دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع 

تمایل : صنایع

عنوان : آزمایش کارایی وتخمین بازده به اندازه دانشگاها و مراکز آموزش عالی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات کرمان

دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی صنایع

 پایان نامه واسه دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته صنایع (M
Sc)

تمایل: صنایع

 عنوان:

آزمایش کارایی وتخمین بازده به اندازه دانشگاها و مراکز آموزش عالی با استفاده از تکنیک بررسی پوششی داده های فازی

 استاد راهنما:

دکتر محمد خوینی

واسه رعایت تکهایی از متن پایان نامه مثلا :

(ممکنه هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزه یا بعضی نمادها و اشکال درج نشه ولی در فایل دانلودی همه چیز منظم و کامله)

فهرست مطالب

عنوان              شماره صفحه

چکیده 1

فصل اول:

1-1- مقدمه
3

1-2- بیان موضوع
3

1-3- سابقه و ضرورت انجام تحقیق

5

1-4- هدف از انجام تحقیق

6

1-5- اهداف کاربردی تحقیق

6

1-6- جنبه نوآوری تحقیق

6

1-7- روش انجام تحقیق

6

1-8- روش جدا سازی وتحلیل و وسیله جمع آوری داده ها 7

1-9- مراجع استفاده کننده از یافته های پایان نامه
7

فصل دوم:

