دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی نساجی

عنوان : مقایسه خواص فشارپذیری و ظاهری فرش بافته شده از نخهای خاب پلی استر فیلامنتی با سطح مقطع دایره و مثلث

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کاشان

دانشکده فنی ومهندسی

پایان نامه واسه دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی تکنولوژی نساجی

 عنوان:

مقایسه خواص فشارپذیری و ظاهری فرش بافته شده از نخهای خاب پلی استر فیلامنتی با سطح مقطع دایره و مثلث

استاد راهنما:

دکتر منصور دیاری

تابستون 1393

واسه رعایت تکهایی از متن پایان نامه مثلا :

(ممکنه هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزه یا بعضی نمادها و اشکال درج نشه ولی در فایل دانلودی همه چیز منظم و کامله)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                 صفحه

چکیده

1

 

فصل اول: مروری بر تحقیقات انجام شده

1-1-  مقدمه

3

1-2- لیف پلی استر

4

1-2-1- تاریخچه

4

1-2-2- ساختمون شیمیایی

4

1-2-3- مصارف وكاربردهای الیاف پلی استر

5

1-2-4- خواص فیزیكی، مکانیکی وشیمیایی الیاف پلی استر (PET)

6

1-2-4-1- مقاومت در مقابل کشش ابتدایی

6

1-2-4-2- جذب رطوبت

6

1-2-4-3- مقاومت در مقابل نور آفتاب

6

1-2-4-4- شکل میکروسکوپی

6

1-2-4-5- چگالی

7

1-2-4-6- مقاومت در مقابل عوامل شیمیایی

7

1-2-4-7- مقاومت در مقابل عوامل بیولوژیکی

7

1-2-4-8- درجه گرما ونقطه ذوب

7

1-2-4-9- جمع شدگی

7

1-2-4-10- اثر حلال

7

1-2-4-11- اثر مواد متورم کننده

8

1-3- رنگرزی پلی استر

8

1-4- روش تولید الیاف پلی استر

9

1-5- الیاف پلی استراصلاح شده

10

1-6- الیاف پلی استر با سطح مقطعای خاص

10

1-6-1- الیاف پروفیلی یا توخالی (Hollow fibers)

10

1-6-1-1- روش تولید الیاف توخالی

11

1-6-2- الیاف با شکل سطح مقطع غیر دایره ای

12

1-6-2-1- روش تولید الیاف با شکل سطح مقطع غیردایره ای

13

1-6-2-2- شکل های جور واجور شکل سطح مقطعای غیردایره ای الیاف

14

1-6-2-3- تحقیقات انجام شده درزمینه مقایسه الیاف با مقطعای غیردایره ای ودایره ای

16

1-7- فشارپذیری فرش

19

1-7-1- مكانیزمای فشردگی نخ خاب

20

1-7-2- شکل های جور واجور فشارپذیری

21

1-7-3- افت ضخامت فرش

23

1-8- تغییرات ظاهری و فرسایشی فرش

23

 

فصل دوم: تجربیات

2-1- مقدمه

26

2-2- روش تولید نمونه نخای خاب

27

2-2-1- روش تولید نخ خاب شاهد

27

2-2-2- روش تولید نخ خاب اصلاح شده با افزایش نمره (dpf) الیاف

28

2-2-3- روش تولید نخ خاب اصلاح شده با  تغییر شکل سطح مقطع با هم باافزایش نمره (dpf) الیاف

29

2-3- عملیات تاب وتثبیت گرمایی

30

2-4- رنگرزی نخای خاب

32

2-5- تهیه نمونه های فرش پرز بریده

32

2-6- تکمیل

33

2-7- آزمونهای انجام شده روی نمونه های فرش تولیدی

35

2-7-1-  آزمونای بارگذاری فرش

35

2-7-1-1- آزمون بارگذاری استا تیکی

35

2-7-1-2- آزمون بارگذاری دینامیکی

37

2-7-2- آزمون چشمی

39

 

