دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

تمایل :حسابداری

عنوان : اثر سازه ها و متغیرهای تأخیری بر ساختار سرمایه

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد اراک

دانشکده مدیریت، گروه  حسابداری

پایان نامه واسه دریافت درجه کارشناسی ارشد

 تمایل: حسابداری

 

عنوان:

اثر سازه ها و متغیرهای تأخیری بر ساختار سرمایه

 

استاد راهنما :

دکتر سید محمد رضا طباطبایی

 

استاد مشاور:

 آقای مجید داود آبادی

تابستون  1389

واسه رعایت تکهایی از متن پایان نامه مثلا :

(ممکنه هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزه یا بعضی نمادها و اشکال درج نشه ولی در فایل دانلودی همه چیز منظم و کامله)

 

 

چكیده: 1

مقدمه: 2

فصل اول: كلیات تحقیق

1-1مقدمه 4

2-1 بیان مسأله 4

3-1 اهمیت تحقیق
5

4-1 اهداف تحقیق
6

5-1 چار چوب نظری تحقیق
6

6-1 فرضیه های تحقیق
7

7-1 قلمرو تحقیق
8

8-1 تعریف عملیاتی واژه ها و اصطلاحات

8

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

1-2 مقدمه 12

2-2 ساختار سرمایه 12

3-2 راه حل جفت و جور مالی
13

4-2روشای جفت و جور مالی
14

1-4-2 جفت و جور مالی کوتاه مدت

14

2-4-2 جفت و جور مالی بین مدت

14

3-4-2 جفت و جور مالی دراز مدت

15

5-2 جفت و جور مالی و ساختار سرمایه 16

6-2 هزینه جفت و جور مالی
17

7-2 روش تعیین ساختار سرمایه 18

8-2 تئوریای ساختار سرمایه 19

1-8-2 دیدگاه سود خالص

19

2-8-2 دیدگاه سود خالص عملیاتی
20

3-8-2 دیدگاه سنتی
21

4-8-2 دیدگاه مود یلیانی و میلر
22

5-8-2دیدگاه ایستا (تئوری توازی) یا (نظریه صلح) 25

6-8-2 دیدگاه ترجیحی
26

9-2 عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه 29

1-9-2 گروه صنعت

29

2-9-2 اندازه شرکت

29

3-9-2 میزان رشد شرکت

30

4-9-2 سود آوری
30

5-9-2 برابری نوسان پذیری احتیاجات در مقابل منابع کوتاه مدت

31

6-9-2 داراییای وثیقه ای
31

7-9-2 اهرم عملیاتی
32

8-9-2 بقیه عوامل داخلی موثر بر ساختار سرمایه 33

9-9-2 عوامل خارجی موثر بر ساختار سرمایه 33

10-2 تحقیقات داخلی
35

11-2 تحقیقات خارجی
37

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

1-3 مقدمه 40

2-3 روش تحقیق
40

3-3 اهداف تحقیق
41

4-3 فرضیات تحقیق
41

5-3- مدل تحلیلی تحقیق
42

6-3-نحوه محاسبه متغیرهای تحقیق
43

7-3 جامعه آماری
44

8-3 نمونه آماری
45

9-3 روش جمع آوری اطلاعات

46

10-3 بررسی داده ها 46

11-3 محاسبه ضرایب رگرسیون و بررسی فرضیات تحقیق با استفاده از نرم افزار spss
46

12-3 بررسی مفروضات رگرسیون
48

فصل چهارم: جدا سازی و بررسی داده ها

1-4 مقدمه‏ 52

2-4 بررسی فرضیه های تحقیق در سال 1381
