دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته معمای

عنوان : طراحی و جایابی کارگاههای صنعتی(خدمات خودرویی مزاحم ) در شهرستان بابل

دانشگاه آزاد اسلامی

عنوان پایان نامه:

طراحی و جایابی کارگاههای صنعتی(خدمات خودرویی مزاحم ) در شهرستان بابل

 کارشناسی ارشد رشته معماری

استاد راهنما :

علی اصغر اسماعیل پور روشن

واسه رعایت تکهایی از متن پایان نامه مثلا :

(ممکنه هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزه یا بعضی نمادها و اشکال درج نشه ولی در فایل دانلودی همه چیز منظم و کامله)

فهرست مطالب

2
چکیده: 10

3
مقدمه: 12

4
2)بیانمسأله  13

5
3)ضرورتانجامتحقیق   14

6
4)اهدافتحقیق   15

7
5)فرضیهها 16

8
6)پرسشهایتحقیق   16

9
7)روشهایتحقیق   17

10
8-روشتجزیهوتحلیلدادهها 18

11
9- پیشینهتحقیق   21

12
10- اصطلاحاتومفاهیمکلیدی   22

13
1-2-مقدمه  24

14
2-2-مفهومجامعمکانیابیوساماندهیصنایع   25

15
3-2-اهدافکلانساماندهیصنایعوخدماتشهری   27

16
4-2-ضرورتنگرشسیستمیوجامعنگری   29

17
5-2-پیوستگیمتقابلشهروصنعت    30

18
6-2-جایگاهصنایعکوچکدرفرایندساماندهی   32

19
-2-لزومبازنگریدرضوابطمنطقهبندیصنعتی   33

20
8-2-مفاهیموتعاریفصنعتوتقسیماتآن   34

21
9-2-مبانیودلایلطبقهبندیصنایع   35

22
10-2-خدماتکارگاهی   37

23
11-2- انواعخدماتکارگاهی   38

24
12-2-ارزیابیاثراتزیستمحیطیتوسعهصنعتی   39

25
13-2-سازمانحفاظتمحیطزیستوطبقهبندیصنایع   41

26
14-2-تفکیکصنایعشهریوصنایعغیرشهری   44

27
1-2-مراحلعمومیمکانیابی   46

28
16-2- شاخصهایتعیینصنایعقابلاستقراردرشهر  48

29
1-16-2-فضایموردنیاز  48

30
2-16-2- نوعتولید   49

31
3-16-2- نوعصنعت    49

32
4-16-2-  میزانبهرهبرداریازتاسیساتشهری   50

33
5-16-2- دامنهبردتولیدات    50

34
6-16-2- فعالیتاقتصادیشهرونقشصنایعدرآن   50

35
7-16-2- تعدادکارگاههاوصنعتدرشهر  51

36
8-16-2-  وسیلهحملمواداولیهوتولیداتوزمانهایحمل   51

37
9-16-2-ارتباطصنایعبادیگر  51

38
17-2- مفاهیموتعاریفمنطقهبندیصنعتی   52

39
1-17-2- منطقهبندیصنعتی   52

40
2-17-2- تحولدرمفهومومبانیمنطقهبندی   53

41
18-2-مشخصاتصنایعتولیدیموردنیازشهروندان   54

42
19-2-  مشخصاتصنایعخدماتی (خدماتفنی)  55

43
-2-ویژگیصنایعخدماتی   55

44
21-2- رهنمودهایعمومیدرساماندهیصنایعوخدماتشهری   56

45
22-2-رهنمودهایکلیبرایساماندهیصنایعوخدماتکوچک     60

46
23-2-صنایعوخدماتقابلاستقراردرمحدودهشهر  62

47
24-2-مفاهیموتعاریف « مزاحمت » 63

48
1-24-2-تعریفعاممزاحمت    63

49
2-24-2-اشکالعمدهمزاحمت    64

50
3-24-2- مفهوممزاحمتبصری (آلودگیمنظر)  65

51
25-2-اشکالآلودگیومزاحمت    66

52
26-2- انواعآلودگیومزاحمت    68

53
27-2- اشکالرفعمزاحمت    70

54
28-2-عواملموثردرانتقالصنایع   71

55
29-2-نظریبهتجاربجهانیدرمکانیابیوساماندهیصنایعوخدماتشهری677356
30-2-تونیگارنیهوطرحشهرصنعتی   75