فصل سوم: نتیجه گیری و بحث

3-1-  یافته های آزمون بارگذاری استاتیكی

44

3-1-1-  كلیات

44

3-1-2-  تعیین پارامترهای فشارپذیری

46

3-1-2-1-  روش نسبی

46

3-1-2-2- روش جدا سازی و بررسی کلی

46

3-1-3- بررسی تأثیراصلاحات اعمالی روی نخای پلی استر بر بازگشت پذیری استاتیکی فرش

47

3-1-3-1-بررسی اثر دنیر بر فیلامنت (dpf) نخ خاب پلی استر بر خواص فشار پذیری استاتیکی فرش

47

3-1-3-2- بررسی اثر شکل سطح مقطع نخ خاب پلی استر بر خواص فشار پذیری استاتیکی فرش

54

3-1-3-3- بررسی اثر دنیر بر فیلامنت (dpf) و شکل سطح مقطع نخ خاب پلی استر بر خواص فشار پذیری استاتیکی فرش

61

3-2-  یافته های آزمون بارگذاری دینامیكی

68

3-2-1-  كلیات

68

3-2-2- تعیین پارامترهای فشارپذیری

70

3-2-2-1- روش نسبی

70

3-2-2-2- روش جدا سازی و بررسی کلی

70

3-2-3-1-بررسی اثر دنیر بر فیلامنت الیاف نخ خاب پلی استر بر خواص فشار پذیری دینامیکی  فرش

70

3-2-3-بررسی اثر اصلاحات اعمالی روی نخای پلی استر بر بازگشت پذیری دینامیکی فرش

70

3-2-3-2-بررسی اثر شکل سطح مقطع نخ خاب پلی استر بر خواص فشار پذیری دینامیکی فرش

74

3-2-3-3- بررسی اثر دنیر بر فیلامنت الیاف و شکل سطح مقطع نخ خاب پلی استر بر خواص فشار پذیری دینامیکی فرش

78

3-3-  یافته های آزمون چشمی

82

3-3-1- مقایسه میزان پركنندگی 3 كد فرش مورد آزمون

83

3-3-2- مقایسه 3 كد فرش مورد آزمون از دید زیردست

84

3-3-3- مقایسه 3 كد فرش مورد آزمون از دید ظاهر(رخ)

84

3-3-4- مقایسه 3 كد فرش مورد آزمون از دید برق و جلا

85

3-3-5- مقایسه 3 كد فرش مورد آزمون از دید دانه دانه بودن ریشه

86

3-3-6- مقایسه کلی 3 کد فرش مورد آزمون چشمی

86

3-3-7- یافته های آزمون Oneway انجام گرفته روی پارامترهای مورد نظر

87

 

فصل چهارم: یافته های پایانی وپیشنهادات

4-1- یافته های پایانی

90

4-2- پیشنهادات

91

فهرست منابع فارسی

94

فهرست منابع لاتین

96

چکیده انگلیسی

98

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                 صفحه

جدول 2-1- مشخصات دستگاه بافندگی فرش

32

جدول 2-2- مشخصات نخای تار وپود استفاده شده درفرش

33

جدول 2-3- سن افراد شركت كننده در نظرسنجی

42

جدول 2-4- میزان تحصیلات افراد شركت كننده در نظرسنجی

42

جدول 3-1- یافته های آزمون بارگذاری استاتیكی نمونه فرش كد R 20

44

جدول 3-2- یافته های آزمون بارگذاری استاتیكی نمونه فرش كد 124

45

جدول 3-3- یافته های آزمون بارگذاری استاتیكی نمونه فرش كد 20

45

جدول 3-4- مقایسه بهبود بازگشت پذیری نمونه فرشا با کد R20 و 124 تحت بارگذاری استاتیکی

48

جدول 3-5- یافته های آزمون T
Test  افت ضخامت نمونه فرشای با کد R20 و124 در زمانای استراحت جور واجور

52

جدول 3-6 مقادیر پارامترهای نی هات واسه فرشای با دنیر بر فیلامنت متفاوت

52

جدول 3-7- یافته های آزمون T
Test پارامترهای S، D و E نمونه فرشای با کدای R20 و 124