52

1-2-4بررسی مفروضات رگرسیون سال 81
53

2-2-4 بررسی فرض نرمال بودن پخش خطاها 53

3-2-4 بررسی فرض یکی نبودن خطاها 54

4-2-4 یکی نبودن متغیرهای جداگونه با همدیگه
54

5-2-4 بررسی رگرسیون
55

6-2-4 نتیجه گیری در سال 1381
57

3-4 بررسی فرضیه های تحقیق در سال 1382
58

1-3-4 بررسی فرض برابر بودن واریانس خطاها 58

2-3-4 بررسی فرض نرمال بودن خطاها 59

3-3-4 بررسی فرض یکی نبودن واریانس خطاها 59

4-3-4 یکی نبودن متغیرهای جداگونه با همدیگه
60

5-3-4تحلیل رگرسیون
61

6-3-4نتیجه گیری در سال 1382
63

4-4 بررسی فرضیه های تحقیق در سال 1383
64

1-4-4 بررسی فرض برابر بودن واریانس خطاها 65

2-4-4-بررسی فرض نرمال بودن خطاها 66

3-4-4-بررسی فرض یکی نبودن واریانس خطاها 66

4-4-4 یکی نبودن متغیرهای جداگونه با همدیگه
67

5-4-4 بررسی رگرسیون
68

6-4-4 نتیجه گیری در سال 1383
70

5-4 بررسی فرضیه های تحقیق در سال 1384
71

1-5-4 بررسی فرض برابر بودن واریانس خطاها 72

2-5-4 بررسی فرض نرمال بودن پخش خطاها 72

3-5-4 بررسی فرض یکی نبودن واریانس خطاها 73

4-5-4همبسته نبودن متغیرهای جداگونه با همدیگه
74

5-5-4تحلیل رگرسیون
75

6-5-4نتیجه گیری در سال 1384
77

6-4 بررسی فرضیه های تحقیق در سال 1385
78

1-6-4بررسی فرض برابر بودن واریانس خطاها 79

2-6-4بررسی فرض نرمال بودن پخش خطاها 79

3-6-4همبسته نبودن متغیرهای جداگونه با همدیگه
80

4-6-4تحلیل رگرسیون: 81

5-6-4 نتیجه گیری در سال 1385 : 83

7-4 بررسی فرضیه های تحقیق در سال 1386
84

1-7-4بررسی فرض برابر بودن واریانس خطاها 85

2-7-4بررسی فرض نرمال بودن پخش خطاها 86

3-7-4بررسی فرض یکی نبودن واریانس خطاها 86

4-7-4همبسته نبودن متغیرهای جداگونه با همدیگه
87

6-7-4تحلیل رگرسیون: 88

7-7-4 نتیجه گیری در سال 1386 : 90

8-4 بررسی فرضیه های تحقیق بوسیله میانگین سالهای 1381- 1386
92

1-8-4بررسی فرض برابر بودن واریانس خطاها 92

2-8-4بررسی فرض نرمال بودن پخش خطاها 93

3-8-4بررسی فرض یکی نبودن واریانس خطاها 94

4-8-4همبسته نبودن متغیرهای جداگونه با همدیگه
94

5-8-4تحلیل رگرسیون
95

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

1-5 مقدمه 99

2-5 خلاصه و نتیجه گیری تحقیق
99

1-2-5 یافته های حاصل از آزمون فرضیه اول
99

2-2-5 یافته های حاصل از آزمون فرضیه دوم 100

3-2-5 یافته های حاصل از آزمون فرضیه سوم: 100

4-2-5 یافته های حاصل از آزمون فرضیه چهارم 101

3-5 محدودیتای احتمالی در گسترش یافته های تحقیق
101

4-5 پیشنهادات کاربردی
102

5-5 پیشنهادات واسه تحقیقات آینده
102

پیوست ها

منابع و ماخذ

منابع فارسی: 116

منابع لاتین: 118

چکیده انگلیسی: 120

 

 

 