2-1- مقدمه
9

2-2- تاریخچه و مدلای رایج در DEA

10

2-2-1 تاریخچه بررسی پوششی داده ها 10

2-2-2 مبانی ساده در مدل DEA

12

2-2-2-1 تعریف کارایی

12

2-2-2-2 تعریف بهره وری

12

2-2-2-3 تعریف ورودی

13

2-2-2-4 تعریف خروجی

13

2-2-2-5 تعریف واحد تصمیم گیرنده 13

2-2-2-6 تعریف واحد تصمیم گیرنده متجانس

14

2-2-3 مفاهیم DEA

14

2-2-3-1 تعریف مرز کارایی

15

2-2-3-3  اصول موضوعه
16

2-2-3-4 مجموعه منبع

17

2-2-4 به دست آوردن یه مدل خطی DEA با استفاده از معنی کارایی

17

2-2-4-1 شکل های جور واجور کارایی از دیدگاه فارل
17

2-2-4-2 اندازه گیری کارایی

18

2-2-4-3 مدل ریاضی ابتدایی جهت محاسبه کارایی

19

2-2-5 مدلای رایج در DEA

20

2-2-5-1 مدل CCR

20

2-2-5-1-1 برنامه ریزی ریاضی کسری مدل CCR

20

2-2-5-1-2 تبدیل مدل کسری CCR به برنامه ریزی خطی

21

2-2-5-1-3 قضیه استقلال از واحد اندازه گیری

21

2-2-5-1-4 کارای –CCR

21

2-2-5-1-5 مجوعه امکان تولید در مدل CCR

21

2-2-5-1-6 موضوع دوگان مدل CCR

22

2-2-5-1-7 دلایل استفاده از DLP واسه حل مدل CCR

22

2-2-5-2 مدل BCC

23

2-2-5-2-1 تعریف مدل BCC

23

2-2-5-2-2 مدل برنامه ریزی خطی مدل BCC

24

2-2-5-2-3 مدل دوگان برنامه ریزی خطی BCC

24

2-2-5-2-4 کارایی مدل BCC

24

2-2-5-2-5 مجموعه امکان تولید مدل BCC

25

2-2-5-3 مدلای جمعی

25

2-2-5-3-1 تعریف مدلای جمعی

25

2-2-5-3-2 مجموعه امکان تولید در ADD

26

2-2-5-3-3 مدل برنامه ریزی خطی مدل ADD

26

2-2-5-3-4مدل برنامه ریزی خطی دوال ADD

26

2-2-5-3-5 کارایی درADD

27

2-3- بازده به اندازه

27

2-3-1 تعریف بازده به اندازه

27

2-3-2 معنی ریاضی بازده به اندازه

27

2-3-3 بازده به اندازه در مدل CCR

28

2-3-4 بازده به اندازه در مدل BCC

28

2-3-5 بازده به اندازه در مدل ADD

29

2-3-6 تعریف نقطه MPSS
29

2-4- 2-4-1 مقدمه
30

2-4-2 مجموعه های سنتی

31

2-4-3 مجموعه های فازی

32

2-4-4 پیرو عضویت مجموعه های فازی

33

2-4-5 خواص مجموعه های فازی

33

2-4-6 عملگرای فازی

34

2-4-6-1 جامعه دو مجموعه فازی

34

2-4-6-2 اشتراک دو مجموعه فازی

34

2-4-6-3 ماکزیمم روی اعداد فازی

34

2-4-6-4 مینیمم روی اعداد فازی

34

2-4-7 اعداد فازی

34

2-4-7-1 تعریف ریاضی عدد فازی

34

2-4-7-2 اعداد فازی خاص

35

2-4-7-2-1 اعداد فازی مثلثی

35

2-4-7-2-1-1 اعمال جبری روی اعداد فازی مثلثی

35

2-4-7-2-2 اعداد فازی ذوزنقه ای

36

2-4-7-2-2-1 اعمال جبری روی اعداد ذوزنقه ای

36

2-4-8 آلفا- برش عدد فازی

37

2-4-9 رتبه بندی اعداد فازی

37

2-4-10 برنامه ریزی خطی فازی

37

2-4-10-1 تعریف برنامه ریزی خطی

38

2-4-10-2 تعریف موضوع برنامه ریزی خطی

38

2-5- مروری بر نظامای رتبه بندی دانشگاهای جهان
38

2-5-1 مقدمه
38

2-5-2 آزمایش کارکرد و رتبه بندی دانشگاها 39

2-5-3 نظامای رتبه بندی دانشگاهای جهان
40

2-5-3-1 نظام رتبه بندی کامگی

40

2-5-3-2 روش رتبه بندی تایمز
40

2-5-3-3 نظام رتبه بندی شانگهای(ARWU) 41

2-5-3-4 روش رتبه بندی کیواس

41

2-5-3-5 نظام رتبه بندی موسسه بین المللی سایماگو
42

2-5-3-6 نظام رتبه بندی URAP
42

2-5-3-7 نظام رتبه بندی دانشگاهای جهان اسلام
42

2-5-3-8 آزمایش کارکرد دانشگاها طبق تکنیک بررسی پوششی داده ها 42

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3-1- مقدمه
46

3-2- مدل BCC

47

3-2-1 تعریف واحد کارا در مدل BCC

47

3-2-2 مدل دوال مدل BCC

47

3-2-3 تعیین بازده به اندازه در مدل BCC

47

3-3- مدلای جمعی

48

3-3-1 تعیین بازده به اندازه با استفاده از مدل ADD

48

3-4- مدل پیشنهادی

49

3-4-1 تعیین MPSS در مدل پیشنهادی

51

3-5- راه و روش فازی واسه مدل پیشنهادی

52

3-5-1 تعریف واحد کارای فازی

52

3-5-2 تعیین بازده به اندازه در مدلای فازی

53

3-6- مدل CCR فازی

54

فصل چهارم: جدا سازی و بررسی داده ها

4-1- مقدمه
56

4-2- معرفی صندوق رفاه دانشجویان
56

4-3- داده ها 57

4-4- فازی سازی داده ها 58

4-5- یافته های حاصل از تعیین کارایی وبازده به اندازه

58

4-5-1 خروجیای بازده به اندازه در GAMS
59

4-5-2 خروجیای تعیین کارایی در GAMS
64

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- جمع بندی

70

5-2- پیشنهادات

71

منابع و مآخذ
72

فهرست منابع فارسی

72

فهرست منابع انگلیسی

73

پیوست

75

واژه نامه تخصصی

75

چکیده انگلیسی

76

چکیده

این روزا با در نظر گرفتن محدود شدن بودجهای دولتی و هم اینکه افزایش فضای رقابتی بین شرکتا و        سازمانای خصوصی ودولتی، استفاده بهینه از تموم امکانات و ظرفیتا رو در هر سازمان رو به چیزی روشن واجتناب ناپذیر تبدیل کرده طوریکه بررسی کارکرد وکارایی واحدای زیر مجموعه یک سازمان  رو به یک احتیاج اساسی تبدیل کرده  است
یکی از بهترین  وسیله واسه بررسی  کارکرد واحدا تکنیک بررسی  پوششی داده ها  است
تکنیک بررسی پوششی داده ها ابزاریه واسه رتبه بندی و شناسایی واحدای کارا و ناکارا
یکی از مهمترین مباحث در بررسی پوششی داده ها بررسی میزان تاثیر تغییر عوامل تولید بر خروجی اون واحد تولیدیه که از آن به عنوان بازده به اندازه یاد می شه
در این تحقیق بازده به اندازه سی و سه دانشگاه کشور از راه تکنیک خیراللهی و خدا بخشی که زیاد شده مدلای جمعیه محاسبه می شه
و در آخر هم با  استفاده از تکنیک[1] CCR فازی به تعیین کارایی دانشگاها می پردازیم
با در نظر گرفتن این که داده های ورودی وخروجی به شکل فازی در نظر گرفته شده
یافته ها به دست اومده دارای دقت و صحت بیشتری هستن وبه همین دلیل دارای توانایی استفاده به وسیله مسولین صندوق رفاه دانشجویان و وزارت علوم و تحقیقات رو داره

