود بخشن
در روش توانمندسازی مرکز توجه، ساکنان شهر و مردم هستن و دولت پایبند می­شه که تسهیلات لازم رو واسه اونا جفت و جور کنه
طبق توانمندسازی سکونتگاه­های غیر رسمی توجه به سرمایه­های اجتماعی این سکونتگاه­ها می تونه نقش موثری در ارتقاء کیفیت محیطی اون­ها داشته باشه
نظریه سرمایه اجتماعی به وسیله چار عامل معرفی می شه : اعتماد، همکاری، مشارکت مدنی و ارتباطات دوطرفه
مشارکت فرآیندیه که در اون مردم محلی می­تونن با هم واسه ایجاد تغییر در زندگی خود کار کنن و در تصمیم­گیری در مورد مسایل دور و بر زندگی خود نقش فعال داشته باشن
سرمایه اجتماعی مجموعه هنجارهای موجود در سیستم­های اجتماعیه که موجب ارتقای سطح همکاری اعضای اون جامعه شده و موجب پایین اومدن سطح هزینه­های تبادل­ها و رابطه­ها می­شه
سرمایه اجتماعی در جوامع نقشی به مراتب مهم­تر از سرمایه فیزیکی و انسانی اجرا می­کنه
بگونه­ای که در نبود سرمایه اجتماعی اثر بقیه سرمایه­ها در جامعه کم شده و بدون سرمایه اجتماعی پیمودن رو­ه­های پیشرفت و تکامل فرهنگی و اقتصادی ناهموار می­شن به خاطر این موضوع سرمایه اجتماعی به عنوان یک اصل اساسی واسه رسیدن به پیشرفت حساب می شه
این رساله به دنبال بهره­گیری از سرمایه­های اجتماعی سگونتگاه­های غیررسمی در مراحل توانمندسازی و استفاده اون در نمونه مورد مطالعه می­باشه

 

1-2- ضرورت و اهمیت موضوع مورد مطالعه

طبق اعلام مرکز اسکان بشر ملل متحد در سال 1996 یک پنجم جمعیت جهان بدون خونه­ای در شأن زندگی آدم بودن که دامنۀ گسترده­ای از بی­سرپناه­ها و خیابون خواب­ها تا آلونک­نشینان رو در بر می­گرفت (­potter,1998:137)
نگران­کننده­تر اینکه این نسبت و تعداد واسه واسه کشورهای «جنوب» در حال افزایش بوده طوریکه در منطقه­ای با رونق اقتصادی آسیا-اقیانوسیه، حدود 60 درصد جمعیت شهری در سال 2000 طبق محاسبه اسکاپ بدینگونه خونه گزیده­ان(2)
در همین رابطه، کمیسیون جهانی آینده شهرها در قرن بیست و یکم میلادی هم اخطار داده که به موازات رشد ابرشهرها، فقر شهری در کشورهای جنوب افزایش یافته و بخش کلی ای از رشد شهرنشینی طبق اقتصاد غیررسمی و همراه با گسترش سکونتگاه­های غیررسمی صورت می گیره و این تمایل رو «غیررسمی شدن شهرنشینی» نامیدهه (Drakakis,2000:154)
در کشور ما هم اسکان غیررسمی با رشدی سریعتر از رشد شهرنشینی به تعبیری رسمی، روبرو بوده و محاسبه می شه که یک پنجم جمعیت شهری در اینطور سکونتگاه­ها مستقر باشن
به خاطر همین، اسکان غیررسمی، مسأله­ای گذرا و با ابعاد محدود نبوده و توافقی بر بقاء، باز تولید و گسترش اون هست که نشون دهنده لایق نبودن راه­حلا و سیاستای شهری متداوله و رهیافتا و اقدامات جدیدی رو می خواد

کم توجهی به بخش غیر رسمی در برنامه ریزی شهری کشورهای در حال پیشرفت به دلیلی وام گرفتن برنامه­ریزی این کشورها از الگوهای برنامه­ریزی شهری عادی در غرب می­باشه
چراکه در کشورهای پیشرفته، بخش غیررسمی ماهیتی متفاوت از آن چه در کشورهای در حال پیشرفت هست، داره و برنامه­ریزی رسمی در این بخش جایگاه زیادی نداره
بخش غیررسمی بیشتر از دو جنبه ارتقاء و ساماندهی محیط شهری و ارتقای زندگی فقرا می تونه مورد توجه مدیران و برنامه ریزان شهری قرار گیرد
در حالیکه نگاه غالب مدیریت شهری در بعضی از کشورها و مثل در ایران حذف بخش غیررسمی از میدون عمومی شهر و ساماندهی (به معنی حذف) بخش غیر رسمی به خاطر مشکلاتی چون سد معبره
واقعا بخش غیررسمی نوش داروی مشکل اشتغال در شهرهای در حال پیشرفت و عنصری تعیین کننده در پیشرفت شهریه
و این اتفاق نظر هست که بخش غیررسمی از توانمندی زیادی در برنامه­ریزی و ساماندهی سکونتگاه­های غیررسمی برخورداره و ساماندهی اون می تونه منافع زیادی رو واسه بازیگران میدون شهری، به ویژه کم درآمدان و هم مدیریت شهری داشته باشه

توانمندسازی، زمینه­سازی واسه ارتقای شرایط جامعه محلی از راه گسترش و استفاده ظرفیت هست
واقعا توانمندسازی برنامه حل مسئله از درون طبق پیشرفت اجتماعات محلیه
در این الگو ظرفیتای محلی واسه پاسخگویی به نیازای جامعه خودشو نشون میده که در اون مشارکت مثل نکته کلیدی در جهت استفاده از توان جمعی نگریسته می شه
اعتماد و مشارکت اجتماعی دو عامل اصلی سرمایه اجتماعیه
سرمایه اجتماعی پدیده ای لازم واسه یک زندگی اجتماعی همراه با پیشرفت و موفقیته
در این تحقیق، تلاش بر اینه تا با نگاه و تأکید بر سرمایه­های اجتماعی موجود در سکونتگاه­های غیررسمی، راهکارهایی در جهت هر چی اجرایی­تر کردن برنامه­های ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاه­های غیررسمی ارائه شه

[1] Habitat

[2] اصطلاح کشورهای «جنوب» که به وسیله کمیسیون برانت از ابتدا دهۀ 80 میلادی عادی شد، برابر کشورهای در حال پیشرفت، پیشرفت نیافته و یا جهان سوم استفاده شده

[3] ESCAP

[4] Mega cities

[5] Informalized urbanization

[6] متأسفانه آمار دقیقی از جمعیت اسکان غیررسمی در ایران وجود نداره و این محاسبه کارشناسی بر اساس تحقیقات پراکنده به ویژه گزارشات تهیه شده در مرکز تحقیقات شهرسازی و معماری ایران در سال 1374 با عنوان «حاشیه نشینی در ایران، آثار و نتیجه های اون بر شهرها»ه

[7] Informal  Sector

تعداد صفحه :172

قیمت : 14700 تومن

com/?checkout=3113″ method=”post” name=”frm_jahanpay3113″>

بی معطلی پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیره

و در جدا از اینکه فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شه

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail
com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارین می تونین مبلغ مورد نظر واسه هر فایل رو کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز رو به ایمیل ما ارسال کنین تا فایل رو از راه ایمیل دریافت کنین

***  *** ***

Written by