جدول 1-2 یافته های بعضی تحقیقات دور و بر تئوری ترجیحی و صلح 28

جدول 1-4 نتیجه آزمون بروچ- پاگان
53

جدول 2-4 نتیجه آزمون کلموگروف – اسمیرنوف

54

جدول 3-4 ضرایب اتحاد متغیرهای جداگونه
55

جدول 4-4 نتیجه برازش مدل رگرسیونی
55

جدول 5-4 بررسی و اریانس

56

جدول 6-4 جدول ضرایب مدل رگرسیونی
57

جدول 7-4 نتیجه آزمون بروچ- پاگان
59

جدول 8-4 نتیجه آزمون کلموگروف – اسمیرنوف

59

جدول 9-4 جدول توافقی مونده ها ( در مقابل    ) 60

جدول 10-4 آزمون کای دو واسه بررسی اتحاد مونده ها 60

جدول 11-4 ضرایب اتحاد متغیرهای جداگونه
61

جدول 12-4 نتیجه برازش مدل رگرسیونی
62

جدول 13-4 بررسی و اریانس

62

جدول 14-4 جدول ضرایب مدل رگرسیونی
63

جدول 15-4-جدول پایانی ضرایب مدل رگرسیونی
64

جدول 16-4 نتیجه آزمون بروچ- پاگان
65

جدول 17-4 نتیجه آزمون کلموگروف – اسمیرنوف

66

جدول 18-4جدول توافقی مونده ها ( در مقابل    ) 67

جدول 19-4 آزمون استقلال واسه مونده ها 67

جدول 20-4 ضرایب اتحاد بین متغیرهای جداگونه
68

جدول 21-4 نتیجه برازش مدل رگرسیونی
69

جدول 22-4 بررسی و اریانس

69

جدول 23-4 جدول ضرایب مدل رگرسیونی
70

جدول 24-4 جدول پایانی ضرایب مدل رگرسیونی
71

جدول 25-4 نتیجه آزمون بروچ- پاگان
72

جدول 26-4 نتیجه آزمون کلموگروف – اسمیرنوف

73

جدول 27-4 جدول توافقی مونده ها ( در مقابل    ) 74

جدول 28-4 آزمون استقلال  واسه مونده ها 74

جدول 29-4 ضرایب اتحاد متغیرهای جداگونه
75

جدول 30-4 نتیجه پردازش مدل رگرسیونی
75

جدول 31-4 بررسی و اریانس

76

جدول 32-4 جدول ضرایب مدل رگرسیونی
77

جدول 33-4جدول پایانی ضرایب مدل رگرسیونی
78

جدول 34-4 نتیجه آزمون بروچ- پاگان
79

جدول 35-4 یافته های آزمون کلموگروف – اسمیرنوف

80

جدول 36-4 ضرایب اتحاد بین  متغیرهای جداگونه
81

جدول 37-4 نتیجه برازش مدل رگرسیونی
82

جدول 38-4 بررسی و اریانس

82

جدول 39-4جدول ضرایب مدل رگرسیونی
83

جدول 40-4 جدول پایانی ضرایب مدل رگرسیونی
84

جدول 41-4 نتیجه آزمون بروچ- پاگان
85

جدول 42-4  نتیجه آزمون کلموگروف – اسمیرنوف

86

جدول 43-4 جدول توافقی مونده ها (  در مقابل ) 87

جدول 44-4 آزمون کای دو واسه بررسی اتحاد مونده ها 87

جدول 45-4 ضرایب اتحاد بین  متغیرهای جداگونه
88

جدول 46-4 یافته های  برازش مدل رگرسیونی
89

جدول 47-4آنالیز و اریانس

89

جدول 48-4 جدول ضرایب مدل رگرسیونی
90

جدول 49-4 جدول پایانی ضرایب مدل رگرسیونی
91

جدول 50-4 نتیجه آزمون بروچ- پاگان
93

جدول 51-4 نتیجه آزمون کلموگروف – اسمیرنوف

93

جدول 52-4 ضرایب اتحاد بین  متغیرهای جداگونه
94

جدول 53-4 یافته های  پردازش مدل رگرسیونی
95

جدول 54-4 بررسی و اریانس

95

جدول 55-4 جدول ضرایب مدل رگرسیونی
96

جدول 56-4 جدول پایانی ضرایب مدل رگرسیونی
97

 

 

 

نمودار 1-2 هزینه سهام عادی ، بدهی و میانگین هزینه سرمایه طبق روش سود خالص

20

نمودار 2-2 هزینه سهام عادی ، و بدهی و میانگین هزینه سرمایه طبق روش سود خالص عملیاتی
21

نمودار 3-2 هزینه سهام عادی ، و بدهی و میانگین هزینه سرمایه طبق روش سنتی
22

نمودار 1-3 مدل تحلیلی تحقیق
42

 

 

مقدمه:

در جهان امروز، با در نظر گرفتن شرایط بازار رقابت و تغییرات سریع تکنولوژی، تصمیم گیریای مالی احتیاج به تخصص در امور مالی داره
بنگاهای اقتصادی واسه ورود به تجارت جدید و فعالیت در اون زمینه یا پیشرفت فعالیت خود، احتیاج به سرمایه دارن
صورت ها لازم واسه جفت و جور این سرمایه، می تونه از منابع جور واجور و به روشای زیاد جمع آوری شه

تا جایی که بعضی از محققان از آن به عنوان معمای ساختار سرمایه یاد می کنن و از خود می پرسن که چیجوری بنگاها ساختار سرمایه خود رو انتخاب می کنن از آن زمان تا به حال تحقیقات زیادی در این مورد انجام شده و اطلاعات بسیار مفیدی ارائه گردیده اما به جهت پیچیدگی شرایط بازارها و اقتصاد و جست و خیز اونا و عوامل جور واجور اثر گذار بر انتخاب ساختار سرمایه، تحقیقات در ابعاد جور واجور این موضوع ادامه داشته و مورد نیازه
تعیین ساختار سرمایه هدف و نسبت بدهی هدف، طوری که تئوری ساختار سرمایه میگه در بخش ی تئوری دستوری قرار داره
اما عوامل انحراف از این هدف از دنیای واقعی نشأت میگیره که باید در بخش ی تئوری اثباتی بررسی شه
این تحقیق با بررسی رفتار دنیای واقعی به دنبال تعیین عوامل اثر گذار و متغیرهای تأخیری بر تغییرات اهرم مالی شرکتای قبول کرد شده در بورس اوراق بهاداره
پس هدف اساسی این تحقیق رو میشه پیشرفت آگاهی و علم لازم درباره رفتار دنیای واقعی در بخش ی مالی در مورد ساختار سرمایه گفت (نمازی،1386،ص140)1

 

فصل اول

كلیات تحقیق

 

1-1مقدمه

در جهان امروز، با در نظر گرفتن شرایط بازار رقابت و تغییرات سریع تکنولوژی، تصمیم گیریای مالی احتیاج به تخصص در امور مالی داره
بنگاهای اقتصادی واسه ورود به تجارت جدید و فعالیت در اون زمینه یا پیشرفت فعالیت خود، احتیاج به سرمایه دارن
صورت ها لازم واسه جفت و جور این سرمایه، می تونه از منابع جور واجور و به روشای زیاد جمع آوری شه
بازارهای سرمایه، یکی از مهمترین منابع جفت و جور سرمایه واسه بیشتر بنگاهای اقتصادی حساب می گردن
در این بازارها بنگاها و بقیه مؤسساتی که احتیاج به صورت ها، واسه جفت و جور مالی عملیاتشان دارن، با افراد و موسساتی که پول واسه سرمایه گذاری دارن یک جا جمع شدن
مهمترین نوع این بازارها، بازار ثانویهه که در اون معاملات اوراق بهاداری که قبلاً پخش پیدا کردن، صورت قبول می کنن، این بازار در ایران، به شکل سازمان بورس اوراق بهادار تهران فعاله
به خاطر این، در این تحقیق شرکتای قبول کرد شده در این بورس مورد بررسی قرار می گیرن
مودیلیانی[1] و میلر از پیشگامان نظریه پرداز درباره ساختار سرمایه هستن اونا با ارائه تئوریای خود پایه مباحث علمی رو در مورد ساختار سرمایه و ترکیب اونا پی ریزی کردن
سالای بعد محققان دیگری مثل جنسن[2]   و اسمیت و مایرز[3]  هم علم موجود در زمان خود رو، چارچوبی رضایت بخش واسه حل همه مشکلات روبروی اداره امور مالی شرکتا ندانسته ان
یعنی ترکیب مناسب ساختار سرمایه شرکت از مشکلات حل نشده معرفی شده

 