57
31-2-منطقهبندیبراساساستاندارهایاجرایی   76

58
32-2-ساماندهیصنایعوتجاربجهانی   76

59
33-2-الگویمنطقهبندیصنعتیدرچندشهرجهان   77

60
34-2- منطقهبندیصنعتیدرشهرتوکیو  77

61
-2- منطقهبندیصنعتیدرشهرلندن   78

62
36-2-منطقهبندیصنعتیدرشهرقاهره  78

63
37-2- تجاربایراندرزمینهساماندهی   78

64
1-37-2-روندمكانیابیدرایران   79

65
2-37-2-نظامهایموثردرساماندهیصنایعدرایران   80

66
3-37-2-نقشمدیریتصنعتی   81

67
4-37-2-نقشمدیریتزیستمحیطی   81

68
5-37-2-نقشمدیریتشهری   83

69
38-2- مشكلاتساماندهیصنایعشهریدرایران   85

70
39-2-اهدافکلانبرنامهریزیکاربریاراضی: 86

71
40-2-فرایندبرنامهریزیکاربریزمین: 88

72
41-2-معیارهایبهینهدرمکانیابیکارکردهایشهری: 89

73
42-2–انواعکاربریصنعتی: 90

74
43-2-ضرورتانجاممطالعاتمکان یابی صنعتی: 92

75
44-2-فاکتورهایمکانیابیصنعتی: 93

76
45-2-اشتباههایمتداولدرمطالعاتمکان یابی: 95

77
46-2-سرانهکاربریصنعتی: 96

78
47-2-نتیجهگیری   101

79
بررسیموقعیتجغرافیایطبیعیشهرستانبابل   105

80
-3- موقعیتوتقسیماتسیاسیشهرستانبابل   105

81
2-3-موقیعتطبیعیشهرستانبابل   109

82
1-2-3-ساختارزمینشناسی   109

83
2-2-3-ژئومورفولوژی   109

84
3-2-3-ناهمواری   111

85
4-2-3-اقلیم   112

86
5-2-3-بادها 114

87
6-2-3-منابعآب    116

88
-3- بررسیاجمالیویژگی هایجمعیتیشهرستانبابل   117

89
4-3-معرفیشركتشهرك هایصنعتیمازندران   121

90
6-3- شرکت هایصنعتیموجوددراستانمازندران   123

91
7-3-اعتباراتشهركهایصنعتیمازندران   124

92
8-3-3مزایاومشوق هایاستقراردرشهرك هایصنعتی   124

93
7-3- چگونگیاستقرارصنایعوگارگاههایشهریدربابل   127

94
8-3-نمونهمناطقکارگاهیخودروییمزاحمدرشهربابل   128

95
1-8-3- خیابانولیعصر  128

96
2-8-3- خیابانآیتالهطالقانی   132

97
3-8-3- خیابانجانبازان   136

98
9-3-نتیجهگیری   139

  1. مقدمه: 141

100
1-4-  تهیهپرسشنامهوارتباطمستقیمباساکنینمناطقموردنظرومسئولیندرمحدودهموردمطالعه  141

101
2-4- بررسیجمعیتشناختیآزمودنیها 142

102
3-4- پرسشنامهمربوطبهساکنینومسئولینشهر  144

103
-1)تجزیهوتحلیلاستنباطیدادهها 160

104
5-1-1)بررسیفرضیهاولپژوهش     160

105
5-1-2)بررسیسوالدومپژوهش     162

106
5-1-3) بررسیسوالسومپژوهش     163

107
5-1-4)  بررسیفرضیهچهارمپژوهش     165

108
5-5)پیشنهادات    167

109
5-6)معیارهایانتخابمکانجدیدمجتمعصنعتیدرمحدودهموردمطالعه  168

110
5-6-1)عاملدسترسی   169

111
5-6-2)عاملزیستمحیطی   169

112
5-6-3)فاصلهازمناطقمسکونی   169

113
5-6-4)تاسیساتوتجهیزاتشهری   169

114
5-6-5)عاملاقتصادی   170

115
5-6-6)کاربریزمین   170

117
1-6- استاندارهایطراحیفضایداخلیتعمیرگاههادرمجتمعصنعتی   170

118
2-6-مصالحتعمیراتیهایخودرو: 172

119
3-6-ابعادومساحتمحلهایتعمیراتیهایخودرو: 172

  1. نتیجهگیری: 180

 

 

1

 

2
            چکیده:

نگاهی به روند پیشرفت قرار گرفتن  صنایع در شهرای ایران نشون میده که این روند ازیک طرف به تحولات کلی پیشرفت شهر نشینی و شهر سازی بستگی داره و از طرف دیگه پیرو قوانین ، سازمان و و کارکرد نهادهای مختلفیه که با اهداف و وظایف جورواجور در امر مکانیابی و ساماندهی صنایع و خدمات دخالت دارن
به خاطر این دو ویژگی غالب در قرار گرفتن صنایع در شهرای ایران مشهوده ، یکی پیشرفت شهری شتاب زده که باعث پیدایش پدیده دفع و جذب صنایع و خدمات مزاحم از بافتای شهری و اشتغال دوباره اون شده و دوم تنوع و تعدد واحدهای کوچیک، بدین معنا که بیشترین صنایع مزاحم در شهرهای ایران به کارکرد واحدهای کوچیک تولیدی و خدماتی مربوط می شه تا به صنایع بزرگ
اما از آنجایی که مراحل مکانیابی و ساماندهی صنایع شهری ، فقط اقتصادی یا زیست محیطی یا کالبدی – فنی نبوده و یه جور برنامه ریزی محیطی و کالبدی ـ فضایی حساب می شه ، با عوامل جور واجور اقتصادی – اجتماعی ، زیست محیطی، کالبدی  فضایی و مدیریتی سر و کار داره
بنابر این تعیین اینکه چه صنایعی و با چه شرایطی می تونن و باید در شهر مستقر شن و چه صنایعی نباید و یا نمی تونن در شهر حضور داشته باشن ، همیشه موضوعی بحث برانگیز و پیچیده بوده که احتیاج به تحقیق و برنامه ریزی داره
این پایان نامه به دنبال جایابی و طراحی مرکزی واسه صنایع مزاحم به ویژه مراکز خدماتی خودرویی(کلنیک خودرو)  در سطح شهر بابله
با در نظر گرفتن پراکندگی و مزاحمتی که این نوع کاربری در سطح شهر ایجاد کرده ضرورت گرداوری تعدادی از این مراکز در مکانی مشخص خارج از شهر  دیده می شه

کلید واژه:

ساماندهی فضایی، صنعت ، کارگاه ، شهر

 

فصل اول:

کلیات تحقیق

 

3
            1)مقدمه:

در زمان انقلاب صنعتی جای گزینی صنایع طبق عوامل طبیعی، ملاحظات اقتصادی و امکانات حمل و نقل انجام می گرفت اما با بروز مشکلات منفی به دلیل پیشرفت صنعتی در شهرهای اروپا اقدامایی به خاطر نظارت بر پیشرفت صنایع و حفظ سلامت و بهداشت شهروندان شروع شد
معنی منطقه بندی در شهرسازی، اول ابتدا قرن بیستم در آمریکا و اروپا به وجود اومد ، ولی به عنوان یکی از اصول طرحای کامل شهری به سرعت در سراسر جهان گسترش پیدا کرد پایه منطقه بندی در شروع بر جدایی سازی فعالیتای مخالف مثل فعالیتای صنعتی از نواحی مسکونی استوار بوده اما در چند دهه گذشته این قوانین متحول شده و کلا بر مبنای سه دیدگاه کلی: 1) دیدگاه اقتصادی 2) دیدگاه کارکردی ( نظریه جداسازی صنایع ) 3) دیدگاه پیشرفت پایدار، با معنی ایجاد آشتی بین صنعت و شهر مطرح شد

این روزا با تاکید بر دیدگاه سوم به جای سیاستای افراطی دوری صنایع از شهرها ، بیشتر سیاستایی حمایت می شه که دور و بر کاهش مشکلات به دلیل صنایع و برابری هرچه بیشتر فعالیت اونا با احتیاج اقتصادی ـ اجتماعی فضایی شهرها قرار داره
مثل این سیاستا، جدا از اینکه سیاست گسترده نظام نظارت بر کارکرد صنایع ، میشه از ایجاد مجتمعای جدید صنعتی و تقویت طراحی شهری و تکامل معماری صنعتی یاد کرد

الان ، یکی از مهم ترین مشکلات موجود در شهرهای کشور ما هم قرار گرفتن نامناسب فعالیتای صنعتی در بین بقیه کاربریای شهریه به نحوی که فعالیتای این واحدا موجب ایجاد شکل های جور واجور آلودگی و مزاحمت واسه شهر و شهرنشینان شده و حل اون به برنامه ریزی و مدیریت در مورد جایابی و ساماندهی صنایع احتیاج داره

