دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

تمایل :   مدیریت صنعتی

عنوان : بررسی اثر شخصیت کارکنان برتحلیل رفتگی اونا

دانشگاه امام صادق 

دانشكده معارف اسلامی و مدیریت

پایان نامه كارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و مدیریت

تمایل مدیریت صنعتی

 عنوان

بررسی اثر شخصیت کارکنان برتحلیل رفتگی اونا،

مطالعه موردی: دانشگاه امام صادق علیه السلام

استاد راهنما:دكتر علی رضائیان

استاد مشاور: دکتر میثم لطیفی

واسه رعایت تکهایی از متن پایان نامه مثلا :

(ممکنه هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزه یا بعضی نمادها و اشکال درج نشه ولی در فایل دانلودی همه چیز منظم و کامله)

فهرست مطالب

1-1- مقدمه
2

1-2- تعریف موضوع
2

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

4

1-4- اهداف تحقیق

5

1-5- سوالات تحقیق

5

1-6- فرضیه های تحقیق

7

1-7- قلمرو تحقیق

8

1-7-1- بعد موضوعی: 8

1-7-2-بعد زمانی: 8

1-7-3-بعد مكانی: 8

1-8- کاربردهای متصور از تحقیق

9

1-9- محدود کردن های تحقیق

9

1-10- واژگان عملیاتی تحقیق

9

1-10-1- بررسی رفتگی (فرسودگی شغلی) 9

1-10-2- فشار روانی

10

1-10-3- شخصیت

10

1-10-4- مسخ شخصیت

10

1-10-5- فرسودگی هیجانی

11

1-10-6- کاهش کفایت شخصی

11

1-10-7- برونگرایی: 11

1-10-8- توافق پذیری

12

1-10- 9- وجدان کاری

12

1-10-10- ثبات هیجانی

13

1-10-11- گشودگی

13

1-11- گذشته و جنبه نوآوری تحقیق

13

فصل دوم: ادبیات تحقیق

18

2-1- بخش اول: شخصیت

19

2-1-1- تعریف شخصیت

19

2-1-2- اصل شخصیت

20

2-1-3- دیدگاه های شخصیت

26

2-1-3-1- دیدگاه های روان کاوی

26

2-1-3-2- دیدگاه رفتاری و دیدگاه شناختی اجتماعی

26

2-1-3-3- دیدگاه های انسانگرا 27

2-1-3-4- دیدگاه های صفتی

29

2-1-4- نظریه های شخصیت

30

2-1-4-1- برونگرایی و درونگرایی یونگ

30

2-1-4-2- ویژگی های شخصیت آلپورت

30

2-1-4-3- ویژگی های شخصیتی کتل

32

2-1-4-4- نظریه نوع آیزنک

34

2-1-4-5- شاخص نوع مایرز- بریگز
35

2-1-4-6- مدل پنج دلیلی

37

2-1-4-6-1- رابطه ابعاد شخصیت و کارکرد: 41

2-1-4-6-2- رابطه شخصیت و فرهنگ: 43

2-1-4-6-3- گذشته ی نظری طرح پنج دلیلی شخصیت

43

2-1-4-6-4- اندازه های آزمون NEO PI-R

45

2-1-4-6-5- رفت و امد صفت- وضعیت

51

2-1-4-7- تناسب شخصیت با شغل هالند
51

2-1-5- ویژگی های مهم شخصیتی

54

2-1-5-1- 2-1-5-2- کانون کنترل
55

2-1-5-3- عزت نفس

56

2-1-5-4- خود باوری

57

2-1-5-5- خود شیفتگی

58

2-1-5-6- خودپایشی

59

2-1-5-7- خطر پذیری و خطر گریزی

59

2-1-5-8- الگوی رفتاری نوع الف و ب

60

2-1-5-9- خودکامگی: 61

2-1-5-10- انگیزه پیشرفت: 62

2-1-6- فرهنگ و شخصیت

62

2-2- بخش دوم: فشار روانی

63

2-2-1- معنی فشار روانی

63

2-2-2- تعریف فشار روانی

64

2-2-2-1-تعریف فشار روانی شغلی

67

2-2-2-2 فشار روانی حرفه ای

67

2-2-2-3 فشار روانی مثبت و کارکردی

68

2-2-3- رهیافت های نسبت به فشار روانی

71

2-2-4- نظریه های فشار روانی

73

2-2-4-1- فشار روانی به عنوان جواب داخلی

73

2-2-4-2- عوامل محیطی فشار روانی

76

2-2-4-3- فشار روانی به عنوان کنشی دوطرفه

78

2-2-5- نشونه های فشار روانی

79

2-2-6- عوامل فشار روانی

82