کلید واژه: بررسی پوششی داده های فازی، بازده به اندازه، رتبه بندی، کارایی

 1-1- مقدمه

    در سالای گذشته با در نظر گرفتن محدود شدن بودجها در دانشگاهای دولتی وهمچنین با در نظر گرفتن این موضوع که ملاک مناسبی واسه هزینه کرد این بودجه در بین دانشگاها و دانشجویان وجود نداره، نشون دهنده اینه که احتیاج به یک وسیله و تحقیق واسه تعیین میزان  کارایی دانشگاها هست
از طرفی در همه کشورای پیشرفته به آموزش عالی به عنوان یکی از عوامل موثر در تحقق سیاستای پیشرفت اقتصادی، سیاسی، فرهنگی توجه می شه (محمدی 1384، 21)

     باید در نظر داشت که دانشگاها ی کشور رو میشه از جنبها وگونها ی مختلفی بررسی کرد
یکی از این جنبها بحث خدمات رفاهی و آسایشی واسه دانشجو هاس
یکی از مهمترین  بخشایی که در وزارت علوم وتحقیقات واسه ایجاد رفاه وآسایش بین دانشجویان هست صندوق رفاه دانشجو هاس که به خاطر جفت و جور مالی و هم کمک به
 1-2- بیان موضوع

    واسه بررسی وضعیت کارایی دانشگاها با در نظر گرفتن بررسیای انجام شده میشه از دو تکنیک بررسی پوشش داده ها[2] و روش بررسی مرز تصادفی[3] استفاده کرد
روش بررسی مرز تصادفی روش مناسبی واسه پردازش داده ها با سطح معینی از نبود اطمینانه
اما زمانیکه تعداد ورودیا وخروجیا زیاد می شه، امکان استفاده از این روش رو مشکل می کنه
یعنی روش بررسی پوششی داده ها واسه بررسی وضعیت کارایی موسسات غیر انتفایی مثل بیمارستانا، دانشگاها که دارای چندین ورودی وخروجی هستن و اولویت پولی در اونا وجود نداره، روش مناسبیه
از روش بررسی پوششی داده ها به عنوان یه روش غیر پارامتریک[4] واسه آزمایش کارایی نسبی[5] واحدای تصمیم گیرنده [6]که دارای چندین ورودی و خروجی مشابه هستن، استفاده می شه

دو مدل اساسی تکنیک DEA:

1) مدلCCR: این مدل واسه آزمایش کارایی واحدهای تصمیم گیرنده ای با بازده به اندازه ثابت به کار  میره

2) مدلBCC: این مدل زمانی به کار میره که N واحد تصمیم گیرنده با بازده به مقیاسای متفاوت هست
این مدل واسه اولین بار به وسیله بانکر، چارنز، وکوپر واسه حل مشکل مدل CCR ارایه شد

بازده به اندازه

بازده به اندازه یک بحث بسیار مهم در اقتصاد خرد و کلانه و می تونه اطلاعات مفیدی راجبه وضعیت واحدای تصمیم گیرنده در اختیار ما بزاره

 یک تعریف از بازده به اندازه به این صورته که بازده به اندازه میزان تاثیر عوامل تولید روی تولیده

بازده به اندازه بر سه نوع تقسیم می شه:

 1)بازده به اندازه افزایشی (IRS): به این معناست که با افزایش میزان ورودیا، خروجیا بیشتر افزایش پیدا کنن

 2)بازده به اندازه کاهشی (DRS): به این معناست که با افزایش میزان ورودیا، خروجیا کمتر افزایش پیدا کنن

 3)بازده به اندازه ثابت (CRS): به این معناست که با افزایش میزان ورودیا، خروجیا هم به همون اندازه افزایش پیدا کنن

