دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فناوری اطلاعات 

تمایل : مهندسی فناوری اطلاعات

عنوان : ارائه مدلی واسه برنامه ریزی هدف دار بر مبنای پردازش ابری روی منابع سازمان

دانشگاه علوم و فنون مازندران 

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم و فنون مازندران

پایان نامه

مقطع کارشناسی ارشد

رشته : فناوری اطلاعات – تمایل مهندسی فناوری اطلاعات

عنوان / موضوع :

ارائه مدلی واسه برنامه ریزی هدف دار بر مبنای پردازش ابری روی منابع سازمان

مطالعه موردی درشرکت پست جمهوری اسلامی ایران

استادراهنما  : دکتر بابک شیرازی

استاد مشاور : مهندس حامد فضل اله نسل

واسه رعایت تکهایی از متن پایان نامه مثلا :

(ممکنه هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزه یا بعضی نمادها و اشکال درج نشه ولی در فایل دانلودی همه چیز منظم و کامله)

چکیده :

در مورد سازمانایی که قبلا برنامه ریزی هدف دار سیستمای اطلاعاتی رو به شکل کوتاه مدت و دراز مدت انجام دادن، بررسی شکاف بین روش های هدف دار سازمان و تکنولوژیای روز و سیستمای اطلاعاتی از قبل طراحی شده ،احتیاج مند باز نگری در روند برنامه ریزی استراتژیکه،که مقاصد آینده، وضعیت فعلی سازمان و آزمایش میزان شکاف بین اون دو و تهیه نقشه راه یا تعیین راه مناسب جهت حرکت از وضعیت فعلی به طرف وضعیت مقصد(آینده) رو شامل می شه

در مورد تکنولوژیای روز ،در این تحقیق به بررسی شرایط و ویژگیای مربوط به سیستمای برنامه ریزی منابع سازمان بر اساس ابر ،  که تازگیا وارد دنیای تحقیقات آکادمیک گردیده ان، پراختیم و راه های اجرا تکنولوژی رایانش ابری در سیستمای اطلاعاتی سازمان رو بررسی کردیم،یعنی از یک طرف جنبه تکنولوژی CloudERP[1] رو مورد آزمایش قرار دادیم و از طرف دیگه وضعیت برنامه ریزی هدف دار سازمانا درجهت استفاده از تکنولوژیای روز رو بررسی کردیم

تا اونجا که در مورد ارائه نقشه تعالی سازمانا، مدل کارت امتیازی متوازن(BSC[2] ) ارائه شده به وسیله شرکت پایه رو پایه طراحی کارت امتیازی جدیدی بر اساس بررسی شکاف بین وضعیت فعلی سازمان و وضعیت مطلوب در مورد استفاده از تکنولوژیای روز(مثلا رایانش ابری) قرار دادیم
این بررسی شکاف از راه مدل ارئه شده ما، صورت میگیره، و خروجی اون طراحی کارت امتیازی جدیدی برابر با تکنولوژی روز باشه
واسه رسیدن به اهداف تعیین شده یه مدل Y مثل؛ ارائه می شه و مبنای انتقال به وضعیت آینده اون هم متدولوژی[3] EAP و بررسی هدف دار نقاط قوت و ضعف و فرصت و تهدید از چار وجه استراتژیکی، سازمانی، مدیریتی و عملیاتیه

کلمات کلیدی :

1- برنامه ریزی هدف دار فناوری اطلاعات ،2- رایانش ابری ،3- سیستمای اطلاعاتی سازمان ،

4 – برنامه ریزی منابع سازمان ابری

فهرست رئوس مطالب

1                                        فصل اول (مقدمه و کلیات تحقیق)                 1

1  مقدمه                                                                                             2

2  ضرورت و اهمیت موضوع                                                   2

3  هدف از تحقیق                                                                             3

4  پرسشها و فرضیات تحقیق                                                4

5  مدل مفهومی تحقیق                                                                   5

6  محتوای تحقیق در فصول آینده                                                                 5

2                                         فصل دوم (ادبیات و گذشته تحقیق)           7

1  مقدمه                                                                               8