2-2-6-1- سطح فردی

84

2-2-6-2- سطح گروهی

90

2-2-6-3- سطح سازمانی

92

2-2-6-4- سطح فراسازمانی

95

2-2-6-5 افزایندگی عوامل فشار روانی

99

2-2-6-6 استلزام های مدیریتی

101

2-2-7- مقابله
102

2-2-8- آثار و یافته های فشار روانی

103

2-2-8-1 پیچیدگی فردی

103

2-2-8-2 پیچیدگی سازمانی

106

2-2-9- کاهش کننده های فشار روانی

108

2-2-9-1 شخصیت نستوه یا خستگی ناپذیر: 108

2-2-9-2- کانون کنترل داخلی: 111

2-2-9-3- عزت نفس (احترام به خود): 111

2-2-9-4- جنسیت: 112

2-2-9-5- درموندگی اکتسابی: 113

2-2-9-6- شخصیت نوع الف و ب: 113

2-2-9-7 خود اتکایی: 119

2-2-9-8 حمایت اجتماعی: 120

2-2-9-9 توان: 121

2-2-9-10 تفاوتهای حرفه: 122

2-2-10- پیشگیری از فشار روانی

122

2-2-10-1- راه حل های فردی پیشگیری از فشارزاها 123

2-2-10-2- راه حل های سازمانی پیشگیری از فشارزاها 125

2-2-10-3- راه حل های فردی پیشگیری از فشار روانی

127

2-2-10-4- راه حل های سازمانی پیشگیری از فشار روانی

130

2-2-10-5- راه حل های فردی و درمان نتیجه های فشار روانی

134

2-2-10-6- راه حل های سازمانی و درمان نتیجه های فشار روانی 137

2-2-10-7- ارتقای کامل سلامت

139

2-2-11- فشار روانی بدون پیچیدگی

141

2-3- بخش سوم: بررسی رفتگی

142

2-3-1- تعریف

142

2-3-2 رابطه فشار روانی و بررسی رفتگی

145

2-3-3- رابطه شخصیت و بررسی رفتگی

146

2-3-3-1 پنج عامل بزرگ شخصیت و بررسی رفتگی

147

2-3-4- مراحل شکل گیری بررسی رفتگی

149

2-3-5- عوامل ایجادکننده و نتیجه های بررسی رفتگی

154

2-3-6- تنوع بررسی رفتگی

158

2-3-7- گذشته بررسی بررسی رفتگی شغلی: 159

 فصل سوم: روش  انجام تحقیق

164

3-1- مقدمه
165

3-2- روش تحقیق: 165

3-3- جامعه آماری

166

3-4- متغیرها: 167

3-5- روش جمع آوری اطلاعات: 167

3-6- وسیله جمع آوری اطلاعات: 168

3-7- تعیین روایتی و پایایی پرسشنامه
169

3-8- روش جدا سازی و بررسی داده ها 170

3-9- قلمرو تحقیق ( زمانی، مکانی، موضوعی): 170

فصل چهارم: جدا سازی و بررسی  یافته های

172

4-1-مقدمه: 173

4-2- ویژگی های جمعیتی جواب دهندگان به پرسشنامه (آمار توصیفی) 174

الف) پخش پراکندگی جواب دهندگان از نظر محل فعالیت (معاونت) 174

ب) پخش پراکندگی جواب دهندگان از نظر محل فعالیت (معاونت) 175

ج) پخش پراکندگی جواب دهندگان از نظر تحصیلات

176

د) پخش پراکندگی جواب دهندگان از نظر سن

177

ه) پخش پراکندگی جواب دهندگان از نظر سابقه کار در دانشگاه 178

4-3- بررسی فرضیات تحقیق

180

4-4- بررسی رابطه بین ابعاد شخصیت و بررسی رفتگی

196

4-5- بررسی پرسشنامه و جواب های داده شده بهش
201

4-6- بررسی تیپ شخصیتی كاركنان
202

4-7- بررسی میزان بررسی رفتگی کارکنان
205

فصل پنجم: یافته های تحقیق و پیشنهادها 210

5-1- مقدمه
211

5-2- خلاصه تحقیق

211

5-3- یافته های تحقیق

212

5-4- بررسی یافته های: 215

5-5- پیشنهادهای حاصل از تحقیق

215

منابع و مآخذ
217

1- منابع فارسی

217

2- منابع لاتین

221

1-1- مقدمه

عصری كه در اون زندگی می كنیم، عصری جدید از دستاوردهای بزرگ علمی و بر اساس فناوری، پیشرفت و تغییر، كاربرد انرژی هسته ای، رابطه از راه دور و خودكار شدن مراحل تولیده
عظمت و سرعت پیشرفتهای علمی و فنون متأثر از آن، مطمئنا دگرگونیهای اجتماعی و تحولات اقتصادی رو به همراه داره