2-1 بیان مسأله

تصمیمای جفت و جور مالی و سرمایه گذاری در شرکتها، تصمیمایی هستن که هر دو با آینده نگری در پیش گرفتن می شن
در تصمیمای جفت و جور مالی، شرکت صورت ها مورد نظر خود رو فعلا بکار میگیره تا در آینده بتونه به تعهدات خود در قبال جفت و جور کنندگان پول و پله و سرمایه بکنه و اون چیزی که در تصمیمای سرمایه گذاری نقش کلیدی رو بازی می کنه هزینه سرمایه شرکته این در حالیه که هزینه سرمایه شرکت
تابعی از ساختار سرمایه اینه
خود ساختار سرمایه واسه تصمیم گیریای جفت و جور مالی شرکتای سهامی دو مدل حریف ارائه میده
این مدلا شامل مدل توازی و مدل ترجیحی هستن
در مدل توازی شرکتا اهرم بهینه رو با ایجاد برابری بین منافع و هزینه های بدهیا شناسایی می کنن اما در مدل ترجیحی شرکتا جفت و جور مالی رو اول با سود جمع، بعد با بدهیا و در آخر با اوراق سهام انجام میدن
پس در مورد چگونگی انتخاب ساختار سرمایه میشه از روشای جور واجور استفاده نمود
که می تونن شامل عوامل نشأت گرفته از خود شرکت و دیگری عوامل نشأت گرفته از بازار باشن (نمازی ، 1384، ص 76)1

اما خیلی از محققان حسابداری در تحقیقات خود در مورد کارایی بورس نشون دادن که بورس تهران از دید کارایی در سطح ضعیف ناکارا هستن پس جریان اثر عوامل شرکت و بازار در بورس  با تاخیر زمانی همراهه (نمازی و شوشتریان، 1374، ص 82)2
پس، این تحقیق به دنبال بررسی اثر عوامل موثر و اطلاعات تأخیری بر تغییرات اهرم مالی شرکتا هستن که اهرم مالی به عنوان نماینده و معرف ساختار سرمایه استفاده میشن

پس سؤالی که در این رابطه مطرحه اینه:

بین متغییرهای تأخیری تحقیق که شامل سودآوری، اندازه شرکت، نسبت M/B و داراییای وثیقه ای و متغییر وابسته که همون اهرم مالیه رابطه ای هست یا نه؟ و اگه این رابطه هست اثر کدوم یک بیشتره

 

3-1 اهمیت تحقیق

یکی از موضوعات مهمی که تموم صاحبنظران مالی و مدیران مالی بر اون توافق دارن
مسأله ساختار سرمایه (اهرم مالی) است
شرکتی که هیچگونه بدهی نداشته باشه
یک شرکت با ساختار ً سرمایه ایه
اما در دنیای واقعی اینجور شرکتی رو سراغ نداریم و همه شرکتا به نسبتای مختلفی از اهرم استفاده می کنن
بنابر این واسه افراد و مؤسسات ذینفع، قابل توجه و مهمه که شرکت مورد نظر واسه جفت و جور پول و پله و سرمایه، داراییای خود رو از چه حجمی بدهی و از چه حجمی سهام (حقوق صاحبان سهام) استفاده کرده
چون این بر تصمیمات اونا در مورد اون شرکت اثر داره
بانکها موقع دادن وام به شرکتا و افراد سرمایه گذار موقع خرید سهام شرکتها احتیاج به شناخت ساختار مالی دارن که از آن راه بتونن در صورت ضرورت اقدام به گرفتن وام و پخش سهام جدید کنه
پس هم گرفتن وام و پخش سهام جدید احتیاج به داشتن بافت و ساختار مالی مناسب داره
تا اینکه هم بانکها مایل به دادن وام باشن و هم سرمایه گذاران از افزایش سرمایه (پخش سهام جدید) استقبال کنه
پس به جهت پیچیدگی شرایط بازارها و اقتصاد جست و خیز اونا و وجود عوامل جور واجور موثر بر انتخاب ساختار سرمایه و اینکه ترکیب مناسب ساختار سرمایه شرکتا از مشکلات حل نشده پس موضوع اساسی پیدا کردن ترکیب مناسب ساختار سرمایه س

[1] -Modiyliani and miller

[2] -Jensen and smith

[3]- Myers

تعداد صفحه :136

قیمت : 14700 تومن

com/?checkout=3113″ method=”post” name=”frm_jahanpay3113″>

بی معطلی پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیره

و در جدا از اینکه فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شه

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail
com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارین می تونین مبلغ مورد نظر واسه هر فایل رو کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز رو به ایمیل ما ارسال کنین تا فایل رو از راه ایمیل دریافت کنین

***  *** ***

Written by