53

جدول3-8- یافته های آزمون T
Test پارامترهای R2، R3 و R4 نمونه فرشای با کدای R20 و124

54

جدول3-9- مقایسه بهبود بازگشت پذیری نمونه فرشا با کد 124 و 20 تحت بارگذاری استاتیکی

55

جدول 3-10- یافته های آزمون T
Test افت ضخامت نمونه فرشای با کد 124 و20 در زمانای استراحت
58

جدول 3-11 مقادیر پارامترهای نی هات واسه فرشای با سطح مقاطع متفاوت

58

جدول 3-12- یافته های آزمون LSD پارامترهای S، D و E نمونه فرشای با کدای 124 و 20

59

جدول 3-13- یافته های آزمون T
Test پارامترهای R2، R3 و R4 نمونه فرشای با کدای 124 و 20

60

جدول 3-14- مقایسه بهبود بازگشت پذیری نمونه فرشا با کد R20 و 20 تحت بارگذاری استاتیکی

61

جدول 3-15- یافته های آزمون T
Test افت ضخامت نمونه فرشای با کد R20 و 20 در زمانای استراحت

61

جدول 3-16 مقادیر پارامترهای نی هات واسه فرشای با دنیر بر فیلامنت و سطح مقطع متفاوت

65

جدول 3-17- یافته های آزمون LSD پارامترهای S، D و E نمونه فرشای با کدای R20 و 20

65

جدول 3-18- یافته های آزمون LSD پارامترهای S، D و E نمونه فرشای با کدای R20 و 20

67

جدول 3-19- یافته های آزمون بارگذاری دینامیكی نمونه فرش كد  R20

68

جدول3-20- یافته های آزمون بارگذاری دینامیكی نمونه فرش كد124

69

جدول3-21- یافته های آزمون بارگذاری دینامیكی نمونه فرش كد 20

69

جدول 3-22 مقایسه بهبود بازگشت پذیری نمونه فرشای کد R20 و 124 تحت بارگذاری دینامیکی

71

جدول 3-24 یافته های آزمون T
Test نمونه فرشای با کد R20 و 124 در ضربه های بارگذاری دینامیکی

74

جدول 3- 25- مقایسه بهبود بازگشت پذیری نمونه فرشای کد 124 و 20 تحت بارگذاری دینامیکی

74

جدول 3-26 یافته های آزمون T
Test نمونه فرشای با کد 124 و 20 در ضربه های بارگذاری دینامیکی

77

جدول 3-27 مقایسه بهبود بازگشت پذیری نمونه فرشای کد R20 و 20 تحت بارگذاری دینامیکی

78

جدول 3-29 یافته های آزمون T
Test نمونه فرشای با کد R20 و 20 در ضربه های بارگذاری دینامیکی

81

جدول 3-30- میانگین و واریانس پارامترهای مورد نظرسنجی

82

جدول 3-31- میانگین كلی کل  پارامترهای نظرسنجی

86

جدول 3-32- یافته های آزمون Oneway انجام گرفته روی پارامترهای مورد نظر

87

 

 

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                 صفحه

شکل 1-1- ساختمون شیمیایی لیف پلی استر

4

شکل 1-2- سطح مقطع الیاف توخالی 

10

شکل 1-3- سطح مقطع الیاف غیردایره ای

12

شکل 1- 4- انراع سطح مقطع الیاف غیردایره ای توپر و توخالی

13

شکل 1-5 – خروجی رشته ساز

13

شکل 1-6- سطح مقطع الیاف سه پره ای (Trilobal)