منطق فازی وکاربرد اون در DEA

   منطق فازی[7] که در مقابل منطق کریسپ یا همون منطق (0و1) است واسه اولین بار به وسیله یک دانشمند ایرونی به نام پروفسور لطفی زاده[8] ارائه شد
این منطق از دید در نظر گرفتن بعد کلامی به شکل در نظر گرفتن بعد خاکستری بین صفر ویک واسه زبانای گفتگو ای بسیار مناسبه
پروفسور لطفی زاده در اون زمان ریاست دانشکده مهندسی برق دانشگاه برکلی رو بر عهده داشتن ومی توان گفت که شاخه جدیدی از ریاضیات رو ارائه کردن
با در نظر گرفتن این که ورودیا و خروجیا در مدل DEA دارای وجود قطعی نیستن واسه به دست آوردن جوابایی با کیفیت بالاتر از داده های فازی استفاده کردیم

  به مدل DEA که از داده های فازی واسه حل موضوع استفاده می کنه اصطلاحا مدل بررسی پوششی داده های فازی(FDEA) می گن

  در این تحقیق قصد بر اینه که از مقاله ای که دکتر خدابخشی در اون با استفاده از یه روش جدید به تعیین نوع بازده به اندازه پرداخته، واسه تعیین نوع بازده به اندازه 33 دانشگاه دولتی استفاده کنیم
هم اینکه با گسترش این روش به روش CCR، یه مدل CCR فازی به دست بیار وبا استفاده از این مدل به تعیین کارایی این 33 دانشگاه دولتی بدیم

 1-3- سابقه و ضرورت انجام تحقیق

   بررسی پوششی داده ها تکنیکیه که به وسیله یه مدل برنامه ریزی ریاضی که واسه آزمایش کارایی واحدای تصمیم گیرنده که چندین ورودی و چندین خروجی دارن استفاده میشن
تکنیک بررسی پوششی داده ها واسه اولین بار به وسیله چارنز و کوپر و رودز معرفی شد
مدلی که اونا ارائه کردن به مدل CCR  معروف شد
بعد از آن بنکر و همکارانش در سال 1984 مدلی که زیاد شده مدل CCR  بود ارائه کردن که به مدل BCC [9] معروف شد
در سالای بعد با در نظر گرفتن
   ضرورت انجام این تحقیق از دو دید مهمه
اول اینکه بقیه تحقیقات انجام شده در این مورد از داده های قطعی استفاده می کنن و با در نظر گرفتن این که در محیط واقعی وجود داده ها بیشتر قطعی نیستن، در این تحقیق از داده های فازی استفاده شده
دوم اینکه در بیشتر تحقیقات ومقالاتی که واسه تعیین بازده به اندازه و رتبه بندی واحدای دانشگاهی وموسسات آموزش عالی نوشته شدن، این موسسات رو بیشتر از دید معیارای تخصصی آموزشی و پژوهشی مورد آزمایش قرار دادن
اما در این تحقیق واسه ایجاد یک نواوری، هم اینکه بیان احتیاج سازمانا وموسسات خدمت رسانی در دانشگاها مثل صندوق رفاه دانشجویان تصمیم به تعیین بازده به اندازه ورتبه بندی دانشگاها ومراکز آموزش عالی دولتی با معیارای خدماتی و رفاهی دانشجویان گرفته شد

 1-4- هدف از انجام تحقیق

  هدف از انجام این تحقیق، تعیین بازده به اندازه واسه دانشگاها و موسسات آموزش عالی و رتبه بندی  اونا با استفاده از تکنیکDEA   است و طبق اهداف رویایی در جست وجوی راه حلی واسه رسیدن به اهداف زیر هستیم:

1)جدا واحدهای کارا و ناکارا از همدیگه

2) مشخص کردن هدف سازمانا به طرف کارایی وبهره وری بیشتر

3) ارائه یه روش جدید فازی جهت تعیین کارایی واحدها (CCR فازی)

 1-5- اهداف کاربردی تحقیق

    همه سازمان­ها و نهادهای خدماتی که به شکل غیرانتفایی اداره می شن به طور خاص معاونتای دانشجویی دانشگاهای کشور و صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم می تونن از یافته های این تحقیق استفاده کنن
محققان در مورد رتبه بندی می تونن از مدل بازده به اندازه ارائه شده استفاده کنن

 1-6- جنبه نوآوری تحقیق

      همونطور که گفته شد استفاده از داده های فازی یک جنبه نو وجدید وکمتر کار شده
چون در بیشتر مقالات و تحقیقات ورودیا و خروجیا در تکنیک بررسی پوششی داده ها ثابت وشناخته شده در نظر گرفته شده, در حالیکه در عمل ما واسه تصمیم گیری با زبون گفتگو ای خود, مثل: خوب, متوسط و بد رو به رو هستیم که اینجا اهمیت استفاده از منطق فازی مشخص می شه