بر این پایه در اینجور شرایطی تغییر و تحولات عمیقی در زندگی افراد و اشتغال اونا به وجود میاد
این روزا سازمانهای نوآور و پیشرو واسه رسیدن به اهداف و برنامه های خود در صددند تا راهكارهایی جهت موافقت مطلوب كاركنان خود با اینجور تغییرات بزرگی به وجود بیارن
توجه به آدم به عنوان یك موجود پیچیده، موافقت او با اینجور روابط، لوازم، تغییرات و دستورالعملها و به طور كلی محیطای شغلی در یك سازمان متفاوت از گذشته گردیده و آدم عصر حاضر ، در جریان موافقت با محیط اجتماعی و شغلی خود ناچاره محدودیتها و فشارهایی رو متحمل شه
(جوادی نیا، 1388: 1)

كار کردن، صرفنظر از جفت و جور مالی، می تونه بعضی از نیازای اساسی آدمی مثل تحرك روانی و بدنی،تماس اجتماعی، احساسات خودارزشمندی، اعتماد و توانمندی رو ارضا كند
با وجود این، كار می تونه منبع فشار کلی ای هم باشه
احساس دایمی فشار، اثرات آسیب زای چندی رو بر جا میذاره كه از آن به نام بررسی رفتگی شغلی یاد می کنن
(پاول،1377: 50)

در این فصل پس از تعریف موضوع و اهمیت و ضرورت مطرح نمودن اون به اهداف، سوالات و فرضیات تحقیق می پردازیم و پس از آن قلمرو تحقیق و کاربردهای اون مطرح و در آخر تعریف عملیاتی واژگان تحقیق ذکر می شه

در فصل دوم ادبیات تحقیق که شامل سه بخش شخصیت، فشار روانی و بررسی رفتگیه مطرح می شه

در فصل سوم به روش تحقیق و در فصل چهارم به یافته های حاصله از آن می پردازیم

در آخر در فصل پنجم، نتیجه گیری و پیشنهادهای حاصل از تحقیق ذکر می شه

1-2- تعریف موضوع

طبق تعریف کی رایکو (1978) فشار روانی به عنوان پاسخی به اثرات منفی تلقی می شه که زمان بروز اون هنگامیه که فشار غیرقابل کنترل به مدت طولانی ادامه یابد و روش های هدف دار مقابله ای فرد نتونه اون رو برطرف سازه
سطح بالایی از فشار روانی شغلی بیشتر باعث نارضایتی شغلی، غیبت از کار و ترک شغل و در آخر بررسی رفتگی شغلی می شه
بررسی رفتگی به عنوان از دست دادن انرژی و نشاط تعریف می شه و شخص دچار بررسی رفتگی احساس مریضی انگیزی رو نسبت به انجام رفتار شغلی نشون می بده
بررسی رفتگی حالتیه که در یک فرد شاغل به وجود میاد و نتیجه ای از فشار شغلی دائم و مکرره
اینطوری شخص در محیط کارش به دلیل عوامل داخلی و بیرونی احساس فشار می کنه و این فشار، دائمی و تکراری بوده و در آخر به احساس بررسی رفتگی تبدیل می شه
در این وضعیت احساس کاهش انرژی اتفاق می افته و باعث پایین اومدن کارایی و بهره وری کارکنان می شه
(حسنی، 1381: 1)

به باور گینز و جرمییر فرصتهای  کم واسه پیشرفت و وجود قوانین و مقررات خشک این احساس رو در فرد ایجاد می کنه که در یک نظام غیر منصف گرفتار آمده و همین احساس باعث می شه فرد نسبت به شغلش نقطه نظرهای منفی پیدا کنه
تقویت حالتهای منفی طولانی و از دست دادن پیشرفت بعد از اینکه خود رو در زندگی موفق احساس نمی کنه، به عیب جویی، دلسردی، بی علاقگی و سهل انگاریمی انجامد که مثل نشونه های بررسی رفتگی هستن
(ساعتچی ،1387 :345) از اونجا که بررسی رفتگی شغلی غیر بی عدالتی آمیزه و کارکنان در همه سطوح ممکنه متحمل اون بشن(بل، 2004: 2)
پس شناخت عواملی که در ایجاد و پیشرفت بررسی رفتگی نقش دارن اهمیت زیادی داره چون کاهش اثر بخشی و افزایش غیبت از کار در افرادیکه از بررسی رفتگی رنج می برن مشاهده می شن (برونت، 2003: 5)