14

سطح 1-7- شکل مقطع مربع شکل

14

شکل 1-8- سطح مقطع لیف DG 4

15

شکل1-9- مرحله اول: شروع بارگذاری شكل (a) واسه فرش نو و شكل (b) واسه فرشهای كهنه

15

شکل1- 10- مرحله دوم: خم شدن نخ خاب

20

شکل1- 11- مرحله سوم: حالت jamming

20

شكل2-1-  نمای دستگاه تاب استفاده شده در تحقیق

31

شكل2-2-  نمای دستگاه شل پیچ استفاده شده در تحقیق

31

شكل 2-3- نمای چیدمان  قفسه دستگاه بافندگی

33

شكل2-5- نمای كلی دستگاه ضخامت سنج دیجیتالی

36

شكل 2-6- نمای دستگاه بارگذاری استاتیكی

37

شكل2-7- نمای دستگاه بارگذاری دینامیكی

39

شکل2-8- نمونه های بافته شده بصورت پیوسته کنار همدیگه

40

شکل2-9- فرم نظرسنجی استفاده شده در تحقیق

41

شكل 3-1- نمودار اثر دنیر بر فیلامنت الیاف (dpf) نخ خاب پلی استر بر افت ضخامت در بارگذاری استاتیکی فرش

49

شكل 3-2-  نمودار اثر دنیر بر فیلامنت الیاف (dpf) نخ خاب پلی استر بر افت ضخامت به دلیل بارگذاری استاتیکی طبق زمانای استراحت

50

شکل 3-3- نمودار مقایسه در صد افت ضخامت به دلیل بارگذاری استاتیکی نمونه فرشای بافته شده از نخ خاب پلی استر با دنیر بر فیلامنتای جور واجور

51

شكل 3-4- نمودار مقایسه پارامترهای S، D و E نمونه فرشای با دنیر بر فیلامنت متفاوت

52

شكل 3-5-  نمودار مقایسه پارامتر R نمونه فرشای پلی استر با دنیر بر فیلامنت متفاوت

54

شكل 3-6- نمودار اثر سطح مقطع الیاف بر افت ضخامت در بارگذاری استاتیکی فرش

56

شكل 3-7- نمودار تأثیرسطح مقطع الیاف بر افت ضخامت به دلیل بارگذاری استاتیکی طبق زمان های استراحت

56

شكل 3-8- نمودار مقایسه در صد افت ضخامت به دلیل بارگذاری استاتیکی نمونه فرشای بافته شده از نخ خاب پلی استر با سطح مقاطع جور واجور الیاف

57

شكل 3-9 – نمودار مقایسه پارامترهای S، D و E نمونه فرشای با سطح مقاطع متفاوت

59

شكل 3-10- نمودار مقایسه پارامتر R نمونه فرشای پلی استر با سطح مقاطع متفاوت

60

شكل 3-11- نمودار اثر دنیر بر فیلامنت الیاف (dpf) و سطح مقطع بر افت ضخامت در بارگذاری استاتیکی فرش

62

شكل 3-12-  نمودار اثر دنیر بر فیلامنت الیاف (dpf) و سطح مقطع بر افت ضخامت به دلیل بارگذاری استاتیکی طبق زمانای استراحت

63

شكل 3-13-  نمودار مقایسه در صد افت ضخامت به دلیل بارگذاری استاتیکی نمونه فرشای بافته شده طبق زمانای استراحت

64

شكل 3-14-  نمودار مقایسه پارامترهای S، D و E نمونه فرشای با دنیر بر فیلامنت متفاوت

66

شكل 3-15- نمودار مقایسه پارامتر R نمونه فرشای پلی استر با دنیر بر فیلامنت و سطح مقطع متفاوت

67

شكل 3-16-  نمودار اثر دنیر بر فیلامنت الیاف بر افت ضخامت در بارگذاری دینامیکی فرش

72

شكل 3-17- نمودار اثر دنیر بر فیلامنت الیاف بر افت ضخامت فرش طبق  ضربه های بارگذاری دینامیکی

72

شكل 3-18- نمودار مقایسه  افت ضخامت به دلیل بارگذاری دینامیکی با دنیر بر فیلامنت متفاوت طبق ضربه های بارگذاری دینامیکی

73

شكل 3- 19-  نمودار اثر سطح مقطع الیاف بر افت ضخامت در بارگذاری دینامیکی فرش

75

شكل  3-20-  نمودار اثر سطح مقطع بر افت ضخامت فرش طبق  ضربه های بارگذاری دینامیکی

76

شكل 3- 21-  نمودار مقایسه  افت ضخامت به دلیل بارگذاری دینامیکی با سطح مقطع متفاوت طبق ضربه های بارگذاری دینامیکی