 1-7- روش انجام تحقیق

١) مرور ادبیات موضوع با هدف آشنایی با موضوع و هم بررسی پژوهشای موجود در این رابطه

2) طرح و توضیح مفاهیم بررسی پوششی داده ها و برنامه ریزی خطی و مدلای ناپارامتری

3) به بیان مدل بازده به اندازه خود پرداخته و اون رو مورد بحث قرار میدیم
هم اینکه مدلCCR فازی خود رو هم ارائه میدیم

4) با استفاده از داده های واقعی به بررسی کارکرد مدل ریاضی خود می پردازیم

5) در آخر به بررسی تحقیقات آینده  بررسی پوششی داده ها در مورد دانشگاها می پردازیم

1-8- روش جدا سازی وتحلیل و وسیله جمع آوری داده ها

   در این تحقیق روش جدا سازی وتحلیل داده به وسیله کار با نرم افزلرای رایانه ای مربوطه که در ادامه ذکر می شه صورت میگیره و هم اینکه در این تحقیق جمع آوری داده ها از راه وزارت علوم وتحقیقات وصندوق رفاه دانشجویان صورت میگیره
نرم افزارای مورد استفاده در این تحقیق عبارتند از:

GAMS, EXCEL ,VISUAL BASIC

 1-9- مراجع استفاده کننده از یافته های پایان نامه

  • دانشگاها و مراکز آموزش عالی
  • وزارت علوم وتحقیقات وفن آوری
  • صندوق رفاه دانشجویان
  • محققین وپژوهشگران

 2-1- مقدمه

   در سده گذشته با در نظر گرفتن گسترش صنایع و واحدای خدماتی، مدیران صنایع به این پی بردن که دیگه نمیشه  روشای سنتی رو به عنوان دلیلی مناسب واسه آزمایش واحدای صنعتی وخدماتی استفاده کرد و اونا واسه تصمیم گیری در مورد واحدای زیر مجموعه خود احتیاج به اطلاعاتی درست ودرست و به دور از حدس وگمان احتیاج دارن
یکی از روشای مقبول در این مورد، واسه آزمایش واحدها روش بررسی پوششی داده هاست
درسالای گذشته در بیشتر کشورای جهان واسه آزمایش کارکرد نهادها و دیگه فعالیتای عادی در زمینه های جور واجور، کاربردای متفاوتی از بررسی پوششی داده ها دیده شده
دلیل این استقبال از روش DEA نسبت به بقیه روش ها، امکان بررسی روابط پیچیده و بیشتر نامعلوم بین چندین ورودی و چندین خروجیه که در این فعالیتا وجود دارن

   بررسی پوششی داده ها  هم اینکه به عنوان روش شناسایی ومحک زنی واحدای به درد نخور هم استفاده میشن
مثلا امکان آزمایش زنی و ارائه نگاه جدید با استفاده از DEA به شناسایی منابع ناکارایی در شرکتای خیلی سود آور، منجر شده

   تا الان تحقیقات بیشماری در دانشگاهای جور واجور جهان درباره بررسی پوششی داده ها ارائه شده
سادگی فهم و در کنار اون دقت بالا و کاربرد وسیع اون در زمینه های جور واجور سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی باعث شده خیلی از محققان از این روش واسه رسیدن به اهداف خود استفاده کنن
فارل در سال (1957) با استفاده از تکنیک برنامه ریزی خطی[10] و بررسی پوششی داده ها روش مناسبی رو واسه آزمایش پیرو تولید تجربی واسه چند ورودی و چند خروجی تعریف کرد (جهان شاهلو، حسین زاده و نیکومرام 1384، 35)

     این فصل رو به چار قسمت تقسیم کردیم
در بخش اول به بیان تاریچه کلی و مدلای موجود وارائه شده رایج از بررسی پوششی داده ها می پردازیم
در بخش دوم به بیان مدلای بازده به اندازه موجود می پردازیم ودر بخش سوم به بیان تئوری فازی وکاربرد اون در بررسی پوششی داده ها خواهیم پرداخت و در آخر هم مروری برادبیات آزمایش کارکرد دانشگاها وروشای رتبه بندی اونا داریم

تعداد صفحه :91

قیمت : 14700 تومن

com/?checkout=3113″ method=”post” name=”frm_jahanpay3113″>

بی معطلی پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیره

و در جدا از اینکه فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شه

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail
com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارین می تونین مبلغ مورد نظر واسه هر فایل رو کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز رو به ایمیل ما ارسال کنین تا فایل رو از راه ایمیل دریافت کنین

***  *** ***

Written by