2  سیستمای اطلاعاتی                                            8

2
2
1نسل اول: نرم افزارهای سنتی و قدیمی                                8

2
2
2نسل دوم : سیستمای برنامه ریزی منابع سازمان –  ERP            9

2
2
3نسل سوم : سیستمهای مدیریت گردش کار – WFM               9

2
2
4نسل چهارم : سیستمهای مدیریت فرایندهای كسب و كار BPMS –     10

2
2
5عمده مشكلات سازمانا  قبل از سیستمای اطلاعاتی 11

2
2
6مزایای کلی استفاده از سیستمای اطلاعاتی سازمان         12

2
2
7مهمترین دلایل شکست اجرا سیستمهای اطلاعاتی سازمان        13

2
2
8چارچوب چرخه زندگی سیستمهای اطلاعاتی سازمان             14

3  برنامه ریزی منابع سازمان (ERP)                                                       15

2
3
1تعریف ERP                                                                   15

2
3
2تاریخچه و سیر تحولات سیستمای برنامه ریزی منابع سازمان(ERP)  15

2
3
2
1مرحله اول : کامل سازی تولید                                   17

2
3
2
2مرحله دوم : کامل سازی سازمان                                19

2
3
2
3مرحله سوم:کامل سازی با هدف مشتری مداری    20

2
3
2
4مرحلۀ چهارم: کامل سازی بین سازمانی               21

2
3
3بررسی راهبردای قرار گرفتن سیستم برنامه ریزی منابع سازمان 23

4  برنامه ریزی هدف دار                                                        25

2
4
1برنامه ریزی                                                                   25

2
4
2برنامه ریزی و تغییر                                                        25

2
4
3استراتژی                                                                       25

2
4
4برنامه ریزی راهبردی                                                         26

2
4
5مدیریت هدف دار                                                               27

2
4
5
1مراحل مدیریت هدف دار                                                         27

2
4
5
2مزایای مدیریت هدف دار                                                      28

2
4
5
3ویژگیای مدیریت هدف دار                                              28

2
4
5
4تأثیرات مدیریت هدف دار بر کارکرد سازمان    29

2
4
5
5نحوه تکامل مدیریت هدف دار                                           29

2
4
6برنامه ریزی هدف دار و برنامه ریزی هدف دار فناوری اطلاعات           30

2
4
7تعریف برنامه ریزی هدف دار سیستما و فناوری اطلاعات        31

2
4
8مراحل كلی برنامه ریزی استراتژیك سیستمهای اطلاعاتی       32

2
4
9روشای بررسی راه حل                                    32

2
4
9
1تحلیل  swot                             34

2
4
9
2مدل x                                            34

2
4
9
3هدایت کار و کاسبی                    34

2
4
9
4استراتژی بازار                                    34

2
4
9
5نیروهای رقابتی                                              35

2
4
9
6تحلیل سبد اجناس                                            35

2
4
9
7تحلیل محیطی                                                            36

2
4
9
8تحلیل علم                                                               36

2
4
10مقدمه ای بر آزمایش متوازن                                 37

2
4
10
1دیدگاه مالی                                                              39

2
4
10
2دیدگاه مشتری                                                40

2
4
10
3دیدگاه فرآیندهای داخلی                                           40

2
4
10
4دیدگاه یادگیری و رشد کارکنان                                     41

2
4
11مدل مدیریت هدف دار پایه                                    42

2
4
12مدل برنامه ریزی هدف دار Y                        54

2
4
13متدولوژی برنامه ریزی معماری سازمانی (EAP)        58

5  مفاهیم مورد استفاده در پردازشات ابری(رایانش ابری) 64

2
5
1محاسبات تورین (شبکه ای) Grid Computing                                 64

2
5
1
1مزایای محاسبات تورین                                                              64

2
5
1
2اصول هسته محاسبات تورین                                                      65

2
5
2معماری سرویس گرا                                                                  66

2
5
3رایانش ابری                                                                            67

2
5
3
1تعریف محاسبات ابرین                                                                 68

2
5
3
2سیر تکامل سبکای محاسباتی                                              69

2
5
3
3برخی دلایل انتخاب محاسبات ابرین                                   70

2
5
3
4اهداف محاسبات ابرین                                                        71

2
5
3
5مدلای تحویل سرویس (آناتومی ابر)                          74

2
5
3
6مدلای قرار گرفتن                                         77

2
5
3
6
1     ابر خصوصی Private                                                                    77

2
5
3
6
2    ابر عمومی Public                                                                       78

2
5
3
6
3    ابر ترکیبی Hybrid                                                                   78

2
5
3
6
4    ابر انجمنی Community                                                           78

2
5
3
6
5ابر خاص-منظوره Special Purpose                                              78