77

شكل 3-22-  نمودار اثر دنیر بر فیلامنت و سطح مقطع الیاف بر افت ضخامت در بارگذاری دینامیکی فرش

79

شكل 3-23- نمودار اثر دنیر بر فیلامنت و سطح مقطع الیاف بر افت ضخامت فرش طبق  ضربه های بارگذاری دینامیکی

80

شكل 3-24- نمودار مقایسه  افت ضخامت به دلیل بارگذاری دینامیکی با دنیر بر فیلامنت و سطح مقطع متفاوت طبق ضربه های بارگذاری دینامیکی

81

شكل 3-25- نمودار مقایسه میزان پركنندگی 3 كد فرش

83

شكل 3-26-  نمودار مقایسه میزان زیردست 3 كد فرش

84

شكل 3-27- نمودار مقایسه 3 كد فرش مورد آزمون از دید ظاهر(رخ)

84

شكل 3-28- نمودار مقایسه 3 كد فرش از نظر برق و جلار

85

شكل 3-29- نمودار مقایسه 3 كد فرش از نظر دانه دانه بودن ریشه

86

 

 

چکیده

این روزا استفاده از الیاف پلی استر به عنوان نخ خاب فرش ماشینی مورد توجه صنعت قرارگرفتهه
از آنجایی که لیف پلی استردارای خواص بازگشت پذیری ضعیفه تلاشهایی واسه بهبود خواص بازگشت پذیری لیف درحال انجامه
دراین تحقیق، تاثیرافزایش نمره (دنیر برفیلامنت) الیاف ونیز تغییر شکل سطح مقطع لیف از دایره به سه پره بر میزان افت ضخامت فرش پس از بارگذاری استاتیکی ودینامیکی اون بررسی شده
هم اینکه فرش بافته شده با نخهای خاب پلی استر اصلاح شده با فرش بافته شده از نخ خاب پلی استر رایج از نظر ظاهری به وسیله داوران مقایسه شده
یافته های نشون میده افزایش دنیر برفیلامنت الیاف وتغییر شکل سطح مقطع الیاف از دایره به سه پره، با اینکه می تونه باعث بهتر شدن در افت ضخامت پس از بارگذاری دینامیکی فرش شه اما نتونست باعث کاهش افت ضخامت فرش پس از بارگذاری استاتیکی اون شه
از طرفی انجام هردو تغییر بطورهمزمان (افزایش دنیربرفیلامنت و تغییرشکل سطح مقطع لیف) می تونه باعث کاهش افت ضخامت فرش حاصل پس از بارگذاری استاتیکی ودینامیکی فرش شه
هم اینکه یافته های حاصل از آزمون چشمی نشون دادکه فرش بافته شده با الیاف پلی استری که بطورهمزمان دنیر بر فیلامنت اون افزایش یافته و شکل سطح مقطع اون از دایره به مثلث تغییر کرده ازطرف داوران نمره کیفی بالاتری نسبت به بقیه نمونه ها گرفت

 

فصل اول

مروری بر تحقیقات انجام شده
 

1-1-  مقدمه

بی شك یكی از اصلی ترین الیاف مورد مصرف نساجی پلی استره
دلیل این موضوع، میزان تولید و مصرف بالای سالیانه این لیف در جهانه
ازطرفی، بیشترین حجم نخ خاب مورد مصرف فرش ماشینی در ایران، از الیاف اكریلیك تهیه می شه که لیفی تقریبا گران ودارای مشکلات زیست محیطی زیادیه
در این تحقیق تلاش می شه تا خصوصیات نخ پلی استر فیلامنتی رو با تغییردر شكل سطح مقطع ونیز تغییر نمره الیاف(dpf)[1] اصلاح نمود
نتیجه این تحقیق می تونه به جانشین شدن الیاف پلی استر بجای اکریلیک در صنعت فرش ماشینی ایران کمک کنه
از اونجا كه منسوجات فرش از طرف پای آدم(راه رفتن)، پایه صندلی و مبل و