یکی از مهمترین بحث های تأثیرگذار بر فشار روانی و درک فرد از فشار روانی شخصیت فرده
طبق تعریف آلپورت «شخصیت یعنی سازمان پویای دستگاه بدنی و روانی فرد که چگونگی موافقت خاص اون فرد رو با محیط تعیین می کنه
» (آلپورت، 1937: 48) شلدن می گوید: شخصیت، سازمان پویای (زنده) جنبه های ادراکی و واکنشی و ارادی و بدنی (شکلی و اعمال لازم بدن) آدمیه
(مشبکی، 1377: 123) واسه امتحان تیپ شخصیتی افراد روش های متنوعی هست که از مهمترین اونا می توان به مدل پنج دلیلی اشاده نمود که با سابقه چار دهه کار علمی یکی از معتبرترین وسیله امتحان شخصیت به حساب می آید

این تحقیق به بررسی اثر ابعاد شخصیت بر بررسی رفتگی کارکنان می پردازه
5 بعد اصلی شخصیت که در این تحقیق مورد بررسی قرار می گیرند، عبارتند از: برونگرایی، توافق پذیری، ثبات هیجانی، وجدان کاری، گشودگی یا باز بودن نسبت به تجربیات جدید

در پرسشنامه استاندارد بررسی رفتگی ماسلاش و جکسون بررسی رفتگی در 3 بعد مورد امتحان قرار می گیرد فرسودگی هیجانی، مسخ شخصیت و کاهش کفایت شخصی

 1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

یکی از عادی ترین مشکلاتی که کارکنان رو در همه سن های مورد حمله قرار میده، فشار روانیه
فشار روانی طولانی ممکنه باعث رفتارای غیر تولید کننده شه
رفتار های غیر تولید کننده شامل ترک خدمت، غیبت از محل کار، اعتیاد به الکل، اعتیاد به مواد مخدر، خشونت و خرابکاریه
(محمدزاده، 1375: 465) غیبت، توقف کار و ترک خدمت از پیامدای رفتاری فشار روانیه
(قلی پور، 1386: 280-282)

درجات شدید فشار روانی معمولاً توأم با اضطراب و یا شکست، فشار خون و کلسترول زیاد می باشه
این تغییرات روانی و فیزیولوژیکی به چند راه سلامت رو به خطر میندازه
از همه مهم تر، فشار روانی شدید به مریضی قلبی کمک می کنه
رابطه بین فشار روانی زیاد شغلی و مریضی قلبی به اثبات رسیده
(محمد زاده، 1375: 262) ً فشار روانی به مشکل های جسمی می انجامد چون نظم داخلی بدن در رویارویی با فشار روانی از اینو بهش رو می شه
(دیویس و نیو استورم، 1373: 632)

فشار روانی زیاد، در زیاد مریضی های قلبی، ستون فقرات، زخم معده و سردردهای طولانی اثر داره
کلا بین مریضی های فیزیولوژیک و فشار روانی رابطه هست
کاهش و از دست دادن جمع کردن حواس، کاهش خلاقیت، افت کیفیت تصمیم گیری و در پیش گرفتن تصمیمات ضعیف و بی کیفیت، از دست دادن حافظه کوتاه مدت و دراز مدت، مشکلات فکری- شناختی، افزایش خطا، فراموشی و افزایشتوهم از نتیجه های شناختی فشار روانیه
(قلی پور، 1386: 280-282)

سوانح در محیط کار و خارج اون شکل رفتاری دیگری از تنیدگیه که بعضی وقتا می توان سرچشمه اون رو در عوامل فشار روانی مربوط به کار به دست بیاره
مثلا مسائل حل نشده در کار، اشتغال ذهنی یا انحراف ذهنی واسه کارمندی که به طرف منزل رانندگی می کنه به وجود آورد و موجب بروز حوادث رانندگی شه
طبق یک اندازه گیری جدید روی 750 کارگر بالای هیجده سال، یک ششم اونا بقدری از همکار خود عصبانی شده بودن که دلشون میخواس اون رو کتک بزنن
بیشترین میزان خشم جمع شده در کارکنان زیر سی و پنج سال و در مشاغل منشی گری، دفتری یا فروش گزارش شده
تحقیقات دانشگاه میشیگان درباره پیچیدگی سازمانی، شکل های جور واجور هزینه های غیر مستقیم مدیریت نادرست فشارهای روانی رو واسه سازمان مثل روحیه پایین، نبود رضایت، قطع روابط و پارگی روابط کاری شناسایی کرده و رهنمودهایی واسه شناسایی هزینه های پیچیدگی سازمانی ارائه داده
صاحب نظران حدس می زنند که حدود 75 درصد کل ضررهای کار پس ی تنیدگیه
(رضائیان، 1387: 55-56)