2
5
3
7سرویس دهنده گان اصلی                                                              79

2
5
3
7
1      IaaS                                                                        79

2
5
3
7
2      PaaS                                                                    80

2
5
3
7
3      SaaS                                                                    81

3                             فصل سوم (روش تحقیق)                                  82

1  مقدمه                                                                                  83

2  نگاه کلی                                                                              83

3  وجود مدل CloudERP                                                                         85

3
3
1بررسی شرایط ERP در مورد ابر                                                        85

3
3
2چند سوال اساسی در مورد انتقال سیستمای ERP به محیط ابر  87

3
3
2
1عوامل مهم در انتقال سیستمای ERP به محیط ابر چه مواردی هستن ؟                 87

3
3
2
2محل فیزیکی ذخیره داده های سیستم ERP ،چیجوریه و شرایط ایجاد اعتماد دوطرفه بین ارائه دهنده خدمات ابری و مشتری(کاربر)چیجوریه ؟                      88

3
3
2
3مدل چرخه زندگی ERP  و  CloudERPبا نگاه فرآیندی     93

3
3
2
4ارائه سیستم ERP طبق مدل نرم افزار به عنوان سرویس ، چیجوری

؟         94

3
3
2
5چالشای مطرح  واسه ارائه ERP از راه ابر،چه مواردی هستن ؟                                    95

3
3
3انواع پلتفرمای Cloud ERP  (در مورد انتقال سیستمای اطلاعاتی)                                     96

3
3
4دلایل استفاده از Saas در مورد انتقال IT/IS  و ERP به Cloud            98

4  ارائه متدولوژی مناسب                                                                           100

3
4
1مراحل و قسمتای جور واجور مدل پیشنهادی                        101

4      فصل چهارم (محاسبات و یافته های تحقیق)        109

1  مطالعه موردی– شرکت پست جمهوری اسلامی ایران                   110

2  آشنایی با روند سیرمرسولات پستی                                                   111

4
2
1مرحله قبول                                                                                           111

4
2
2مرحله جدا سازی و آماده سازی                                                                         112

4
2
3مرحله رھسپاری و حمل و نقل                                                                       112

4
2
4مرحله پخش                                                                                          112

3  بررسی مدل پیشهادی در شرکت پست ( مطالعه موردی )       113

4
3
1توصیف وضعیت فعلی                                                                    113

4
3
2معماری سیستما و تکنولوژی وضع موجود( سرویس رهگیری مرسولات پستی) :              125

4
3
2
1سیستم قبول(معرفی نرم افزارجامع دفترپستی)    125

4
3
2
2سیستمای رهگیری مرسولات                                                   127

4
3
2
3سیستمای نمایش کارکرد سیستم رهگیری                  130

4
3
2
4نمایش شماتیک ارسال اطلاعات سرور مراکز استانا و سرورای شهرستان         133

4  بیان خصوصیات مدل پیشنهادی و آزمایش مدل پیشنهادی  147

5                                             فصل پنجم (نتیجه گیری و پیشنهادات) 158

1  خلاصه تحقیق                                                                      159

2  بررسی امتیازات رهیافت پیشنهادی                                                     159

3  محدودیتها و زوایای پوشش داده نشده                                         160

4  اقدامات آینده                                                                      161

6                           پیوست –  منابع و مآخذ                                               162

1            مقدمه

در این بخش به توضیح کلیات تحقیق پرداخته می شه تا ایجاد ذهنیتی درست از موضوع تحقیق و چارچوب مورد نظر ، اهمیت اون و روش تحقیق ایجاد شه
به خاطر این در ادامه ، اول به توجیه ضرورت انجام تحقیق خواهیم پرداخت بعد به بیان مسئله تحقیق می پردازیم و اهداف پیش رو رو مشخص می کنیم
معرفی روش تحقیق و تکنیکای اجرایی( مدل مفهومی تحقیق ) بخش بعدی این فصل هستش و آخر سرَ به توضیح مراحلی که در فصول آینده طی می کنیم می پردازیم

2            ضرورت و اهمیت موضوع

سیستمای سازمانی به وسیله طبیعتی كه در اونا پنهونه، منطق خاص خود رو بر استراتژیها، سازمان و فرهنگ اون حاكم می کنن
با وجود اینكه ممكنه در بعضی موارد ، مجز ا بودن بعضی از واحدها ی سازمانی مقبول مدیران باشه، اما ا ین سیستما، سازمان رو به طرف یكپارچگی هر چی بیشتر از دید اطلاعاتی جهت میدن
از طرف دیگه این سیستما، اجرای فرایندهای عمومی رو به سازمان دیكته می کنن، درحالیكه ممكنه اجرای بعضی از فرایندها بصورت خاص واسه سازمان، مزیتای رقابتی خاصی ایجاد كرده باشه