پایان نامه حاضر با عنوان طراحی و جایابی کارگاههای صنعتی(خدمات خودرویی مزاحم ) در شهرستان بابل با هدف رسیدن به راهبردها و معیارهایی که به شناخت و طبقه بندی صنایع و خدمات خودرویی در شهر بابل از نظر آلودگی ومزاحمت ، انجام پذیرفتهه و به دنبال طراحی مکانی واسه قرار گرفتن این نوع خدمات در جایی که کمترین آلودگی و مزاحمت رو واسه ساکنین شهر جفت و جور اورده و راه و روش اصلی اون معطوف به شناخت سه جنبه اساسی زیره :

الف ـ شناخت حولوحوش اقتصادی – اجتماعی – کالبدی و زیست محیطی گسترش صنعت در شهر

ب ـ  تهیه روش ها و ارائه راهکارهای واقعی جابجایی و ساماندهی صنایع

د-طراحی سایتی واسه قرار گرفتن این نوع خدمات

4
            2)بیان مسأله

نگاهی به روند پیشرفت قرار گرفتن  صنایع در شهرای ایران نشون میده که این روند ازیک طرف به تحولات کلی پیشرفت شهر نشینی و شهر سازی بستگی داره و از طرف دیگه پیرو قوانین ، سازمان و  کارکرد نهادهای مختلفیه که با اهداف و وظایف جورواجور در امر مکانیابی و ساماندهی صنایع و خدمات دخالت دارن
به خاطر این دو ویژگی غالب در قرار گرفتن صنایع در شهرای ایران مشهوده ، یکی پیشرفت شهری شتاب زده که باعث پیدایش پدیده دفع و جذب صنایع و خدمات مزاحم از بافتای شهری و اشتغال دوباره اون شده و دوم تنوع و تعدد واحدهای کوچیک، بدین معنا که بیشترین صنایع مزاحم در شهرهای ایران به کارکرد واحدهای کوچیک تولیدی و خدماتی مربوط می شه تا به صنایع بزرگ
نکته ای که باید بهش توجه شه اینه که این مشاغل در دل بافت مسکونی شهر ایجاد شده و زیاد شده و این گسترش به شکل پراکندهه و تجمیع لازم رو نداره و این مشکلات زیادی رو واسه ساکنان بافت مسکونی و کل شهر به وجود آورده که مثل این مشکلات میشه به مواردی مثل ایجاد سروصدا ، سد معبر ، پخش ذرات ، بوی نامطبوع ، ایجاد دود و آلودگیای شیمیایی و

اشاره کرد

جدا از اینکه مشکل پراکنده بودن صنایع و خدمات خودرویی مزاحم در درون شهر ،جای گزینی غلط اونا در کنار دیگه کاربریا بر بار این مشکلات افزودهه
طوری که کارایی اونا رو خیلی پایین آورده مثلا وجود کاربری تجاری-  صنعتی در کنار کاربری مسکونی ازرش زمین رو در اون منطقه تحت تاثیر قرار میده

با وجود همه مشکلاتی که کاربری صنایع و خدمات کارگاهی در شهر بابل به وجود آوردن هنوز اقدام مناسبی در جهت سروسامون دهی اونا صورت نگرفته
تنها در سالای گذشته ، کارایی در مورد انتقال اونا به بیرون از شهر انجام پذیرفتهه
که بیشتر اینجا گزینیا در روستاهای دور و بر بابل صورت گرفته که با وجود کاربریایی مثل مسکونی وباغات دور و بر اون اینجا گزینی طبق اصول و معیارای کاربری اراضی شهری نیس که این ضررورت سروسامون دهی فضایی صنایع و خدمات کارگاهی رو در این شهر روشن میکنه

این پایان نامه به دنبال جایابی و طراحی مرکزی واسه صنایع مزاحم به ویژه مراکز خدماتی خودرویی(کلنیک خودرو)  در سطح شهر بابله
با در نظر گرفتن پراکندگی و مزاحمتی که این نوع کاربری در سطح شهر ایجاد کرده ضرورت جمع آوری تعدادی از این مراکز در مکانی مشخص خارج از شهر  دیده می شه

تعداد صفحه :191

قیمت : 14700 تومن

com/?checkout=3113″ method=”post” name=”frm_jahanpay3113″>

بی معطلی پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیره

و در جدا از اینکه فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شه

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail
com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارین می تونین مبلغ مورد نظر واسه هر فایل رو کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز رو به ایمیل ما ارسال کنین تا فایل رو از راه ایمیل دریافت کنین

***  *** ***

Written by