همیشه تحت بارگذاری دینامیكی واستاتیكی قرار داره، پس فشارپذیری یکی از مهمترین خواص فیزیكی- مكانیكی اونا حساب می شه
پس یک فرش جدا از اینکه داشتن كاركرد و دووم فنی بالا، باید به عنوان یك كالای تزئینی و لوكس هم دارای ظاهری قشنگ باشه
مثل عوامل مهم در این زیبایی نظم وترتیب نخای خاب، درخشندگی و

ه
پس دراین تحقیق اول نمونه های تولید شده نخای پلی استر فیلامنتی شاهد(نخ پلی استر رایج مصرفی صنعت) و اصلاحی در فرش ماشینی خاب بریده بافته شده و بعد نمونه های فرش از دید آزمونای فشار پذیری (استاتیکی، دینامیکی) و چشمی بایکدیگرمقایسه می شن

 

1-2- لیف پلی استر

1-2-1- تاریخچه

تا قبل از 1945دانشمندان مختلفی پلی استرهای لیفی زیادی رو تهیه نموند ولی تقریبا همه اونا از واكنش گرمای آلیفاتیك تهیه می شدن و دارای نقطه ذوب پایینی واسه مصارف نساجی بودن،  هم اینکه آنكه در حلالهای خشك شویی به آسونی حل می شدن

دراولین روزهای جنگ جهانی دوم، و ینفیلد و دیكسون (Whinfild & Dickson) تونستن با مطالعه مطالب كارتروز پلی اتیلتن ترفتالات با وزن مولكولی بالا رو از واكنش اسیدترفتالیك و استر دی متیل خالص اون  با اتیلن گلایكول تهیه کنه،  پلیمر جدید از راه ذوب ریسی به الیاف تبدیل می شد و دارای خواص نساجی مطلوبی بود
ولی بدلیل جنگ جهانی انتظار جهت تولید تا سال 1945 بطول رسید
در جولای 1945 شركت (ICI) طبق توافقنامه دراز مدت بین اونا و شركت دوپونت ،حق امتیاز تولید این لیف رو به 5 كشور اعطا نمود
تولید پلی استر در دهه 60 و70 بطور زیادی زیاد شد و در سال 1972 پلی استر از نایلون پیشی گرفت و عنوان مهمترین لیف مصنوعی رو به خود اختصاص داد[3]

 

1-2-2- ساختمون شیمیایی

پلی استر به پلیمرهایی اتلاق می شه كه دارای گروه استر (co-o) در زنجیره  اصلی خود باشن
این گروه استری، حاصل واكنش بین الكلهای دو ظرفیتی و كربوكیسلیك اسیدهای دو ظرفیتی می باشه[1]

در این تحقیق منظوراز لیف پلی استر، بیشتر پلی اتیلن ترفلات [2](PET) است که درواقع یکی از مهمترین الیاف مصنوعی در صنعت نساجی می باشه

فرمول شیمیایی این لیف در شکل (1-1)آمده

 

 

شکل 1-1- ساختمون شیمیایی لیف پلی استر[ 1]

 

مثل نامهای تجاری كه این روزا درسطح جهان واسه الیاف پلی استر بكار می برند می توان به ترویرا (Trevira) ، تولیدی شركت هوفست آلمان،  ترگال (Tergal) شركت رود یاستا فرانسه،  تریتا ل ((Trital شركت رود یانس ایتالیا، تترون (tetron) ژاپن و ویكلرون (Viklerun) شركت ببیانت میلزآمریكا اشاره كرد
  [2]

  1. Denier per Filament
  2. Polyethylene Terephthalate

تعداد صفحه :115

قیمت : 14700 تومن

com/?checkout=3113″ method=”post” name=”frm_jahanpay3113″>

بی معطلی پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیره

و در جدا از اینکه فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شه

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail
com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارین می تونین مبلغ مورد نظر واسه هر فایل رو کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز رو به ایمیل ما ارسال کنین تا فایل رو از راه ایمیل دریافت کنین

***  *** ***

Written by