اگه سازمانی بدون توجه داشتن به چیزای مهم سازمانی و تجاری اقدام به اجرا سیستمای سازمانی کنه، رویای یكپارچگی اطلاعات واسه اون تبدیل به كابوسی دردناك می شه
ممكنه منطق سیستم با منطق كسب وكار سازمان در اختلاف باشه كه این موضوع باعث صرف هزینه و زمان زیاد و از دست رفتن امتیازات رقابتی سازمان شده و یا اینكه تبدیل به وزنه ای سنگین بر پای سازمان برا ی حركت اون به طرف جلو شه
با وجود امتیازات زیادی كه اجرا سیستمای سازمانی به همراه دارن ، اما ریسك اجرا اونا هم بالاست و مدیرانی كه تصمیم به اجرای اینجور سیستمی در سازمان خود دارن، باید توجه داشته باشن كه شیفتگی نسبت به مزیتهای این سیستما مانع از توجه به مخاطرات همراه اونا نشه

درنتیجه هر سازمان نیازمند اجرا سیستمهای سازمانی طبق شرایط خاص خود هستش، که مبنای انجام اون، داشتن برنامه ریزی منظم در جهت اهداف کسب و کاره

واسه انجام این برنامه ریزی، باید گذشته و شرایط تکامل برنامه ریزی رو در نظر بگیریم
در روند تکامل برنامه ریزی هدف دار ، پس از پیدایش ابعاد جور واجور برنامه ریزی در همه زمینه ها، احتیاج به برنامه ریزی در جهت منظم فعالیتای مربوط به فناوری اطلاعات احساس شد، بعد با اون ، مبحث برنامه ریزی سیستمای اطلاعاتی و به دنبال اون برنامه ریزی هدف دار سیستمای اطلاعاتی شکل گرفت
در این نوع برنامه ریزی به تهیه آرمانا ، اهداف دراز مدت و کوتاه مدت ، نقاط قوت و ضعف ، فرصتا و تهدیدای سازمان در مورد فناوری اطلاعات پرداخته می شه
از این راه میشه تصویر روشنی از جهت گیری سازمان در مورد فناوری اطلاعات بدست آورد ونیز میشه سیستمای اطلاعاتی رو به شکلی پیشرفت داد، تا اهداف سازمان رو به طور کامل برآورده کنه
این برنامه ریزی همه جنبه های فناوری اطلاعات شامل سخت افزار،نرم افزار ،نیروی انسانی و ارتباطات رو در بر میگیره

در زمان فعلی و با درنظر گرفتن آینده فناوریای مربوط به سیستمای پخش شده، و واسه رسیدن به سیستمای سازمانی بر اساس تکنولوژیای روز، باید شرایط اجرا سیستمای سازمانی بر اساس ابر، و برنامه های هدف دار سازمانا رو که توانایی اجرایی دارن، باهم مورد بررسی و تحقیق قرار داد

 3           هدف از تحقیق

استفاده از ERP در ظرف مدت این چند سال به طور ریشه ای دچار تغییرات شده و این روزا ERP می تونه واسه هر نوع شرکتی در هر شاخه کاری راه حل ارائه بده
ERP ابری به خاطر گسترش و کنترل برنامه ریزی منابع سازمانی راهی ساده س! که سازمانا دیگه احتیاج به تحمل هزینه های مربوط به سرورای اضافی و دیگه هزینه های وابسته بهش نیستن
نرم افزار به عنوان سرویس (Software as a Service) الان یکی از عادی ترین و قوی ترین نوع از سرویسای رایانش ابریه
ERP با استفاده از Saas ،سازمانای کوچکتر با بودجه محدود رو قادر می سازه تا بتونن با دسترسی به این فناوری راهی واسه مدیریت مالی ،انعطاف پذیری بالا در مقابل تغییرات،اندازه پذیری بیشتر،کارایی بالاتر و توانایی دسترسی بهتر و از طرفی نگهداری کمتر پیدا کنن[1]