چون دانشگاها سازمانهایی خدماتی بوده و متکی به علم و توانمندیای منابع انسانی خود بوده و بر خلاف سازمان های تولیدی به خطوط تولید و

متکی نیستن، اهمیت منابع انسانی در اونا بیشتر از دیگه سازمان ها احساس می شه
دانشگاه امام صادق علیه السلام هم همونطور که در بیانیه رسالت اون اومده، بار اصلی تحقق رسالت خود رو بر دوش اعضاء هیئت علمی و مدیران خود دانسته و پس مشارکت دانشجویان و کارکنان اداری  شایسته، موثر و موافق با شرایط دانشگاه رو لازم می دونه
(بیانیه رسالت دانشگاه امام صادق علیه السلام)

1-4- اهداف تحقیق

اهداف اصلی این تحقیق عبارتند از:

 • شناخت تیپ شخصیتی کارکنان دانشگاه امام صادق علیه السلام
 • اندازه گیری سطح بررسی رفتگی کارکنان دانشگاه امام صادق علیه السلام
 • اثر تیپ شخصیتی بر بررسی رفتگی کارکنان دانشگاه امام صادق علیه السلام
 • جفت و جور سازی بستر لازم واسه سیاستگذاریای مناسب در مورد منابع انسانی به وسیله مدیران در دانشگاه امام صادق علیه السلام

1-5- سوالات تحقیق

سوال اصلی تحقیق: بین ویژگی های شخصیتی کارکنان دانشگاه امام صادق علیه السلامو بررسی رفتگی اون ها رابطه با معنی هست؟

سوالات فرعی:

 • بین شخصیت برونگرا و فرسودگی هیجانی کارکنان دانشگاه امام صادق علیه السلامرابطه با معنی هست؟
 • بین شخصیت توافق پذیر و فرسودگی هیجانی کارکنان دانشگاه امام صادق علیه السلامرابطه با معنی هست؟
 • بین شخصیت دارای ثبات هیجانی و فرسودگی هیجانی کارکنان دانشگاه امام صادق علیه السلامرابطه با معنی هست؟
 • بین شخصیت وظیفه شناس و فرسودگی هیجانی کارکنان دانشگاه امام صادق علیه السلامرابطه با معنی هست؟
 • بین شخصیت جداگونه و فرسودگی هیجانی کارکنان دانشگاه امام صادق علیه السلامرابطه با معنی هست؟
 • بین شخصیت برونگرا و مسخ شخصیت کارکنان دانشگاه امام صادق علیه السلامرابطه با معنی هست؟
 • بین شخصیت توافق پذیر و مسخ شخصیت کارکنان دانشگاه امام صادق علیه السلامرابطه با معنی هست؟
 • بین شخصیت دارای ثبات هیجانی و مسخ شخصیت کارکنان دانشگاه امام صادق علیه السلامرابطه با معنی هست؟
 • بین شخصیت وظیفه شناس و مسخ شخصیت کارکنان دانشگاه امام صادق علیه السلامرابطه با معنی هست؟
 • بین شخصیت جداگونه و مسخ شخصیت کارکنان دانشگاه امام صادق علیه السلامرابطه با معنی هست؟
 • بین شخصیت برونگرا و کاهش کفایت شخصی کارکنان دانشگاه امام صادق علیه السلامرابطه با معنی هست؟
 • بین شخصیت توافق پذیر و کاهش کفایت شخصی کارکنان دانشگاه امام صادق علیه السلامرابطه با معنی هست؟
 • بین شخصیت دارای ثبات هیجانی و کاهش کفایت شخصی کارکنان دانشگاه امام صادق علیه السلامرابطه با معنی هست؟
 • بین شخصیت وظیفه شناس و کاهش کفایت شخصی کارکنان دانشگاه امام صادق علیه السلامرابطه با معنی هست؟

تعداد صفحه :240

قیمت : 14700 تومن

com/?checkout=3113″ method=”post” name=”frm_jahanpay3113″>

بی معطلی پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیره

و در جدا از اینکه فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شه

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail
com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارین می تونین مبلغ مورد نظر واسه هر فایل رو کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز رو به ایمیل ما ارسال کنین تا فایل رو از راه ایمیل دریافت کنین

***  *** ***

Written by