واسه بررسی شرایط لازم جهت انتقال سیستمای برنامه ریزی منابع سازمان به تکنولوژی رایانش ابری ، از وسیله برنامه ریزی هدف دار استفاده میکنیم و به خاطر همین،یکی از یافته های کلی این تحقیق ارائه مدلی جهت سهولت درآورده روش های هدف دار جدید طبق برابری تکنولوژیای روز  بر منابع سازمانه

 هم اینکه لازمه این جور تحقیقات وجود یه مطالعه موردیه،که واسه این منظور ساختار فناوری اطلاعات شرکت پست روش زوم شده،که اصلاح ساختار هدف دار این شرکت(در مورد تکنولوژیای جدید) به عنوان یکی از شرکتای تابعه وزارت فناوری اطلاعات ایران، می تونه قدمی موثر در کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری از منابع سازمان باشه
با بررسیای آینده روی پیشرفت این تحقیق ، رسیدن به استانداردی جهت سازمانای مشابه در ایران، محقق می شه

 4            پرسشها و فرضیات تحقیق

  • سیستمهای برنامه ریزی منابع سازمان ، بسته های نرم افزاری از پیش طراحی شده و از پیش مهندسی شده ای هستن كه واسه پردازش تعاملات اطلاعاتی درون سازمان و آسون کردن یكپارچگی اطلاعات به خاطر برنامه ریزی بهتر و پاسخگویی سریعتر به نیازای مشتریان طراحی شدن
    [14]

پردازش(رایانش) ابری ، به برنامه ها و سرویسایی اشاره داره،که در یک شبکه پخش شده اجرا می شن و از منابع مجازی استفاده می کنن،هم اینکه از راه پروتکلای عادی اینترنت و استانداردای شبکه قابل دسترسی هستن
[2]

برنامه ریزی سیستمای کسب وکار ، یه روش ساخت یافته یا یک متدولوژی واسه برنامه ریزی سیستمای اطلاعاتی سازمان هاست که جهت گیری سازمانا رو در کوتاه مدت و دراز مدت در مورد سیستمای اطلاعاتی ترسیم می کنه[]

  • سایت اصلی شرکت پست ، توانایی اتصال و اشتراک گذاری منابع پردازشی به شبکه ملی ارتباطات رو داره
  • توانایی برابری محاسبات ابری روی منابع سازمان(شرکت پست)،وجود داردد

5            مدل مفهومی تحقیق

در این تحقیق اول به تعریف سیستمهای برنامه ریزی منابع سازمان(ERP) و سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی بر اساس ابر  (CloudBasedERP) می پردازیم و ویژگیای این سیستما رو مورد بررسی قرار میدیم، و با در نظر گرفتن ویژگیای برنامه ریزی هدف دار ،مدلی از برنامه ریزی هدف دار منابع سازمان بر اساس ابر رو ارائه میدیم ،بعد در مطالعه موردی ، شرایط رسیدن به این مدل رو مورد تحقیق قرار میدیم

در این تحقیق از امتیاز کارت امتیازی متوازن هم واسه رسیدن به نقشه هدف دار سازمان استفاده میکردیم

6            محتوای تحقیق در فصول آینده

در فصل 2 به جستجو در ادبیات موضوع مبانی نظری و شرایط رسیدن به Cloud ERP و کارای انجام شده در قسمتای جور واجور این موضوع می پردازیم
در فصل 3 به بررسی و معرفی و الگوی تحلیلی و معماری Cloud ERP ، از دیدگاه تکنولوژی می پردازیم و هم اینکه برنامه ریزی هدف دار ،رو به عنوان وسیله تهیه راهبردها میگیم
 در فصل 4 یه مطالعه موردی طبق کار انجام شده مورد بحث قرار گرفته، و مدل برابری داده شده رو با استفاده از برنامه ریزی هدف دار مورد آزمایش قرار می دیم
در آخر در فصل 5 با نتیجه گیری و جمع بندی کارای انجام شده و بیان کارای آینده، تحقیق رو به پایان میرسانیم

تعداد صفحه :187

قیمت : 14700 تومن

com/?checkout=3113″ method=”post” name=”frm_jahanpay3113″>

بی معطلی پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیره

و در جدا از اینکه فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شه

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail
com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارین می تونین مبلغ مورد نظر واسه هر فایل رو کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز رو به ایمیل ما ارسال کنین تا فایل رو از راه ایمیل دریافت کنین

***  *** ***

Written by